BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koczar Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Stosowanie nadrzędnych zasad rachunkowości w Rosji
Basic Accounting Principles - The Russia Case
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 119-126, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Zasady rachunkowości, Prawo bilansowe
Accounting principles, Balance law
Note
streszcz., summ.
Country
Rosja
Russia
Abstract
Cel - Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie o treść nadrzędnych zasad rachunkowości w systemie rachunkowości w Rosji po przemianach ustrojowych. Metodologia - Analiza literatury przedmiotu oraz aktów prawnych, dedukcja. Oryginalność/wartość - Wykazanie obecności nadrzędnych zasad rachunkowości w obowiązującym obecnie rosyjskim prawie bilansowym oraz przedstawienie ich wcześniejszej obecności w teorii i praktyce rosyjskiej rachunkowości. Wynik - W artykule wskazano nadrzędne zasady rachunkowości oraz dokonano analizy ich stosowania we współczesnym systemie rachunkowości w Rosji.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The article aims to answer the question about the place of basic accounting principles in the accounting system in Russia after its political system transformation. Design/methodology/approach - Analysis of the literature on the subject and legal acts, deduction. Findings - The article presents the basic accounting principles and analyses their presence in the contemporary accounting system in Russia. Originality/value - The demonstration of the presence of basic accounting principles in the Russian accounting law currently in force and the presentation of their earlier occurrence in the theory and practice of Russian accounting.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Булатoв, М. (2005). Teopия бухгалтepcкoгo учёта. Мocква: Экзамeн.
 2. Цыганкoв, K. (2011). Hачала тeopии бухгалтepcкoгo учёта. Мocква: Инфpа-М.
 3. Glynn, J.J., Perrin, J., Murphy, M.P. (2003). Rachunkowość dla menedżerów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Gmytrasiewicz M. (1977). Teoretyczne podstawy modeli ewidencji księgowej. Warszawa: SGPiS.
 5. Gmytrasiewicz, M. (red.) (2005). Encyklopedia rachunkowości. Warszawa: LexisNexis.
 6. Gmytrasiewicz, M., Karmańska, A. (2002). Rachunkowość finansowa. Warszawa: Difin.
 7. Gmytrasiewicz, M., Karmańska, A., Olchowicz, I. (1998). Rachunkowość finansowa. Warszawa: Difin.
 8. Hendriksen, E.A., van Breda, M.F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Koczar, J. (2012). Polityka rachunkowości a rosyjskie prawo bilansowe. W: H. Żukowska, B. Sawicka, Zawartość informacyjna polityki rachunkowości. Wybrane problemy. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 10. Koczar, J. (2016). Uproszczona rachunkowość podmiotów sektora MSP - przykład Federacji Rosyjskiej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 80 (2), 141-149.
 11. Micherda, B. (2006). Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Nowak, E. (1998). Rachunkowość. Kurs podstawowy. Warszawa: PWE.
 13. Nowak, E. (2016). Rachunkowość. Zasady i metody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Olchowicz, I. (2001). Podstawy rachunkowości. Warszawa: Difin.
 15. Палий, B. (2007). Мeждунаpoдныe cтандаpты учёта и финанcoвoй oтчётнocти. Мocква: Инфpа-М.
 16. Coкoлoв, Я., Coкoлoв, B. (2011). Иcтopия бухгалтepcкoгo учeта. Мocква: Магиcтp, Инфpа-М.
 17. Walińska, E. (2014). Rachunkowość finansowa. Warszawa: Wolters Kluwer.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu