BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotapski Roman (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zróżnicowanie taryf za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Types and Diversification of Tariffs for Supply of Portable Water and Sewage Disposal Services
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 127-135, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Wodociągi, Użytkowanie zasobów wodnych, Gospodarka wodno-ściekowa, Opłaty za dostawę wody, Opłaty za odprowadzanie ścieków
Waterworks, Use of water resources, Water and wastewater management, Charges for water supply, Fees for wastewater discharge
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Przedstawienie badań dotyczących stosowania taryf za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz możliwości ich zróżnicowania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Metodologia badań - W publikacji wykorzystano autorskie badania ankietowe przeprowadzone wśród 67 przedsiębiorstw działających na terenie województwa dolnośląskiego. Wynik - Przeprowadzone badania ankietowe w zakresie zróżnicowania taryf za usługi wskazują jednoznacznie, że jest to indywidualna decyzja zarządzających przedsiębiorstwami. Oryginalność/wartość - Dotychczas nie zostały przeprowadzone kompleksowe badania w zakresie funkcjonowania rachunku kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a przedstawione w artykule badania są ich częścią.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the study is to present the results of research about usage of tariffs for supply of portable water and sewage disposal services and the possibilities of their diversification by water and sewerage companies. Research methodology - Survey conducted among 67 companies operating in the Lower Silesia province. Result - The conducted studies in the subject of tariffs diversification clearly indicate that it's the individual decision of the company's management. Originality/value - There are no complex searches conducted in the subject of cost accounting of water and sewerage companies. These results could be used to create law related to establishment of tariffs.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Apanowicz, J. (2005). Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie. Prace habilitacyjne. Warszawa: Difin.
  2. Czakon, W. (red.) (2015). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer business.
  3. Kotapski, R. (2016). Jak prezentować i ujmować koszty działalności przedsiębiorstwa wod-kan?, Wodociągi-Kanalizacja, 7-8 (149-150), 32-35.
  4. Stachak, S. (2006). Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa: KiW.
  5. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. Dz.U. 2001 nr 72, poz. 747 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu