BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuczak Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Charakterystyka czynników wpływających na wycenę aplikacji mobilnych
Overview of Factors Influencing the Value of Mobile Applications
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 137-144, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Aplikacje mobilne, Technologie mobilne, Pomiar dokonań, Zarządzanie aktywami
Mobile applications, Mobile technologies, Performance measurement, Asset management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem niniejszej pracy jest charakterystyka, na bazie wybranej literatury anglojęzycznej oraz obserwacji własnych, czynników wpływających na wartość aplikacji mobilnych. Praca przedstawia cechy szczególne aplikacji mobilnych, które powodują potrzebę odrębnego podejścia do ich analizy. Za cel postawiono przedstawienie propozycji uniwersalnego zestawu miar do czynników wpływających na wartość aplikacji mobilnej. Metodologia badania - Przedstawiono propozycję zestawu czynników w oparciu o obserwacje własne i doświadczenie zawodowe zestawione z analizą dostępnej literatury zagranicznej. Wynik - Propozycja miar zarówno finansowych, jak i niefinansowych do czynników wpływających na wartość aplikacji mobilnych. Oryginalność/wartość - Artykuł jest próbą przedstawienia propozycji miar, które mogą być przydatne do wykorzystania podczas przedstawiania okresowych raportów zarządczych, bądź w analizie porównawczej podczas wyceny składnika majątku w postaci aplikacji mobilnej.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this paper is to characterize, based on selected English literature and the author's own observations, the factors affecting the value of mobile applications. The paper presents special features of mobile applications, which necessitate a different approach to their analysis. Author goal was to select a universal set of factors affecting the value of the mobile application. Design/methodology/approach - The author presented a proposal on a set of factors based on our own observations and experience combined with the analysis of the available foreign literature. Findings - Proposal of measures both financial and non-financial factors affecting the value of mobile applications. Originality/value - The article is an attempt to present proposals for measures that could be useful to use when presenting periodic management reports, or in the comparative analysis of the valuation of an asset in the form of a mobile application.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. App Annie (2016). The App Economy Could Double to $101 billion by 2020. Pobrano z : h ttp://venturebeat. com/2016/02/10/the-app-economy-could-double-to-101b-by-2020-research-firm-says/ (15.02.2017).
 2. Bartkowiak, P. (2013). Sukces przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością klienta. Zarządzanie i Finanse, 11 (4, cz. 2), 7-24.
 3. Becker, M., Arnold, J. (2010). Mobile Marketing for Dummies. Hoboken, NJ: Wiley.
 4. Deloitte (2011). What Is the Impact of Mobile Telephony on the Economic Growth. A Report for the GSM Association. Deloitte, Cisco. November 2012.
 5. Doligalski, T. (2013). Internet w zarządzaniu wartością klienta. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 6. eMarketer (2017). Growth of Time Spent on Mobile Devices Slows. Pobrano z: https://www.emarketer.com/Article/ Growth-of-Time-Spent-on-Mobile-Devices-Slows/1013072 (16.02.2017).
 7. Flurry (2014). Apps Continue to Dominate the Mobile Web. Pobrano z: https://techcrunch.com/2014/04/01/mobile- -app-usage-increases-in-2014-as-mobile-web-surfing-declines.
 8. Guerrouj, L., Azad, S., Rigby, P. (2015). The Influence of App Churn on App Success and StackOverflow Discussions (s. 321-330). Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER), 2015 IEEE 22nd International Conference on IEEE.
 9. Kamela-Sowińska, A. (2014). Od rachunkowości do opisu gospodarczego. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 133, 107-115.
 10. Kamela-Sowińska, A. (2015). Tajemnica przedsiębiorstwa a dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 981-991.
 11. Kearl, M. (2016). 10 Essential Mobile App Metrics (and How to Use Them). Pobrano z: https://www.appboy.com/ blog/essential-mobile-app-metrics-formulas (16.02.2017).
 12. Mączyńska, E. (2011). Gdy sługa staje się panem, czyli dysfunkcje pomiaru wartości biznesu i wyników działalności gospodarczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 639. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 37, 103-120.
 13. PWC (2016). Global Top 100 Companies. Pobrano z: http://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/publications/ global-top-100-companies-2016.html (15.02.2017).
 14. Roma, P., Perrone, G., Valenti, F. (2013). An Empirical Analysis of Revenue Drivers in the Mobile App Market. Proceedings of POMS 24th Annual Conference 2013.
 15. Statista (2016). Pobrano z: https://www.statista.com/statistics/276623/number-of-apps-available-in-leading-appstores (2.02.2017).
 16. Statista (2017). Pobrano z: https://www.statista.com/statistics/269025/worldwide-mobile-app-revenue-forecast/ (2.02.2017).
 17. Vanderveld, A., Pandey, A., Han, A., Parekh, R. (2016, August). An Engagement-Based Customer Lifetime Value System for E-commerce. W: Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (s. 293-302). ACM.
 18. Walz, A. (2016). Measuring the Lifetime Value of a Mobile Customer. Pobrano z: https://www.apptamin.com/blog/ lifetime-value-mobile-customer (15.02.2017).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu