BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzak Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Rachunkowość projektów w systemie rachunkowości
The Projects Accounting in the Accounting System
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 145-155, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Systemy rachunkowości, Rachunkowość finansowa, Rachunkowość zarządcza
Accounting systems, Financial accounting, Management accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie istoty i zakresu rachunkowości projektów oraz jej miejsca w systemie rachunkowości. Metodologia badań - Opracowanie artykułu poprzedziły studia literaturowe. Główną metodą stosowaną w artykule jest analiza źródeł i krytyki literatury oraz metoda dedukcji i indukcji. Wynik - Rachunkowość to system, w ramach którego można wyodrębnić podsystem rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. Wszystkie inne rodzaje rachunkowości, jak rachunkowość podatkowa, rachunkowość środowiskowa czy rachunkowość projektów są tylko i wyłącznie przymiotnikami określającymi zakres zainteresowania określonym zbiorem informacji. Tym samym uzyskanie właściwych informacji wymaga odpowiedniego rozbudowania rachunkowości finansowej oraz wykorzystania instrumentarium rachunkowości zarządczej. Oryginalność/wartość - Przedstawione w artykule treści stanowią syntetyczny opis istoty i zakresu rachunkowości projektów oraz jej specyfiki.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to present the essence and scope of project accounting and its location in the accounting system. Design/methodology/approach - The study was preceded by literary studies. The main method used in the article is the analysis of literature sources and critiques and the deduction and induction method. Result - The study has shown that accounting is a system under which the financial accounting and management accounting subsystem can be separated. All other types of accounting such as tax accounting, environmental accounting or project accounting are only excluded by adjectives that define the scope of interest in a particular set of information. Therefore, proper accounting information needs to be appropriately adjusted and the use of management accounting instruments. Originality/value - The content presented in this article is a synthetic description of the substance and scope of project accounting and its place in the accounting system.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buk, H. (2006). Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola. Warszawa: C.H. Beck.
 2. Burzym, E. (1990). Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 16.
 3. Dobija, M. (1997). Rachunkowość zarządcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Kiziukiewicz, T. (red.) (2001). Rachunkowość. Zasady prowadzenia według znowelizowanych regulacji krajowych i międzynarodowych. Część I. Wrocław: Ekspert.
 5. Łada, M., Kozarkiewicz, A. (2007). Rachunkowość zarządcza i controlling projektów. Warszawa: C.H. Beck.
 6. Majchrzak, I. (2011). Modyfikacja zakładowego planu kont na potrzeby ewidencji kosztów projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 668. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 41.
 7. Miedziński, B. (2012). Podstawy zarządzania projektami. Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego.
 8. Nowak, E. (red.) (2008). Strategiczna rachunkowość zarządcza. Warszawa: PWE.
 9. Paszula, M. (2010). Rachunkowość jest jedna - problem do dyskusji. W: B. Micherda (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. Kraków.
 10. Pawlak, M. (2006). Zarządzanie projektami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Różańska, E. (2012). Rachunkowość w zarządzaniu projektami innowacyjnymi. Praca doktorska, maszynopis.
 12. Sojak, S. (2011) Rachunkowość przymiotnikowa. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 62 (118).
 13. Zuchewicz, J. (2015). Współczesne determinanty rozwoju rachunkowości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 388.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu