BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcinkowska Elżbieta (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Sawicka Joanna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Stronczek Anna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe w ośrodkach wypracowujących korzyści ekonomiczne
Write-Offs for Non-Financial Fixed Assets and Their Effect on the Profit or Loss
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 157-166, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Odpisy amortyzacyjne, Środki trwałe, Aktywa, Wynik finansowy, Wycena aktywów
Depreciation charges, Fixed assets, Assets, Financial performance, Valuation of assets
Note
streszcz., summ.
Company
ENEA SA
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie odpisów aktualizujących dokonywanych z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych w ośrodkach wypracowujących korzyści ekonomiczne. Zaprezentowano procedurę pomiaru utraty wartości, ujęcia odpisu w sprawozdaniu finansowym i jego wpływ na wynik finansowy. Metodologia badania - Przeprowadzono analizę regulacji prawnych wpływających na sposób ustalania i ujęcia w księgach rachunkowych odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych. Dokonano oceny wpływu odpisów na wynik finansowy. Zastosowano metodę wnioskowania. Wynik - Analiza utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych w ośrodkach wypracowujących korzyści ekonomiczne i wpływu odpisów na wynik finansowy została przeprowadzona na przykładzie spółki ENEA SA. Dokonano oceny skutków przeprowadzonych odpisów w badanej jednostce. Oryginalność/wartość - Przedstawienie obowiązujących rozwiązań w regulacjach prawnych (Ustawa o Rachunkowości, KSR nr 4, MSR nr 36), ustalenie wartości odpisu w ośrodkach wypracowujących korzyści ekonomiczne i wpływ odpisów z tytułu utraty wartości na wynik finansowy.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article was to present a write-offs from non-financial fixed assets in cash generating units. The article describes key stages of measuring impairment of fixed assets, recognition in the financial statements and affections of the financial result. Design/methodology/approach - The article contains analysis of the Polish Law Acts, especially Polish Accounting Standard no 4 and international regulations. Findings - The analysis of fixed assets impairment in cash generating units has been shown with example of Enea SA company. Originality/value - Write-offs in present legal regulations, establishing the write-offs in cash generating units.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gierusz, J. (2010). Pomiar utraty wartości środków trwałych - polskie regulacje na tle MSR 36. Accountica, 12.
  2. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4. Utrata wartości aktywów. Dz. Urz. Min. Fin. 2012, poz. 15.
  3. Karmańska, A. (2009). Aktualizacja wartości firmy. Rachunkowość, 2.
  4. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 36. Utrata wartości aktywów. Rozporządzenie Komisji WE, nr 1126/2008.
  5. Ustawa z dnia 29 września o rachunkowości. Dz.U. 2016 nr 121, poz. 1047, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu