BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poszwa Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Podatek dochodowy a wybór formy prawnej działalności gospodarczej
Income Tax and Choice of Legal Form of Business
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 181-189, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Formy prawne przedsiębiorstw, Spółki kapitałowe, Podatek dochodowy od osób prawnych, Optymalizacja podatkowa
Legal forms of companies, Capital company, Corporate income tax, Tax optimization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest analiza kryterium opodatkowania dochodów w procedurze wyboru formy prawnej działalności gospodarczej oraz analiza opłacalności stosowania spółki kapitałowej lub osobowej w kontekście opodatkowania wyniku finansowego. Metodologia badania - W artykule zastosowano metodę analizy aktów prawnych i literatury przedmiotu, a także analizę porównawczą form podatku dochodowego. Wynik - Efektem opracowania jest wskazanie znaczenia kryterium podatkowego w podejmowaniu decyzji o wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz ustalenie względnych korzyści podatkowych z zastosowania spółki kapitałowej lub osobowej. Oryginalność/wartość - W artykule określono, jaki jest charakter decyzji podatkowej związanej z wyborem formy prawnej działalności gospodarczej, a także przedstawiono zasady prowadzenia rachunku decyzyjnego i ustalania granicznej wysokości dochodu dla oceny opłacalności formy prawnej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to analyze the criterion of income taxation in the procedure of choosing the legal form of business activity and to analyze the profitability of applying a capital or personal company in the context of the taxation of financial result. Design/methodology/approach - The article uses the method of analysis of legal acts and literature. Findings - The effect of the study is to indicate the significance of the tax criterion in deciding on the choice of legal form of business activity and the determination of relative tax benefits from the use of a capital or personal company criteria which reflect the quality characteristics and the expected amount of tax. Originality/value - The article defines the nature of the tax decision related to the choice of legal form of business activity, and also presents principles of keeping a decision account and determining the limit of income for the assessment of the profitability of a legal form.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dmoch, W. (2017). Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 2. Jamroży, M., Kudert, S. (2013). Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców. Warszawa: Wolters Kluwer.
 3. Karczyński, Ł. (2011). Opodatkowanie przekształceń spółek. Warszawa: Wolters Kluwer.
 4. Litwińczuk, H. (red.) (2016). Opodatkowanie spółek. Warszawa: Wolters Kluwer.
 5. Łukaszewicz-Obierska, A., Ziobrowski, J., Jędruszek, O. (2013). Zarządzanie ryzykiem podatkowym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 6. Mazur, Ł. (red.) (2012). Optymalizacja podatkowa. Warszawa: Wolters Kluwer.
 7. Poszwa, M. (2017). Kryteria i procedura wyboru formy opodatkowania dochodów. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (85), 153-161.
 8. Poszwa, M. (2016). Ustalanie wyniku podatkowego. W: E. Nowak (red.), Rachunkowość. Zasady i metody (s. 136-162). Warszawa: PWE.
 9. Poszwa, M. (2007). Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. Warszawa: C.H. Beck.
 10. Sobiech, A. (2016). Opodatkowanie spółek osobowych. Warszawa: C.H. Beck.
 11. Wyciślok, J. (2013). Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych. Warszawa: C.H. Beck.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu