BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rówińska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Sprzeczności krajowych regulacji rachunkowości w zakresie instrumentów finansowych - artykuł dyskusyjny
Contradictions of Polish Accounting Regulations about Financial Instruments
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 191-198, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Instrumenty finansowe, Wycena, Wycena instrumentów finansowych
Financial instruments, Valuation, Financial instruments valuation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest wskazanie obszarów braku spójności między regulacjami ustawy o rachunkowości i rozporządzenia dotyczącego rachunkowości instrumentów finansowych. Metodologia badania - Krytyczna analiza krajowych regulacji rachunkowości w kontekście oceny zgodności zasad wyceny instrumentów finansowych, synteza, dedukcja. Wynik - Występujące sprzeczności w krajowych regulacjach prawnych w zakresie rachunkowości instrumentów finansowych odnoszą się w szczególności do kwestii związanych z wyceną i ujmowaniem jej skutków. Brak spójności prawnej zauważono także w odniesieniu do jednostek mikro. Oryginalność/wartość - Artykuł jest artykułem dyskusyjnym wskazującym brak spójności krajowych regulacji rachunkowości w obszarze instrumentów finansowych. Zdaniem autora prowadzi to do rozbieżności rozwiązań stosowanych przez jednostki, czego skutkiem jest brak porównywalności informacji generowanych przez różne jednostki gospodarcze.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to indicate areas of the lack of cohesion within polish regulations concerning accounting of financial instruments. Design/methodology/approach - The critical analysis of the polish accounting law for assessing the conformity of financial instruments' valuation principles, synthesis, deduction. Findings - Contradictions in polish accounting law about financial instruments refer in particular to issues associated with the valuation and including effects for her. The lack of cohesion within a accounting law was noticed also with reference to micro entities. Originality/value - The article indicates the lack of consistency of polish accounting law for financial instruments. This leads to divergence of solutions used by accounting entities, according to the author.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG. Dz. Urz. L 182/19 z 29.6.2013.
  2. Ferraro, O. (2011). Comprehensive Income in Italy: Reporting Preferences and Its effects on Performance Indicators. Journal of Modern Accounting and Auditing, 7 (12).
  3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997, nr 78 poz. 483 z późn. zm.
  4. MSR 1 (2016). Prezentacja sprawozdań finansowych. Warszawa: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
  5. Pfaff, J. (2011). Kapitały własne i ich ujęcie w ewidencji. W: J. Pfaff, Z. Messner (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (tekst jednolity). Dz.U. 2017, poz. 277.
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Dz.U. 2004, poz. 266.
  8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Dz.U. 2015, poz. 1850.
  9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. T.j. Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm.
  10. Wszelaki, A. (2010). Zasady sporządzania sprawozdania finansowego banku w świetle założeń koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 14.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu