BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dźwigoł-Barosz Mariola (Politechnika Śląska)
Title
Niwelowanie luk w procesie sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych
Eliminating of Gaps in the Process of Family Business Succession
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 125-139, rys., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo rodzinne, Sukcesja, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Family-owned business, Succession, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano zagadnienia z obszaru sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych. Szczególną uwagę zwrócono na cztery bariery, które w tym procesie mogą wystąpić, tj. lukę: pokoleniową, wiarygodności, komunikacyjną i emocjonalną. Uzupełnieniem rozważań jest propozycja teoretycznego modelu sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych, który zawiera przykładowe metody niwelowania tych zjawisk, celem zapewnienia ciągłości zarządzania w tego typu przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

The paper presents issues concerning succession of family businesses. Particular emphasis has been placed on four barriers which may occur in this process, i.e. the generation gap, the reliability gap, the communication gap and the emotional gap. The reflections are supplemented with a proposal of a theoretical model of family business succession which include sample methods of elimination of those occurrences with the purpose to ensure continuity of management in such enterprises. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badanie firm rodzinnych 2015. Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej i świata, https://www.pwc.pl/pl/publikacje/badanie-firm-rodzinnych/assets/firmy-rodzinne-2015-24-02.pdf.
 2. Baran M., Kłos M.: Pokolenie Y - prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami. "Marketing i Rynek", nr 5, 2014.
 3. Bocheński A.: Przewodnik po sukcesji w Firmach Rodzinnych. Kompendium wiedzy, Kraków 2014.
 4. Deal J., Altman D.G., Rogelberg S.G.: Millenials at work: What we know and what we need to do (if anything). "Journal of Business and Psychology", 2010.
 5. Flazlagic J.A.: Charakterystyka pokolenia Y. "E-mentor", nr 3(25), 2008.
 6. Fleming Q.J.: Tajniki przetrwania firmy rodzinnej: jak uniknąć siedmiu grzechów głównych niszczących firmy. Helion, Gliwice 2006.
 7. Halter F., Schrettle T., Baldegger R.: Effective Succession Management: A study of emotional and financial aspects in SMEs. Credit Suisse, Zürich 2009.
 8. Hardey M.: Generation C content, creation, connections and choice. "International Journal of Market Research", Vol. 53, No. 6, 2011.
 9. http://www.ibrpolska.pl/raporty/raport-testowy-2/, 26.02.2014.
 10. Ibrahim A.B., Ellis W.H.: Family Business Management. Concepts and Practice. Kendall/Hunt Publishing Company Dubuque, Iowa 1994.
 11. Klimek J.: W rodzinnej firmie. Powstanie, rozwój, zagrożenia i szanse. Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 2014.
 12. Kubisiak P.: Firmy rodzinne. Jak zbudować biznes na wiele pokoleń. Raport. Materiał promocyjny. Harvard Business Review Polska, lipiec-sierpień 2016.
 13. Lewandowska A. (red.): Kody wartości. Diagnoza sytuacji sukcesyjnej w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce. Syntetyczny raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu "Kody wartości - efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych", http://lp7.pl/bazawiedzy/diagnoza_kody_wartosci/, 13.03.2015.
 14. May P.: Firmy rodzinne. Jak zbudować biznes na wiele pokoleń. Raport. Materiał promocyjny. Harvard Business Review Polska, lipiec-sierpień 2016.
 15. Meister J.C., Willyers K.: Mentoring Millenials, Harvard Business Review, May, http://hbr.org/2010/05/mentoring--millennials, 20.12.2013.
 16. Mirkowski S.: Jak zbudować wielopokoleniowy biznes rodzinny? "Głos Biznesu", nr 3(29), 2014.
 17. Reisenwitz T.H., Iyer R.: Differences in generation x and generation y: Implications for the organization and marketers. "Marketing Management Journal", Vol. 19, Iss. 2, 2009.
 18. Rosa G.: Formy komunikacji Polaków na podstawie badań pokoleń y, x i baby boomers, [w:] Rosa G. (red.): Problemy i przeobrażenia w zachowaniach współczesnych organizacji i konsumentów. Zeszyty Naukowe, nr 751, s. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 29. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013.
 19. Rzechowska E., Garbacz A., Kajda M., Zaborek K.: Osoby 50+ na rynku pracy: intermentoring jako model budowania dojrzałej współpracy międzypokoleniowej, www.lbs.pl/projekt/dezaktywizacja/files/Zaborek_art.pdf.
 20. Shih Yung Ch.: Millennials in the Workplace: A Conceptual Analysis of Millennials' Leadership and Followership Styles. "International Journal of Human Resource Studies", Vol. 2, No. 2, 2012.
 21. Sułkowski Ł., Marjański A.: Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń. POLTEX, Warszawa 2011.
 22. Woszczyk P.: Zarządzanie wiekiem - ku wzrostowi efektywności organizacji, [w:] Woszczyk P., Czernecka M. (red.): Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach. Wydawnictwo HRP Group, Łodź 2013.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.9
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu