BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gaschi-Uciecha Agnieszka (Politechnika Śląska)
Title
Badanie zakresu stosowania zarządzania ryzykiem w realizacji procesów logistycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych - wyniki badań część II
Study Scope Risk Management Implementation Process Logistics in Small and Medium-Sized Enterprises - Results Part II
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 141-151, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Procesy logistyczne, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Risk management, Logistics processes, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych branży spożywczej, działających na terenie województwa śląskiego. Badania dotyczyły nie tylko stopnia wdrożenia zarządzania ryzykiem, ale również identyfikacji zakłóceń mających wpływ na realizację poszczególnych procesów logistycznych występu-jących w tych przedsiębiorstwach. Celem badań było otrzymanie informacji z jaką częstotliwością występuje poszczególne zakłócenie w danym procesie logi-stycznym oraz jaki powoduje skutek. W artykule przedstawiono wyniki dla następujących procesów logistycznych: gospodarka magazynowa, zarządzanie opakowaniami oraz transport. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research carried out small and medium- sized manufacturing companies operating in the food industry in the province of Silesia. Research related to the degree of implementation of risk management, and identification of interference affecting the implementation of the various logistics processes occurring in these companies. The aim of the study was to obtain information how often each fault occurs in the logistics process and what causes the effect. The article presents the results for the following logistic processes: warehousing, packaging management and transport. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AON. Niedoszacowane ryzyko w biznesie spożywczym, http://www.aon.com/poland/risk/Biuro%20Prasowe/Informacja-prasowa-niedoszacowane-ryzyko.jsp, 01.01.2017.
 2. Gaschi-Uciecha A.: Zakłócenia w procesach logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych - badania literaturowe. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 78. Politechnika Śląska, Gliwice 2015.
 3. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr.: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2007.
 4. Cronbach L.J.: Test Validation, [in:] Thorndike R.L. (ed.): Educational measurement. American Council on Education, Washington 1971.
 5. Gaschi-Uciecha A.: Badanie stopnia wdrożenia zarządzania ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach - wyniki badań. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 89. Politechnika Śląska, Gliwice 2016.
 6. Gasiński T., Pijanowski S.: Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu. Podręcznik dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011, s. 29.
 7. GUS, Biuletyn informacji publicznej GUS, Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON wg stanu na 31.12.2015 rok, tablice 1-4.
 8. GUS - informacje otrzymane na podstawie indywidualnego zamówienia dokonanego przez autorkę artykułu.
 9. Ignatiuk S.: Konkurencyjność przedsiębiorstw z sektora MSP na rynku polskim. "Ekonomia i Zarządzanie", nr 3. Politechnika Białostocka, Białystok 2011, s. 8.
 10. Kulińska E.: Narzędzia analizy ryzyka w procesach logistycznych. "Logistyka", nr 6, 2010.
 11. Kramarz W.: Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowych łańcuchach dostaw. Odporność sieciowego łańcucha dostaw wyrobów hutniczych. Difin, Warszawa 2013.
 12. Krause M.: Praktyczne aspekty doboru metod oceny ryzyka zawodowego. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 59. Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
 13. Kulińska E.: Aksjologiczny wymiar zarządzania ryzykiem procesów logistycznych. Modele i eksperymenty ekonomiczne. Politechnika Opolska, Opole 2011.
 14. Kulińska E.: Aspekt tworzenia wartości. Elementy ryzyka w procesach logistycznych. "Eurologistic", nr 52, 2009.
 15. Likert R.: A Technique for the Measurement of Attitudes. "Archives of Psychology", Vol. 22(140), 1932.
 16. Pfohl H.Ch.: Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Biblioteka Logistyka, Poznań 2001.
 17. Targalski J.: Przedsiębiorczość i zarządzanie. C.H. Beck, Warszawa 2003.
 18. Wodarski K., Dohn K., Gaschi-Uciecha A.: Badanie zakresu stosowania zarządzania ryzykiem w realizacji procesów logistycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach - wyniki badań. Zeszyty Naukowe, Politechnika Śląska, Gliwice 2017 - w druku
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu