BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gębczyńska Magdalena (Politechnika Śląska)
Title
Konstrukt i wymiary orientacji przedsiębiorczej - analiza teoretyczna
Construct and Dimentions of Entrepreneurial Orientation - a Theoretical Analysis
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 153-163, tab., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Orientacja przedsiębiorcza, Przedsiębiorczość organizacyjna, Przedsiębiorczość
Entrepreneurial orientation, Organisational entrepreneurship, Entrepreneurship
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie, na bazie analizy literatury, istoty orientacji przedsiębiorczej, ze szczególnym uwzględnieniem jej składników i wymiarów. Wyniki analiz teoretycznych wskazują, że orientacja przedsiębiorcza jest konstruktem wielowymiarowym i może być konceptualizowana i manifestowana na wiele równie uprawnionych sposobów, na rożnych poziomach analizy (jednostki, zespołu, organizacji). W niniejszym artykule przyjęto pięciowymiarową koncepcję orientacji przedsiębiorczej. (abstrakt oryginalny)

This paper aims to present provide, on the basis of the analysis of the literature, the essence of entrepreneurial orientation, with particular emphasis on its components and dimensions. The results of the theoretical analyses indicate that the entrepreneurial orientation construct is multidimensional and can be conceptualized and manifested in a number of equally ways, at different levels of analysis (individual, team, organization). This paper assumes five-dimensional concept of entrepreneurial orientation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aragon-Sanchez A., Sanchez-Marin G.: Strategic orientation, management characteristics, and performance: A study of Spanish SMEs. "Journal of Small Business Management", Vol. 43(3), 2005.
 2. Bratnicki M.: Pojmowanie przedsiębiorczości organizacyjnej: analiza teoretyczna, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami. TNOiK, Katowice 2008.
 3. Bratnicki M.: W poszukiwaniu treści strategii przedsiębiorczości. Perspektywa przedsiębiorczego rozwoju organizacji, [w:] Krupski R. (red.): Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2010.
 4. Covin J.G., Green K.M., Slevin D.P.: Strategic process effects on the entrepreneurial orientation - sales growth rate relationship. "Entrepreneurship Theory and Practice", No. 30, 2006.
 5. Covin J.G., Slevin D.P.: Strategic management of small firms in hostile and benign environments. "Strategic Management Journal", No. 10, 1989.
 6. Covin J.G., Wales W.J.: The measurement of entrepreneurial orientation. "Entrepreneurship Theory and Practice", No. 36(4), 2012.
 7. Davidsson P., Delmar F., Wiklund J.: Entrepreneurship as growth: growth as entrepreneurship, [in:] Hitt M.A., Ireland R.D., Camp S.M., Sexton D.L. (eds.): Strategic Entrepreneurship: Creating a New Mindset. Blackwell, Oxford 2002.
 8. Dess G.G., Lumpkin G.T.: The role of entrepreneurial orientation in stimulating effective corporate entrepreneurship. "Academy of Management Review", No. 29, 2004.
 9. Dyduch W.: Pomiar przedsiębiorczości organizacyjne. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008.
 10. Hadji M., Cocks G., Muller J.: Entrepreneurship and leadership: Prerequisites for a winning organization. "Journal of Asian Entrepreneurship and Sustainability", No. 3(3), 2007.
 11. Hughes M., Morgan R.E.: Deconstructing the relationship between entrepreneurial orientation and business performance at the embryonic stage of firm growth. "Industrial Marketing Management", No. 36(5), 2007, https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2006. 04.003.
 12. Hurley R.F., Hult G.T.: Innovation, market orientation, and organizational learning: An integration and empirical examination. "Journal of Marketing", No. 62(3), 1998.
 13. Ireland R.D., Reutzel C.R., Webb J.W.: Entrepreneurship research in AMJ: What has been published, what might the future hold? "Academy of Management Journal", No. 48, 2005.
 14. Karpacz J.: Swoboda działania jako determinanta zmian w potencjale małych i średnich przedsiębiorstw. "Organizacja i Kierowanie", nr 1A, 2012.
 15. Keh H.T., Foo M.D., Lim B.C.: Opportunity evaluation under risky conditions: The cognitive processes of entrepreneurs. "Entrepreneurship Theory and Practice", No. 27(2), 2002.
 16. Khandwalla P.N.: The design of organizations. Harcourt Brace Janovich, New York 1977.
 17. Kreiser P.M., Marino L.D., Weaver K.M.: Assessing the psychometric properties of the entrepreneurial orientation scale: A multi-country analysis. "Entrepreneurship Theory and Practice", No. 26(4), 2002.
 18. Kuratko D.F., Hodgetts R.M.: Entrepreneurship. Theory, process, practice. Thomson/ South Western, Mason 2007.
 19. Lichtarski J.: O granicach innowacyjności przedsiębiorstwa, [w:] Bieniok H., Kraśnicka T. (red.): Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008.
 20. Lieberman M., Montgomery D.B.: First-mover advantages. "Strategic Management Journal", No. 9, 1998.
 21. Lumpkin G.T., Dess G.G.: Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. "Academy of Management Review", No. 21(1), 1996.
 22. Miles M.P., Arnold D.R.: The relationship between marketing orientation and entrepreneurial orientation. "Entrepreneurship Theory and Practice", No. 15(4), 1991.
 23. Miles R.E., Snow C.C.: Organizational strategy, structure and process. McGraw-Hill, New York 1978.
 24. Miller D.: The correlates of entrepreneurship in three types of firms. "Management Science", No. 29(7), 1983.
 25. Miller D., Friesen P.H.: Innovation in conservative and entrepreneurial firms: Two models of strategic momentum. "Strategic Management Journal", No. 3(1), 1982.
 26. Morgan R.E., Strong C.A.: Business performance and dimensions of strategy orientation. "Journal of Business Research", No. 56(3), 2003.
 27. Nogalski B., Karpacz J.: Komponenty orientacji przedsiębiorczej - studium przypadku. "Współczesne Zarządzanie", nr 3, 2011.
 28. Pearce J.A., Kramer T.R., Robbins D.K.: Effects of managers' entrepreneurial behaviour on subordinates. "Journal of Business Venturing", No. 12(2), 1997.
 29. Porter M.E.: From competitive advantage to corporate strategy. "Harvard Business Review", No. 65, 1987.
 30. Wiklund J., Shepherd D.: Entrepreneurial orientation and small business performance: A configurational approach. "Journal of Business Venturing", No. 20, 2005.
 31. Zahra S.A., Garvis D.M.: International corporate entrepreneurship and firm performance: The moderation effect of international environmental hostility. "Journal of Business Venturing", No. 15, 2000.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu