BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gumiński Adam (Politechnika Śląska)
Title
Krzywa pochłaniania wydajności pracy w kopalni węgla kamiennego
The Curve of Work Productivity Absorption in a Colliery
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 177-193, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Wydajność pracy, Efektywność pracy, Produkcja węgla kamiennego, Wydobycie węgla, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Labour efficiency, Work effectiveness, Coal production, Coal mining, Human Resources Management (HRM)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z efektywnym wykorzystaniem zasobów ludzkich, które zmierza do maksymalizacji produkty-wności systemu technicznego kopalni węgla kamiennego. W ramach przeprowa-dzonych badań zaproponowano wykorzystanie krzywej pochłaniania wydajności pracy do analizy poziomu efektywności wykorzystania zasobów ludzkich w kopalni węgla kamiennego. Zmiany techniczno-organizacyjne przynoszą nowe możliwości dla działań proefektywnościowych, które powinny przynosić efekty w postaci poprawy wydajności pracy, a przede wszystkim wzrostu produkty-wności systemu technicznego kopalni węgla kamiennego. Badania zostały podjęte w kilku kopalniach wybranej spółki węglowej. Analiza została przeprowadzona głównie bazując na materiałach źródłowych, a także na podstawie wywiadów bezpośrednich z kadrą inżynieryjno-techniczną analizowanej spółki węglowej. Efektem przeprowadzonych badań, opierając się na krzywej pochłaniania wydajności pracy, było określenie komórek organizacyjnych, które mają duży wpływ na ograniczenie wydajności pracy w analizowanych kopalniach oraz wskazanie możliwych działań dla poprawy wydajności pracy. (abstrakt oryginalny)

In the paper the author discussed issues concerning effective human resources management, which should lead to maximize the total productivity of colliery's technical system. In the study, the curve of work productivity absorption was pointed as a method to analyse the effectiveness level of employment management in a coal mine. Undertaken technical and organisational methods bring in new opportunities of actions which make human resources management more effective, aiming at improvement of work productivity, and after all the increase of colliery's technical system total productivity. The research was undertaken in a selected Polish coal company, making use of the analysis of source materials and direct interviews with the engineering and technical staff of collieries of an analysed coal company. The result of undertaken research, based on work productivity absorption, was the determination of organisational units which strongly affect and decrease work productivity in analysed collieries. Additionally, the author proposed possible actions for work productivity improvement in analysed collieries. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 2. Bijańska J., Wodarski K.: Ekonomiczne uwarunkowania eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Difin, Warszawa 2014.
 3. Bijańska J., Wodarski K.: Model symulacyjny dla prognozowania rentowności produkcji w kopalniach węgla kamiennego. "Przegląd Górniczy", nr 9, 2010.
 4. Bijańska J., Wodarski K.: Prognozowanie rentowności produkcji węgla kamiennego na przykładzie wybranej kopalni. "Przegląd Górniczy", nr 9, 2011.
 5. Bijańska J., Wodarski K.: Risk management in the planning of development projects in the industrial enterprises. "Metalurgija", Vol. 53, No. 2, 2014.
 6. Gumiński A.: Analiza możliwości zwiększenia efektywności wykorzystania środków produkcji w ścianach wydobywczych kopalni węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 78, Politechnika Śląska, Gliwice 2015.
 7. Gumiński A.: Czynniki obniżające efektywny czas pracy zatrudnionych w kopalni węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 56, Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
 8. Gumiński A.: Efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich jako kluczowy warunek funkcjonowania przedsiębiorstwa górniczego w perspektywie długoterminowej. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 89, Politechnika Śląska, Gliwice 2016.
 9. Gumiński A.: Model planowania poziomu zatrudnienia w kopalni węgla kamiennego i w grupie kopalń, t. 1. Politechnika Śląska, Gliwice 2010.
 10. Gumiński A.: The influence of effective work time on an employment level in a colliery - case study. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 91, Politechnika Śląska, Gliwice 2016.
 11. Gumiński A., Karbownik A., Wodarski K.: Analiza zmian wskaźników technicznych, ekonomicznych i finansowych w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1990-2006. "Wiadomości Górnicze", nr 1, 2008.
 12. Gumiński A.: Czynniki decydujące o wydajności pracy w wybranych kopalniach węgla kamiennego. "Wiadomości Górnicze", nr 10, 2012.
 13. Gumiński A.: Efektywny czas pracy zatrudnionych w kopalni węgla kamiennego. "Przegląd Górniczy", nr 9, 2010.
 14. Gumiński A.: Pracochłonność usuwania awarii w kopalni węgla kamiennego. "Wiadomości Górnicze", nr 1, 2011.
 15. Jonek-Kowalska I., Tchórzewski S.: Wskaźniki efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń w górnictwie węgla kamiennego - krytyczne podejście do unifikacji i normalizacji". "Inżynieria Mineralna", Vol. 17, nr 2, 2016.
 16. Jonek-Kowalska I.: Challenges for long-term industry restructuring in the Upper Silesian Coal Basin: What has Polish coal mining achieved and failed from a twenty-year perspective? "Resources Policy", Vol. 44, 2015.
 17. Klank M.: The determinants in the development of coal mining sector productivity. "Arch. Min. Sci.", Vol. 56, No. 3, 2011.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu