BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gaczek Wanda Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zmiany gospodarki Poznania po akcesji Polski do Unii Europejskiej
Changes in the Economy of Poznań After Accession to the European Union
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, nr 27, s. 9-24, tab.,rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Gospodarka miasta, Gospodarka
Enterprises, Urban economy, Economy
Note
streszcz., summ.
Country
Poznań
Poznan
Abstract
Celem artykułu jest charakterystyka i wyjaśnienie zmian wybranych elementów sfery gospodarki miasta w ostatnich kilkunastu latach. Podejmuje się próbę identyfikacji głównych momentów przeobrażeń otoczenia społeczno-gospodarczego oraz skutków ich oddziaływania na zmiany gospodarki Poznania. Analizą objęto mierniki poziomu wzrostu gospodarczego, zmiany przedsiębiorczości i wahania liczby pracujących w gospodarce oraz w sektorze przedsiębiorstw, wydajności pracy w przemyśle i budownictwie, poziomu wynagrodzeń oraz wybranych elementów sektora badawczo-rozwojowego miasta. Analiza szczegółowa obejmuje lata 2000-2013, ale trudności z dostępem do danych statystycznych powodują, że okres ten w stosunku do niektórych czynników wzrostu i segmentów gospodarki musiał być skrócony.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to clarify the characteristics and changes of selected elements of the city's economy in the last several years. An attempt is made to identify the major moments of transformation of socio-economic environment and the impact of their impact on changes in the economy of Poznan. The analysis included measures of the level of economic growth, changes in business and fluctuations in the number of employed in the economy and in the business sector, labor productivity in industry and construction, wages and selected elements of the research and development sector of the city. Detailed analysis covers the period 2000-2013, but the difficulty of access to statistical data make this period in relation to certain growth factors and segments of the economy had to be shortened.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gaczek W.M., Rykiel Z. 2000. Konkurencyjność regionów a ich zdolność do adaptacji w zmieniających się warunkach. [W:] W. Kosiedowski (red.), Konkurencyjność gospodarcza regionu w warunkach nowego ustroju terytorialno-administracyjnego. UMK, Toruń
  2. Gaczek W.M. 2004. Zmiany innowacyjności gospodarki wybranych metropolii w Polsce. [W:] K. Szołek, A. Zakrzewska-Półtorak (red.), Obszary metropolitalne a rozwój regionalny i lokalny. Biblioteka Regionalistyki 4
  3. Gaczek W.M., Komorowski J. 2005. Kapitał ludzki i społeczny regionu jako element rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. [W:] W.M. Gaczek (red.), Innowacje w rozwoju regionu. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu,
  4. Gaczek W.M., Komorowski J., Romanowski R., Urbaniak M. 2011. Potencjał gospodarczy aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  5. Gaczek W.M., Stryjakiewicz T. (red.). 2006. System innowacji w Wielkopolsce. Podsumowanie 2-letniego okresu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji. Poznań.
  6. Wdowicka M. 2012. Konkurencyjność gospodarki Poznania. [W:] T. Kaczmarek (red.), Pozycja konkurencyjna Poznania wśród metropolii krajowych i europejskich. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
  7. Wojciechowski E. 2012. Gospodarka samorządu terytorialnego. Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2014.27.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu