BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jonek-Kowalska Izabela (Politechnika Śląska)
Title
Pomiar i ocena ryzyka w przedsiębiorstwach górniczych - perspektywa międzynarodowa
Estimation and Evaluation of Risk in Mining Enterprises - International Perspective
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 207-222, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Górnictwo węgla kamiennego, Ryzyko rynkowe, Współczynnik Beta, Ocena ryzyka
Hard bituminous coal mining, Market risk, Beta factor, Risk assessment
Note
streszcz., summ.
Abstract
W warunkach postępującej globalizacji gospodarek oraz inter-nacjonalizacji działalności przedsiębiorstw bardzo często dochodzi do wzrostu ryzyka rynkowego, co przejawia się w intensyfikacji skutków istniejących źródeł ryzyka oraz pojawieniu się nowych źródeł ryzyka. W przypadku przedsiębiorstw górniczych, które w Europie znajdują się w fazie schyłkowej, wzrost ryzyka oznacza poważne zagrożenie dla wyników finansowych oraz wartości rynkowej. Mając na uwadze powyższe okoliczności, głównym celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie pomiaru, oceny i analizy porównawczej ryzyka rynkowego w czterech przedsiębiorstwach górniczych funkcjonujących w Europie i wydobywających węgiel kamienny. (abstrakt oryginalny)

In conditions of progressing globalizations of economies and internationalization of enterprises, market risk dramatically rises that is reflected in intensifying of existing risk sources and appearing new risk sources. In a case of mining enterprises - which in Europe are treated as the declining ones - risk increase means serious threat for financial results and market value of mining enterprises. According to above circumstances, a main aim of this article is to estimate, evaluate and compare market risk in four European mining enterprises extracting hard coal in underground mines. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bąk P.: Characteristic of the capital gaining sources and financing the activity of coal mine enterprises. Part 1: Sources of the own capital. "Mineral Resources Management", Vol. 23, Iss.1, 2007.
 2. Bartusik K., Cabała K.: Metoda scenariuszy w planowaniu strategicznym. "Przegląd Organizacji", nr 2, 1997.
 3. Białas M.: Pomoc publiczna dla górnictwa węgla kamiennego w świetle nowej decyzji Rady Unii Europejskiej. Materiały XXIII konferencji z cyklu "Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej", Zakopane 2011.
 4. Borda M.: Ryzyko zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń na życie. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Katowice 2006.
 5. Caputa W.: Pomiar kapitału klienta w kontekście kreowania wartości przedsiębiorstwa. CeDeWu, Warszawa 2015.
 6. Cwynar A., Cwynar W.: Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2003.
 7. Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (red.): Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, t. 1. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001.
 8. Jajuga K: Zarządzanie ryzykiem na przełomie wieków - uwagi na temat metod, [w:] Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (red.): Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, t. 1. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001.
 9. Jonek-Kowalska I. (red.): Prognozowanie importu i eksportu węgla kamiennego w Polsce w aspekcie krajowych i międzynarodowych uwarunkowań. CeDeWu, Warszawa 2015.
 10. Jonek-Kowalska I., Wolny M., Sojda A.: Analiza harmoniczna szeregów czasowych cen węgla. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 74. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
 11. Jonek-Kowalska I., Wolny M., Sojda A.: Analiza trendów i korelacji cen węgla kamiennego na rynkach międzynarodowych w erze dekarbonizacji. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 74. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
 12. Jonek-Kowalska I.: Podstawy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Jonek-Kowalska I., Turek M. (red.): Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie górniczym. PWN, Warszawa 2010.
 13. Kaczmarek T.T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Difin, Warszawa 2006.
 14. Kowalska-Styczeń A., Sznajd-Weron K.: From Consumer Decision to Market Share - Unanimity of Majority? "Journal of Artificial Societies and Social Simulation", Vol. 19(4), 2016.
 15. Łuczak M.: Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003.
 16. Melich M.: Wycena wartości firmy, [w:] Szablewski A., Tuzimek R. (red.): Wycena i zarządzanie wartością firmy. Poltext, Warszawa 2004.
 17. Michalak A., Turek M.: A method of pricing an asset lost in a mining catastrophe. "Archives of Mining Sciences", Vol. 57, No. 3, 2012.
 18. Michalak A.: The cost of capital in the effectiveness assessment of financial management in a company. "Oeconomia Copernicana", Vol. 7, Iss. 2, 2016.
 19. Nahotko S.: Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2001.
 20. Nowak E. (red.): Rachunkowość zarządcza a ryzyko działalności gospodarczej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
 21. Pluta W. (red.): Budżetowanie kapitałów. PWE, Warszawa 2000.
 22. Rydzewska A.: Contemporary nature of stock exchange from the prospective of demutualization proces. "Oeconomia Copernicana", Vol. 7, Iss. 1, 2016.
 23. Sierpińska M., Bąk P.: The role of corporate bonds in financing mining sector companies during an economic downturn. "Mineral Resources Management", Vol. 29. Iss. 1, 2013.
 24. Turek M., Michalak A: Ocena struktury i dynamiki zmian kosztów w przedsiębiorstwie górniczym. "Przegląd Górniczy", t. 65, nr 9, 2009.
 25. Turek M.: Funkcjonowanie i konkurencyjność rynku węgla kamiennego w Polsce w latach 2004-2013, [w:] Jonek-Kowalska I. (red.): Prognozowanie importu i eksportu węgla kamiennego w Polsce w aspekcie krajowych i międzynarodowych uwarunkowań. CeDeWu, Warszawa 2015.
 26. Williams Jr. C.A., Smith M.L., Young P.C.: Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia. PWN, Warszawa 2002.
 27. Wroński P: Kilka uwag o ryzyku prowadzenia działalności gospodarczej, [w:] Nowak E. (red.): Rachunkowość zarządcza a ryzyko działalności gospodarczej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu