BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Churski Paweł (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój Poznania na tle wybranych miast w Polsce - próba bilansu pierwszej dekady członkostwa w Unii Europejskiej
The Impact of EU Funds for the Development of Poznan Against the Background of Selected Cities in Poland
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, nr 27, s. 26-43, tab.,rys., bibliogr.22 poz.
Keyword
Środki unijne, Rozwój, Polityka spójności
EU funds union, Development, Cohesion policy
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Poznań
Poznan
Abstract
Celem analizy jest ocena wielkości i struktury inwestycji finansowanych ze środków unijnych pozyskanych przez władze samorządowe Poznania w kontekście potrzeb oraz prawidłowości zidentyfikowanych dla obszarów polaryzacji rozwoju w Polsce. Analiza odnosi się do dwóch pierwszych perspektyw finansowych Unii Europejskiej - 2004-2006 oraz 2007-2013 - w których Polska uczestniczyła jako państwo członkowskie, obejmując tym samym pierwszą dekadę naszych doświadczeń w realizacji polityk unijnych. Wyniki zidentyfikowane dla samorządu Poznania odnosi się w analizie porównawczej do pięciu największych miast Polski: Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia i Gdańska.(abstrakt oryginalny)

The aim of the analysis is to assess the size and structure of investments financed from EU funds raised by the local authorities of Poznan in the context of the needs and the accuracy of the identified areas of polarization development in Poland. The analysis refers to the first two financial perspectives of the European Union - 2004-2006 and 2007-2013 - in which Poland participated as a member state, including the first decade of our experience in the implementation of EU policies. The results identified for Poznan refers to the comparative analysis of the five largest Polish cities: Warsaw, Krakow, Lodz, Wroclaw and Gdansk.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barca F. 2009. An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting Euro-pean Union challenges and expectations. Independent Report.
 2. Barca. F., McCann P., Rodriguez-Pose A. 201. The case for regional development intervention: place-based versus place-neutral approaches. Journal of Regional Science, 52,
 3. Canning D., Bennathan E. 2000. The social rate of return on infrastructure investments. Policy Rese-arch Working Paper Series, 2390. World Bank, Washington DC.
 4. Canning D., Bennathan E. 2004. The rate of return to transportation infrastructure. World Bank research project Infrastructure and Growth: A Multi-Country Panel Study (RPO 680-89), sponsored by the Public Economics Division of the Development Research Group and by the Transport, Water and Urban Development Department.
 5. Churski P. 2014a. The polarization-diffusion model in the changes to the cohesion policy - the con-sequences to the direction of the growth policy. [W:] P. Churski (red.), The social and economic growth vs. the emergence of economic growth and stagnation areas. Bogucki Wydawnictwo Na-ukowe, Poznań, s. 13-27.
 6. Churski P. 2014b. Variations in the spatial distribution of areas of economic growth and stagnation in Poland: Determinants and consequences. Quaestiones Geographicae, 33(2): 63-78.
 7. Churski P., Borowczak A., Dolata M., Dominiak J., Hauke J., Perdał R., Konecka-Szydłowska B. 2012. Identyfikacja obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce na poziomie regio-nalnym i subregionalnym. Raport II. Wyniki projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki NN 306 79 19 40: Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej. Zakład Analizy Regionalnej, IGSEiGP UAM, Poznań.
 8. Churski P., Borowczak A., Dolata M., Dominiak J., Hauke J., Perdał R., Konecka-Szydłowska B. 2013. Analiza procesu rozwoju obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce na poziomie regionalnym i subregionalnym. Raport III. Wyniki projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki NN 306 79 19 40: Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej. Zakład Analizy Regionalnej, IGSEiGP UAM, Poznań.
 9. Churski P., Borowczak A., Perdał R. 2014. Structure of investments financed from EU funds and factors of development in growth areas in Poland. Poznań University of Economics Review (w druku).
 10. Crafts N. 2009. Transport infrastructure investment: Implications for growth and productivity. Oxford Review of Economic Policy, 25(3): 327-343.
 11. Faludi A. 2006. From European Spatial Development to Territorial Cohesion Policy. Regional Studies, 40, 6: 667-678.
 12. Growing unequal?: Income Distribution and Poverty in OECD Countries, OECD Report 2008. Paris.
 13. Kessides C. 1993. The Contributions of Infrastructure to Economic Development: a Review of Expe-rience and Policy Implications. World Bank, Washington DC.
 14. Molle W. 2007. European Cohesion Policy. Routledge, London.
 15. Ósme sprawozdanie z postępów w dziedzinie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady. Regionalny i miejski wymiar kryzysu. (SWD (2013) 232 final). COM (2013) 463 final, Bruksela, 26.6.2013.
 16. Pakiet legislacyjny 2014-2020 (Dziennik Urzędowy UE, L347, t. 56, 20 grudnia 2013, Bruksela).
 17. Regional Development Policies in OECD Countries. OECD Report 2010. Paris.
 18. Reshaping Economic Geography. World Development Report 2009: November 2008. The World Bank.
 19. Rosik P. 2005. Produktywność publicznych inwestycji infrastrukturalnych. Ruch Prawniczy, Ekono-miczny i Socjologiczny, 2: 155-171.
 20. Sixth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion, Investment for jobs and growth: Pro-moting development and good governance in EU regions and cities. Regional and Urban Policy, European Commission, July 2014, Brussels.
 21. Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej i realizowanej polityki spójności na rozwój kraju. 2014. Krajowe Obserwatorium Terytorialne. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 22. Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do 2020 roku. Przyjęte przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2014.27.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu