BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paździor Artur (Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania Katedra Finansów i Rachunkowości), Paździor Maria (Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych Instytut Ekonomii i Zarządzania Katedra Finansów Publicznych)
Title
Dylematy oceny efektywności ekonomicznej i ryzyka biznesowego mikroprzedsiębiorstwa
Dillemmas of Assesing the Economic Efficiency and Business Risk of Microenterprise
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 199-209, bibl.24 poz.
Keyword
Mikroprzedsiębiorstwo, Efektywność, Zysk, Ryzyko operacyjne
Micro-enterprise, Effectiveness, Profit, Operational risk
Note
JEL Classification: G30 , M21
streszcz., summ.
Abstract
Mikroprzedsiębiorstwa są podmiotami gospodarczymi, które różnią się od innych przedsiębiorstw celami prowadzonej działalności, sposobami zarządzania, zakresem korzystania z obcych źródeł finansowania oraz poziomem ryzyka gospodarczego. Ryzyko to związane jest w szczególności z zagrożeniami wynikającymi bezpośrednio z działalności operacyjnej. Zwykle niewielki udział kredytów i pożyczek w finansowaniu tych podmiotów sprawia, że ryzyko finansowe jest relatywnie niskie, lecz przez to rośnie ryzyko operacyjne. W przypadku niedoboru kapitałów przedsiębiorcy nie mogą liczyć na wspomożenie kapitałami obcymi. Ocena mikroprzedsiębiorstw wymaga więc nieco innego sposobu pomiaru efektywności. Powszechnie znane sposoby pomiaru zysku i rentowności wymagają w związku z tym pewnych modyfikacji.(abstrakt oryginalny)

Microenterprises are entities that differ from other companies by objectives of the business, the ways of management, the scope of using external financial sources and the level of economic risk. This risk is mainly related to threats directly arising from operational activities. Normally, the small share of loans in financial structure of these entities makes the financial risk relatively low, but increases the operational risk. In case of capital shortage, entrepreneurs cannot expect the involvement of liabilities. Therefore, the assessment of microenterprises requires a slightly different way of measuring efficiency. Widely known methods of measuring the level and the rate of profitability require some modification. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agnew, J. (2000). Political Economy. Progress in Human Geography, 24 (1), 101-110.
 2. Bojar, E., Paździor, A. (2015). Kapitał ludzki - klucz do rozwoju w gospodarce globalnej. [W:] E. Kwiatkowski, B. Liberda (red.), Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografii (s. 392-401). Warszawa: Wyd. PTE.
 3. Brendzel-Skowera, K. (2012). Tworzenie wartości według społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 736, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 55, 313-325.
 4. Cwynar, A., Cwynar, W. (2002). Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje. Systemy. Narzędzia. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 5. Drucker, P.F. (1994). Menedżer skuteczny. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
 6. Duliniec, A. (2011). Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty.
 7. Farrell, M.J. (1957). Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society, Series A.
 8. Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
 9. Hawanini, G., Viallet, C. (2007). Finanse menedżerskie. Warszawa: PWE.
 10. Janik, W., Paździor, M. (2012). Rachunkowość zarządcza i controlling. Lublin: Wyd. Politechniki Lubelskiej.
 11. Komorowski, J. (2012). Cele przedsiębiorstwa a rozwój gospodarczy. Ujęcie behawioralne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 12. Koopmans, T.C. (1951). Activity Analysis of Production and Allocation. New York, London: John Wiley & Sons Inc., Chapman & Hall Limited.
 13. Krajewski, M. (2006). Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach. Zasady. Efektywność. Narzędzia. Gdańsk: ODDK.
 14. Łuczka, T. (2001). Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
 15. Michalski, G. (2005). Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: PWN.
 16. Osbert-Pociecha, G. (2007). Relacja między efektywnością i elastycznością organizacji. [W:] T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem (s. 337-349). Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 17. Owolabi, S.A., Obida, S.S. (2012). Liquidity Management and Corporate Profitability: Case Study of Selected Manufacturing Companies Listed on the Nigerian Stock Exchange. Business Management Dynamics, 2 (2), 10-25.
 18. Paździor, A. (2013). Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych. Warszawa: Difin.
 19. Rutkowska, A. (2013). Teoretyczne aspekty efektywności - pojęcie i metody pomiaru. Zarządzanie i Finanse, 11 (1/4), 439-453.
 20. Szydło, M. (2008). Konkurencja regulacyjna w prawie spółek. Warszawa: Wolters Kluwer.
 21. Thomas, Ch.R., Maurice, S.Ch. (2016). Managerial Economics. New York: Mcgraw-Hill Education.
 22. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2017, poz. 1047, z późn. zm.
 23. Ustawa z 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807, z późn. zm.
 24. Wędzki, D. (2003). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu