BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bajerski Artur (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wawdysz Anna
Title
Członkostwo w Unii Europejskiej jako czynnik umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego w Poznaniu
European Union Membership As the Internationalization Factorof Science and Higher Education in Poznan
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, nr 27, s. 45-64, tab.,rys., bibliogr.21 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Nauka, Edukacja
Higher education, Science, Education
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Poznań
Poznan
Abstract
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. jest bez wątpienia jednym z głównych czynników zmian w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego w naszym kraju w ostatnich latach. W szczególności dotyczy to międzynarodowych aspektów działalności szkół wyższych i placówek badawczych. Niemniej istotne wydają się korzyści infrastrukturalne w postaci dofinansowania ze środków europejskich budowy i modernizacji budynków uczelnianych, wyposażenia laboratoriów itd. Celem niniejszego artykułu jest próba wskazania i oceny wpływu członkostwa w Unii Europejskiej na sytuację i umiędzynarodowienie nauki i szkolnictwa wyższego w Poznaniu. W artykule podjęto analizę czterech wymiarów działalności naukowej i edukacyjnej, którymi były kolejno: (1) międzynarodowa aktywność publikacyjna - publikacje w najbardziej renomowanych czasopismach, (2) międzynarodowa współpraca naukowa w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, (3) projekty realizowane przez jednostki naukowe oraz uczelnie wyższe w ramach programów operacyjnych oraz (4) umiędzynarodowienie procesu edukacyjnego na uczelniach. Sytuację nauki i szkolnictwa wyższego Poznania porównano z sytuacją w innych największych miastach Polski. Przeprowadzone badania wykazały, że w przypadku każdej z analizowanych sfer można wskazać na korzyści płynące z członkostwa w Unii Europejskiej dla nauki i szkolnictwa wyższego w Poznaniu.(abstrakt oryginalny)

Accession to the European Union in 2004 was undoubtedly one of the main drivers of change in science and higher education in Poland in recent years. This applies in particular to the international aspects of higher education and research institutions. Infrastructural benefits, in the form of EU funding for the construction and modernization of university buildings, laboratory equipment, etc., seem equally important. This paper attempts to identify and assess the impact of EU membership on the situation and internationalization of science and higher education in Poznan. To this end, the paper includes analyses of four dimensions of scientific and educational activity: (1) international publishing activity - publications in the most prestigious journals, (2) international scientific cooperation under the European Union Framework Programmes (3) projects implemented by scientific institutions and universities under operational programs, and (4) internationalization of education process at universities. For comparison purposes, the state of science and higher education in Poznan has been compared to the situation in other major Polish cities. The study conducted showed that for each of the spheres analysed the benefits can be identified of EU membership for science and higher education in Poznan(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acosta M., Coronado D., Ferrándiz E., León, M.D. 2010. Factors affecting inter-regional academic sci-entific collaboration within Europe: the role of economic distance. Scientometrics, 87, 1: 63-74.
 2. Altbach P.G., Knight J. 2007. The internationalization of higher education: Motivations and realities. Journal of Studies in International Education, 11, 3-4: 290-305.
 3. Apple M.W., Ball S.J., Gandin L.A. (red.). 2010. The Routledge International Handbook of Sociology of Education. Routledge, Abingdon.
 4. Bajerski A. 2009. Przekształcenia struktury przestrzennej szkolnictwa wyższego w Polsce po 1989 r. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 5. Bajerski A. 2011. Konkurencyjność Poznania jako ośrodka nauki w Polsce i Europie. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 6. Bajerski A. 2012. Ranga Poznania jako ośrodka nauki. [w:] T. Kaczmarek (red.), Pozycja konkurencyj-na Poznania wśród metropolii polskich i europejskich, s. 181-199.
 7. Bessey D. 2012. International student migration to Germany. Empirical Economics, 42, 1: 345-361.
 8. Biostat 2013. Efektywność wdrażania strategii promocji marki Poznań (raport).
 9. Chojnicki Z., Czyż T. 1997. Struktura przestrzenna nauki w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 10. de Wit H. 2002. Internationalization of Higher Education in the United States of America and Europe: A Historical, Comparative, and Conceptual Analysis. Westport, London
 11. Gómez I., Fernández M.T., Sebastián J. 1999. Analysis of the structure of international scientific cooperation networks through bibliometric indicators. Scientometrics, 44, 3: 441-457.
 12. González C.R., Mesanza R.B., Mariel P. 2011. The determinants of international student mobility flows: an empirical study on the Erasmus programme. Higher Education, 62, 4: 413-430
 13. Malendowski E. 2012. Główne tendencje w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich (UE-10) wynikające z akcesji do UE. [W:] J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk (red.), Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu. T. 2. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 267, 2: 106-121.
 14. Matthiessen C.W., Schwarz A.W., Find S. 2006. World cities of knowledge: research strength, net-works and nodality. Journal of Knowledge Management, 10, 5: 14-25
 15. Najda-Janoszka M., Wach K. 2010. Międzynarodowe powiązania kooperacyjne małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 812: 99-114.
 16. Olechnicka A., Płoszaj A. 2008. Polska nauka w sieci? Przestrzeń nauki i innowacyjności. Raport z badań. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 17. Ortega J.L., Aguillo I.F. 2010. Shaping the European research collaboration in the 6th Framework Programme health thematic area through network analysis. Scientometrics, 85: 377-386
 18. Pijet-Migoń E. 2012. Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 25.
 19. Słowiński R. 2011. Poznań jako ośrodek naukowy - pozycja w kraju i w Europie. Nauka, 4: 109-124.
 20. Supel J.A. 2007. Udział Polski w 6. Programie Ramowym Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i wdrożeń przyczyniających się do tworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej i innowacji (2003-2006). Statystyki. Raport końcowy. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa.
 21. Teichler U. 2004. The changing debate on internationalisation of higher education. Higher Education, 48, 1: 5-26.
 22. Wagner C.S., Leydesdorff L. 2005. Mapping the network of global science: comparing international co-authorships from 1990 to 2000. International Journal of Technology and Globalisation, 1, 2:
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2014.27.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu