BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perdał Robert (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Elektroniczne usługi publiczne w Poznaniu - perspektywa 10 lat w Unii Europejskiej
Public e-Services in Poznań - the Prospect of 10 Years in the European Union
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, nr 27, s. 65-80, tab.,rys., bibliogr.25 poz.
Keyword
e-usługi publiczne, e-administracja, Środki unijne
Public e-services, e-government, EU funds union
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Poznań
Poznan
Abstract
Celem pracy jest analiza poziomu rozwoju e-usług publicznych dostępnych w Poznaniu, których rozwój możliwy był m.in. dzięki środkom pochodzącym z funduszy europejskich. Sytuacja Poznania w tym zakresie została odniesiona do największych miast w Polsce wykorzystujących środki unijne na rozwój e-administracji. W pierwszym etapie postępowania badawczego przeanalizowano programy operacyjne, w ramach których istniała możliwość współfinansowania rozwoju e-administracji. W drugim etapie przeprowadzono analizę absorpcji środków unijnych przez badane miasta na tle innych jednostek samorządu lokalnego, a w trzecim - omówiono projekty realizowane ze środków unijnych na rozwój e-administracji w badanych miastach. Ostatni, czwarty etap postępowania badawczego obejmuje analizę poziomu rozwoju e-administracji mierzoną poziomem rozwoju wybranych e-usług publicznych w roku 2011 i 2014.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to analyze the development level of e-public services in Poznań, the development of which it was possible inter alia thanks to the European funds. Poznań's situation in this field has been referred to the largest cities in Poland using EU funds for the development of e-government. In the first stage of the research the operational programs under which it was possible to co-finance the development of e-government were analysed. In the second stage there was an analysis of the absorption of EU funds by the studied cities in relation to other units of local government, and the third stage discusses projects from EU funds for the development of e-government in the studied cities. The last, fourth stage of the research includes the analysis of the development level of e-government measured by the development level of selected public e-services in 2011 and 2014, part of which is a consequence of used EU funds(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aichholzer G. 2005. Service Take-Up and Impacts of E-Government in Austria. [W:] M.A. Wimmer, R. Traunmuller, A. Gronlund, K.V. Andersen (red.), Electronic Government, 4th International Conference, EGOV 2005. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science, 3591: 93-104.
 2. Anttiroiko A.-V. 2008b. Introductory Chapter. A Brief Introduction to the Field of E-Government. [W:] A.-V. Anttiroiko (red.), Electronic Government: Concepts, Methodologies, Tools, and Appli-cations. Information Science Reference, Hershey-New York, I: xli-lxxv.
 3. Castells M. 2003. Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań
 4. Centeno C., van Bavel R., Burgelman J.C. 2005. A Prospective View of e-Government in the European Union. The Electronic Journal of e-Government, 3, 2: 59-66.
 5. eEurope 2002 Impact and Priorities 2001. Communication From The Commission To The Council And The European Parliament, 13.3.2001COM(2001) 140 final, Bruksela.
 6. Kuk G., 2002. The digital divide and the quality of electronic service delivery in local government in the United Kingdom. Government Information Quarterly, 20, 4: 353-363.
 7. Kuniszewski S. 2011. Nowe szaty miast. IT w Administracji. Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego. Warszawa, s. 52-54.
 8. Naisbitt J. 1997. Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 9. Nijkamp P., Cohen-Blankshtain G. 2009. The Importance of ICT for Cities: e-Governance and Cyber Perceptions. Serie Research Memoranda 0005, VU University Amsterdam, Faculty of Economics, Business Administration and Econometrics.
 10. Paskaleva-Shapira K. 2009. Assessing Local Readiness for City E-Governance in Europe. [W:] C.G. Reddick (red.), Handbook of Research on Strategies for Local E-Government Adoption and Imple-mentation: Comparative Studies. Information Science Reference, Hershey-New York, s. 62-82.
 11. Perdał R., 2012. Elektroniczna administracja - modele i czynniki rozwoju. [W:] S. Ciok, A. Raczyk (red.), Wyzwania polityki regionalnej i lokalnej. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 27: 257-271.
 12. Perdał R. 2014. Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 13. Strategia informatyzacji miasta Poznania. 2004. Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, Po-znań.
 14. Strategia Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030. 2010. Urząd Miasta Poznania, Poznań.
 15. The Role of eGovernment for Europe's Future. 2003. Komunikat Komisji Europejskiej, 26.09.2003, COM 2003 (567) final, Bruksela.
 16. Wrota Polski. Wstępna koncepcja projektu. 2002. Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 17. van der Meer A., van Winden W. 2003. E-governance in Cities: A Comparison of Urban Information and Communication Technology Policies. Regional Studies, 37, 4: 407-419.
 18. Young-Jin S., Seang-Tae K. 2008. E-Government Concepts, Measures, and Best Practicies. [W:] A.-V. Anttiroiko (red.), Electronic Government: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. In-formation Science Reference, Hershey-New York, I: 32-57.
 19. http://mapadotacji.gov.pl/
 20. http://www.gdansk.pl/
 21. http://www.krakow.pl/
 22. http://uml.lodz.pl/
 23. http://www.poznan.pl/
 24. http://www.um.warszawa.pl/
 25. http://www.wroclaw.pl/
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2014.27.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu