BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Herodowicz Tomasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania
The Impact of Cohesion Policy on Realization the Environmental Objectives Of the Europe 2020 Strategy on the Example of Poznań
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, nr 27, s. 81-99, tab.,rys., bibliogr.22 poz.
Keyword
Fundusze strukturalne, Ochrona środowiska, Rozwój zrównoważony, Strategia Europa 2020
Structural funds, Environmental protection, Sustainable development, Europe 2020 Strategy
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest z jednej strony przedstawienie znaczenia funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dla rozwiązywania problemów środowiskowych miasta Poznania i jego rozwoju w latach 2004-2014, a z drugiej określenie, jak działania podejmowane w mieście, współfinansowane z budżetu UE, wpisywały się w realizację poszczególnych założeń środowiskowych Strategii Europa 2020. W artykule dokonano również analizy porównawczej największych miast Polski pod względem wartości pozyskanych funduszy unijnych w aspekcie ochrony środowiska. Celem tej analizy było ustalenie różnic wśród polskich metropolii dotyczących poziomu efektywności ubiegania się o unijne wsparcie ukierunkowane na poprawę jakości środowiska naturalnego.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the significance of structural funds for the implementation of the environmental objectives of the Europe 2020 Strategy in Poznań for the years 2004-2014. In the first part of the paper were presented current EU environmental objectives and directions of cohesion policy intervention. Then there was presentation of the environmental problems of Poznan. In the next part of the article there was included analysis of the links between projects implemented with participation in structural funds and environmental problems of Poznań and the aims of Europe 2020 Strategy. At the last stage of the analysis, there was a comparison of the largest Polish cities in terms of the value gained funds, which allowed to assess the importance of EU intervention for actions taken by local government to stimulate the socio-economic development in environmental aspect.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bosselmann K. 2008. Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance. Ashgate Pub-lishing Group, Abingdon.
 2. Dokument Roboczy Służb Komisji. 2012. Elementy wspólnych ram strategicznych na lata 2014-2020. Cz. II z dn. 14 marca 2012, Bruksela.
 3. Gaczek W.M. 2009. Gospodarka oparta na wiedzy w Poznaniu. Uniwersytet Ekonomiczny w Pozna-niu, Poznań.
 4. Janikowski R., 2007. Sustensologia, a zrównoważony rozwój. [W:] B. Poskrobko, G. Dobrzański (red.), Problemy interpretacji i realizacji zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, s. 49-56.
 5. Komunikat Komisji EUROPA 2020. 2010. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego roz-woju sprzyjającego włączeniu społecznemu z dn. 3 marca 2010, Bruksela.
 6. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Miejski Wymiar Polityki UE - Kluczowe Elementy Agendy Miejskiej UE z dn. 18 lipca 2014, Bruksela.
 7. Parysek J.J. 2007. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 8. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania za lata 2009-2012.
 9. Trzepacz P. 2012. Geneza i istota koncepcji rozwoju zrównoważonego. [W:] P. Trzepacz (red.), Zrównoważony rozwój - wyzwania globalne. Wydawca Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 11-35.
 10. Uchwała nr XLVII/500/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 22 czerwca 2004 r. ws. Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2004-2007.
 11. Uchwała nr LIV/729/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 12 maja 2009 r. ws. Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2009-2012.
 12. Uchwała nr LVI/592/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 23 listopada 2004 r. ws. Planu Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005-2010.
 13. Uchwała nr LXXII/990/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2010 r. ws. Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030.
 14. Zegar J.S. 2007. Podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
 15. Aquanet i UE wspólne inwestycje, pobrano 11.09.2014 r., http://inwestycjeunijne.aquanet.pl/o-projekcie
 16. Portal Spółki EKO-ZEC, pobrano 3.09.2014 r., http://www.eko-zec.com.pl/nasza-oferta/produkty/popiol-lotny-i-zuzel.html
 17. Instalreporter - bezpłatny magazyn branży instalacyjnej, pobrano 3.09.14 r., http://instalreporter.pl/ogolna/pompy-ciepla-stiebel-eltron-na-najwiekszej-inwestycji-w-polsce-wykorzystujacej-oze/
 18. Ministerstwo środowiska, pobrano 3.09.2014 r., http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/18724_zielona_energia_z_elek-trowni_w_opolu_i_elektrocieplowni_w_poznaniu.html
 19. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu, pobrano 2.09.2014 r., http://www.mpk.poznan.pl/o-mpk/tabor/120-tabor-autobusowy/1883-solaris-urbino-8-6
 20. Solaris Bus and Coach S.A., pobrano 2.09.2014 r., http://www.solarisbus.com/vehicles_group/tramino
 21. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, pobrano 3.09.2014 r., http://ue.poznan.pl/en/uniwersytet,c13/administracja,c29/administracyjny-pion-organizacyjny-prorektora-ds-strategii-i-rozwoju,c51/biuro-pozyskiwania-funduszy,c1350/projekty-zrealizowa-ne,c2018/termomodernizacja-budynku-dydaktyczno-naukowego-c,a14886.html
 22. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pobrano 3.09.2014 r., http://www.wfosgw.poznan.pl/strona-glowna/obiekty-publiczne-poznanskiej-spoldzielni-mieszkaniowej-bdquo-winogrady-rdquo-wpisaly-sie-w-strategie-oszczedzania-energii.html
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2014.27.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu