BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciesiółka Przemysław (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Wpływ funduszy Unii Europejskiej na proces rewitalizacji w Poznaniu na tle największych miast w Polsce
The Impact of European Union Funds on the Revitalization Process in the Biggest Cities in Poland
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, nr 27, s. 101-121, tab.,rys., bibliogr.32 poz.
Keyword
Fundusze unijne, Aglomeracje miejskie, Zarządzanie, Rewitalizacja miasta
EU funds, Urban agglomerations, Management, City revitalization
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Poznań, Warszawa, Gdańsk, Kraków, Szczecin
Poznan, Warsaw, Gdansk, Cracow, Szczecin
Abstract
Wejście Polski do Unii Europejskiej wywarło znaczący wpływ na proces rewitalizacji miast w Polsce. W latach 2004-2006 uruchomione zostały środki finansowe w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na wsparcie odnowy zdegradowanych obszarów. W kolejnym okresie programowania na lata 2007-2013 kwota dostępnych środków na działania w tym względzie, uwzględniona w Regionalnych Programach Operacyjnych, jeszcze wielokrotnie wzrosła. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie było opracowanie programów rewitalizacji, a co za tym idzie - stworzenie ram organizacyjnych dla zarządzania odnową w ramach jednostek samorządu terytorialnego. W rezultacie po 2004 r. w wielu miastach w Polsce rewitalizacja stała się ważnym elementem programowania rozwoju. Celem artykułu jest analiza wpływu, jaki wejście do Unii Europejskiej wywarło na rewitalizację zdegradowanych obszarów w Poznaniu na tle największych miast w Polsce: Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Gdańska i Szczecina.(abstrakt oryginalny)

Joining the European Union has had a significant impact on the process of urban regeneration in Poland. In 2004-2006, the funds have been launched in the framework of the Integrated Regional Operational Programme to support the recovery of degraded areas. In the next programming period 2007-2013, the amount of resources available for action in this respect, included in the Regional Operational Programmes, many times increased. As a result, after 2004 in many cities in Poland revitalization has become an important part of development programming. The impact of European funds relates primarily to the following aspects: 1. The development of local regeneration programs and the inclusion of renewal of degraded areas to the urban development strategy. 2. The creation of organizational units within the municipal offices responsible for the revitalization and presidents appoint proxies for the revitalization. 3. Obtaining EU funds for revitalization, while involving funds from the budgets of cities, as well as measures of private entrepreneurs, 4. The involvement of residents, associations and non-governmental organizations in regeneration activities. This article aims to analyze the impact of the above areas in the seven largest cities in Poland: Warsaw, Krakow, Lodz, Wroclaw, Poznan, Gdansk and Szczecin.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bald K. 2005. Planowanie obszarów metropolitalnych. [W:] T. Markowski (red.), Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych. KPZK PAN Warszawa, 221: 59-73.
 2. Behr I., Billert A., Kröning W., Muzioł-Węcławowicz A. 2003. Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji. Warszawa.
 3. Berg van den L., Drewett R., Klassen L., Rossi A., Vijverberg C.H.T. 1982. Urban Europe study of growth and decline. Pergamon Press, Oxford.
 4. Billert A. 2007. Rewitalizacja i rozwój miast w Polsce - uwarunkowania i scenariusze w świetle do-świadczeń europejskich. [W:] P. Lorens (red.) Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia. Biblioteka Urbanisty, 10, 92-105.
 5. Churski P. 2008. Przemiany polskiej polityki regionalnej po akcesji do UE. Europejskie uwarunkowania - krajowe konsekwencje. [W:] J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 153-188.
 6. Ciesiółka P. 2009a. Inicjatywa JESSICA szansą na nową jakość rewitalizacji. Biuletyn IGSEiGP UAM, 7: 7-14.
 7. Ciesiółka P. 2009b. Finansowanie rozwoju miast z funduszy europejskich na rzecz rewitalizacji na przykładzie projektów zrealizowanych w Wielkopolsce. [W:] M.E. Sokołowicz (red.), Miastai regiony wobec współczesnych wezwań. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 167-174.
 8. Ciesiółka P. 2010. Urban renewal in Poznań - the effect of the use of the European Union funds. Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia Regionalia 27: 205-212.
 9. Healey P. 1997. A strategic approach to sustainable urban regeneration. Journal of Property Development 3: 105-110.
 10. Heller C.A. 2005. Rewitalizacja obszarów miejskich. Praktyczny przewodnik: Jak opracować lokalny plan rozwoju? Projekt Bliźniaczy: Przygotowanie do wdrażania ERDF w Polsce. (www.erdf.edu.pl).
 11. Heczko-Hyłowa E. 2009. Rewitalizacja polskich miast w świetle wymagań Funduszy Strukturalnych UE 2004-2006 jako wdrażanie europejskiego podejścia systemowego. [W:] M. Bryx (red.): Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji. Seria Rewitalizacja Miast Polskich, 7: 157-186.
 12. Herbst I., Jadach-Sepioło A. 2009. Modele rewitalizacji miast w Polsce - ocena założeń. [W:] Z. Ziobrowski, W. Jarczewski (red.), Rewitalizacja miast polskich - diagnoza. Seria Rewitalizacja Miast Polskich, 8: 191-228.
 13. Jadach-Sepioło A. 2009. Inicjatywa JESSICA. Finansowanie rewitalizacji ,iast oparte na mechanizmach inżynierii finansowej. [W:] Z. Ziobrowski (red.), 2010, Założenia polityki rewitalizacjiw Polsce. Seria Rewitalizacja Miast Polskich, 9: 219-222.
 14. Kaczmarek T. 2001. Rewitalizacja miast w Polsce na tle doświadczeń europejskich. [W:] A. Billert (red.), Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast. Projekt Tempus-Phare, Słubice, s. 106-114.
 15. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030. Ministerstwo Infrastruktury.
 16. Lorens P. 2010. Rewitalizacja miast. Planowanie i realizacja. Politechnika Gdańska, Wydział Archi-tektury, Gdańsk.
 17. Lorens P., Mironowicz I., Ossowicz T. 2005. Koncepcja paradygmatu transformacji zdegradowanych obszarów o potencjale metropolitalnym. [W:] T. Parteka (red.), Transformacja struktur metropolitalnych w warunkach konkurencji, Biuletyn KPZP PAN, 223: 88-130.
 18. Łangowski L., Podbrez L. 2007. Charakterystyczne elementy procesu rewitalizacji w Poznaniu. [W:] P. Lorens (red.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia. Biblioteka Urbanisty, 10: 230-236.
 19. Markowski T. 2005. Zarządzanie obszarem metropolitalnym [W:] K. Bald, T. Markowski (red.), Obszar metropolitalny Łodzi - wyzwania i problemy. Biuletyn KPZK PAN, 215: 8-24.
 20. Markowski T., Marszał T. 2006. Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja: problemy i po-jęcia podstawowe. Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
 21. Mironowicz I., Ossowicz T. 2005. Metodologia badania degradacji i obszarów o funkcjach metropolitalnych. [W:] T. Parteka (red.), Transformacja struktur metropolitalnych w warunkach konkurencji Biuletyn KPZP PAN, 223: 36-56.
 22. Muzioł-Węcławowicz A. 2009. Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich. [W:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Seria Rewitalizacja Miast Polskich, 4: 25-88.
 23. Parteka T. 2007. Rewitalizacja struktur metropolitalnych w procesie transformacji. [W:] P. Lorens (red.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia. Biblioteka Urbanisty, 10: 169-177.
 24. Parysek J. 2005. Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 25. Parysek J. 2008a. Suburbanizacja i reurbanizacja: dwa bieguny polskiej urbanizacji. [W:] J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bgucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 261-286.
 26. Parysek J. 2008b. Aglomeracje miejskie w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania i rozwoju. [W:] J. Parysek, A. Tölle. (red.), Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawczej praktyczne. Biuletyn IGSEiGP, 5: 29-48.
 27. Skalski K. 1996. O budowie systemu rewitalizacji dawnych dzielnic miejskich. KIN, Kraków.
 28. Skalski K. 2007. Programy rewitalizacji w Polsce - bilans, perspektywy, zarządzanie. [W:] P. Lorens (red.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia. Biblioteka Urbanisty, 10: 66-91.
 29. Siemiński A., Topczewska T. 2009. Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UEw latach 2004-2008. Wydawnictwo Delfin, Warszawa.
 30. Strumień T., Furman-Michałowska J., Ufnalewska K., Wąś W. 1989. Odnowa miast europejskich. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Warszawa.
 31. Ziobrowski Z. 2012. Modele zarządzania gospodarką przestrzenną w metropoliach. [W:] Z. Ziobrowski, W. Jarczewski, K. Kafka (red.), Modele zarządzania gospodarką przestrzenną w obszarach metropolitalnych i aglomeracjach. Instytut Rozwoju Miast, Kraków
 32. Zuziak Z. 2005. Podejście strukturalne w planowaniu obszarów metropolitalnych. [W]: T. Markowski (red.), Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych. KPZK PAN Warszawa, 221: 74-94.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2014.27.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu