BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Adam (Uniwersytet Szczeciński), Dawidowicz Dawid (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wartość informacyjna wybranych wskaźników oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw
Information Value of Selected Ratios to Assess the Financial Condition of Companies
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 221-229, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Wskaźniki finansowe, Analiza finansowa, Kondycja finansowa
Financial indicators, Financial analysis, Financial condition
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy możliwe jest stworzenie uniwersalnego i stabilnego w czasie zbioru wskaźników kondycji finansowej przedsiębiorstw w taki sposób, aby wyeliminować zjawisko redundancji informacyjnej? Metodologia badania - W artykule stosuje się metodę Hellwiga, metodę Winsorizingu i test Wilcoxona. Wynik - Przeprowadzone badanie uwzględniające wyłącznie najpopularniejsze wskaźniki rentowności i płynności, dowodzi możliwości wyznaczania zestawu uniwersalnych wskaźników charakteryzujących się największą wartością informacyjną, których istotną cechą jest stabilność w czasie. Oryginalność/wartość - Wartością dodaną przeprowadzonego badania jest wykazanie jednolitego zestawu wskaźników o największej wartości informacyjnej do oceny płynności i rentowności przedsiębiorstw i ocena ich stabilności w czasie.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The main goal of the article was to answer the question whether it is possible to create a universal and stable in time a set of ratios to asses financial condition of companies from different sectors. The authors' intention was to find such indicators which showed the highest information value. Design/methodology/approach - Applied research methods include: Hellwig's method, the Winsorized method and Wilcoxon test. Findings - The research provides some evidence for the existence a set of profitability and liquidity indicators with the highest information value which are "stable" in time. Originality/value - The added value of the study was to find a set of ratios to assess the liquidity and profitability of companies with the highest value information and the ratios which are "stable" in time.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bednarski, L., Borowiecki, R., Duraj, J., Kurtys, E., Waśniewski, T., Wersty, B. (1998). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
  2. Bień, W. (2011). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa, Difin.
  3. Dixon, W.J. (1980). Efficient Analysis of Experimental Observations. Annual Review Pharmacology and Toxicology, 20, 441-462.
  4. Kopyściański, T., Rólczyński, T. (2006). Analiza wskaźników opisujących sytuację finansową powiatów w województwie dolnośląskim w latach 2006-2012. Studia Ekonomiczne, 206, 61-73.
  5. Kowalczyk, J., Kusak, A. (2006). Decyzje finansowe firmy. Metody analizy. Warszawa: C.H. Beck.
  6. Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE.
  7. Pluta, W. (red.) (2004). Finanse małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
  8. Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jordan, B.D. (1999). Finanse przedsiębiorstw. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
  9. Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  10. Tyran, M.R. (2000). Wskaźniki finansowe. Kraków: Dom Wydawniczy ABC.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu