BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gierusz Barbara (Uniwersytet Gdański), Martyniuk Teresa (Uniwersytet Gdański)
Title
Porównywalność informacji sprawozdawczych w świetle założeń koncepcyjnych MSSF
Comparability of Reporting Information in the Light of Conceptual Framework of IFRS
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 231-240, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Cechy jakościowe, Sprawozdanie finansowe, Informacyjna funkcja rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Quality characteristics, Financial statements, Information function of accounting, International Financial Reporting Standard
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest wskazanie znaczenia różnych aspektów porównywalności informacji sprawozdawczej dla jej użyteczności. Metoda badania - Rozważania oparto na studiach literatury przedmiotu, a także analizie regulacji prawa bilansowego. Wynik - Przedstawienie znaczenia porównywalności jako cechy jakościowej, która zwiększa możliwości wykorzystania informacji, poprawiając tym samym jej przydatność, a w konsekwencji także użyteczność. Oryginalność/wartość - Wykazanie, że zróżnicowanie podstawy prawnej oraz dopuszczenie możliwości sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego znacznie utrudnia, a często uniemożliwia porównanie informacji sprawozdawczej różnych jednostek. Jest to jednak tylko jeden z aspektów porównywalności, który nie wyczerpuje całości zagadnienia.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Purpose of this article is to indicate an importance of different aspects of comparability for usefulness of reporting information. Design/methodology/approach - This article is based on literature studies and analysis of Polish accounting law. Findings - Indication of importance of comparability as a qualitative characteristic, which expands possibilities of information usage, whilst improving its relevance and as a consequence its usefulness. Originality/value - Indication that differentiation of legal basis and allowance for simplifications in financial reporting hinders, and often makes it impossible to compare reporting information of different entities. This is just one aspect of comparability, which does not exhaust all aspects.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Błażyńska, J. (2012). Standaryzacja zasad rachunkowości finansowej a perspektywy rozwoju rachunkowości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 233, 7-18.
  2. Garstecki, D. (2014). Porównywalność a przydatność sprawozdań finansowych. Analiza w ujęciu metodologii K.R. Poppera. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2 (4), 7-22.
  3. Ignatowski, R. (2017). Ciągłość bilansowa i porównywalność danych sprawozdań finansowych. Rachunkowość.
  4. Kaczmarczyk, A. (2016). Użyteczność a wiarygodność informacji sprawozdawczej - kierunki zmian. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (11), 122-131.
  5. Matuszak, Ł. (2012). Wycena a wiarygodność i porównywalność sprawozdania finansowego. Rozprawa doktorska. Poznań: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
  6. Mućko, P. (2015). Ogólna charakterystyka sprawozdawczości finansowej. W: Sprawozdania finansowe i ich analiza. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
  7. Świderska, M. (2005). Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji dla oceny efektów działalności gospodarczej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 29 (85).
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.
  9. Walińska, E., Gad, J. (2011). Cele, podstawowe założenia oraz cechy jakościowe sprawozdań finansowych. W: E. Walińska, A. Wencel i in. Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji. Warszawa: Wolters Kluwer.
  10. ZK MSSF (2013). Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej. W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej: według stanu na 1 stycznia 2013 r. London-Warszawa: IFRS Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu