BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głębocka Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Prognozowanie zagrożenia finansowego biur podróży na podstawie sprawozdań finansowych - wybrane problemy
Forecasting of the Financial Threat of Travel Agents on the Basis of Financial Statements - Selected Issues
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 241-251, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Ryzyko finansowe, Biuro podróży, Sprawozdanie finansowe, Stabilność finansowa
Financial risk, Travel agency, Financial statements, Financial sustainability
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest identyfikacja źródeł zagrożenia finansowego i możliwości jego prognozowania na podstawie zestandaryzowanych sprawozdań finansowych. Metodologia badania - W artykule zastosowano metodę studiów literaturowych oraz analizę regulacji prawnych. Wynik - Przedstawiono przyczyny powstawania zagrożenia finansowego i możliwości jego prognozowania na podstawie sprawozdań finansowych. Oryginalność/wartość - Uporządkowanie objawów zagrożenia działalności gospodarczej oraz wskazanie możliwości wykorzystania informacji sprawozdawczej do prognozowania zagrożenia finansowego.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article is to identify the sources of the financial risks and its prediction based on standardized financial statements. Design/methodology/approach - In the article uses the method of study literature and an analysis of the legal regulations. Findings - In the article shows the causes of the financial risks and its prediction based on financial statements. Originality/value - Classification of the symptoms of the threat activity and an indication of the possibilities of the use of financial reports for forecasting risks.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Franc-Dąbrowska, J. (2006). Bezpieczeństwo finansowe a efektywność zaangażowania kapitałów własnych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 93 (1), 121-128.
 2. Głębocka, M. (2016). Przesłanki braku kontynuacji działalności a sprawozdawczość finansowa jednostki - wybrane problemy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 6, 76-76.
 3. Gorczyńska, M. (2013). Stabilność finansowa a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Zarządzanie i Finanse, 2 (2), 99-100.
 4. Gorczyńska, M., Wieczorek-Kosmala, M., Znaniecka, K. (2011). Kryzys przedsiębiorstwa z perspektywy jego sytuacji finansowej. W: K. Znaniecka, M. Gorczyńska, M. (red.), Zjawiska kryzysowe a decyzje finansowe przedsiębiorstw (s. 9-21). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 5. Hamrol, M., Chodakowski, J. (2008). Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej. Badania Operacyjne i Decyzyjne, 3, 17-32.
 6. Karbownik, L. (2014). Determinanty zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 371, 149-164.
 7. Klepka, R. (2013). Kryzys w przedsiębiorstwie, jego symptomy i przyczyny. Miscellanea Oeconomicae, 17 (2), 259-269.
 8. Korol, T. (2010). Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 9. Kumor, I. (2016). Identyfikacja i klasyfikacja zjawisk zagrażających kontynuacji działalności i ich ujęcie sprawozdawcze. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (80), cz. 2, s. 449-456.
 10. Michalska-Dudek, I., Przeorek, R. (2014). Ocena stabilności biur podróży w Polsce z wykorzystaniem metody R.A.T.I.N.G. W: B. Walas, J. Sobczuk (red.), Ewolucja podaży i popytu w turystyce (s. 187-207). Sucha Beskidzka: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.
 11. MSRF. Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej nr 570. Kontynuacja działalności. Pobrano z: http://kibr.org.pl (2.03.2017).
 12. Nowicka, M. (2017) Dlaczego biura podróży upadają. Pobrano z: http://www.architekcipodrozy.pl (3.02.2017).
 13. Rogowski, W. (2015a). Rozważania nad pojęciem upadłość przedsiębiorstwa, czyli upadłość niejedno ma imię. Studia i Prace. Kolegium Zarządzania i Finansów, 142, 87-116.
 14. Rogowski, W. (2015b). Przyczyny upadłości polskich przedsiębiorstw - aspekt teoretyczny. Studia i Prace. Kolegium Zarządzania i Finansów, 143, 119-154.
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2013 roku w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Dz.U. 2013 nr 0, poz. 511.
 16. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. T.j. Dz.U. 2016, poz.1047, z późn. zm.; Dz.U. 2016, poz. 2255; Dz.U 2017, poz. 61.
 17. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Dz.U. 2003 nr 60, poz. 535; Dz.U. 2015, poz. 233, 978, 1166, 1259, 1844; Dz.U. 2016, poz. 615, 996, 1579.
 18. Wędzki, D. (2003). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstw. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 19. Wieczerzyńska, B. (2009). Kryzys w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu.
 20. Wojnar, J. (2014). Ocena skuteczności modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia finansowego spółek giełdowych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 24 (1), 219-231.
 21. Zaleska, M. (2002). Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Warszawa: Difin.
 22. Zelek, A. (2004). Od kryzysu do upadłości - wyniki badań nad naturą kryzysów polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 49, 7-19.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu