BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikuła Łukasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Planowanie metropolitalne w świetle aktualnych uwarunkowań prawnych
Metropolitan planning in context o f existing legal regulations
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 29, s. 109-118, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Urbanizacja, Miasto, Samorząd terytorialny, Planowanie przestrzenne miasta, Przestrzenne zagospodarowanie miasta, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Urbanisation, City, Local government, Town spatial planning, Town spatial development, Polish Act on Spatial Planning and Development
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przeanalizowane zostały aktualne regulacje prawne odnoszące się do planowania przestrzennego na poziomie metropolitalnym, ze szczególnym uwzględnieniem uchwalonych w 2014 r. nowych przepisów, które wprowadziły do systemu planistycznego kategorię miejskich obszarów funkcjonalnych oraz zasady ich delimitacji. Odniesiono się również do problematyki zakresu merytorycznego planów zagospodarowania przestrzennego dla miejskich obszarów funkcjonalnych oraz powiązań pomiędzy poziomem planowania metropolitalnego a działalnością samorządu powiatowego. W konkluzji wskazane zostały ograniczenia istniejących rozwiązań prawnych dotyczących planowania dla miejskich obszarów funkcjonalnych oraz perspektywy wykorzystania współpracy samorządowej w tej dziedzinie. (abstrakt oryginalny)

In this paper the current regulations on spatial planning at the metropolitan level have been analyzed, with particular emphasis on the changes passed in 2014, which introduced into the planning system the category of functional urban areas and the rules on their delimitation. Other important issues concern the scope of spatial plans for functional urban areas and the linkage between the level of metropolitan planning and the county self-government. The limitations of existing legal solutions for planning in functional urban areas have been indicated in conclusion as well as perspectives for cooperation of local and regional government in this field. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Billert A. 2008. Szanse dla aglomeracji w świetle polskiego systemu planowania i polityki przestrzennej. [W:] T Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia.Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 2. Herrschel T., Newman P. 2002. Governance of Europe's City Regions. Planning, policy and politics. Routledge, London.
 3. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. 2013. Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce.
 4. Jędraszko A. 2005. Gospodarka przestrzenna w Polsce wobec standardów europejskich, czyli jak ustanowić dobre prawo dla zrównoważonego rozwoju. Biblioteka Urbanisty, 13, Warszawa.
 5. Kaczmarek T 2014. Ekspansja przestrzenna miast wyzwaniem dla zintegrowanego zarządzania. [W:] M. Madurowicz (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 6. Kaczmarek T., Mikuła Ł. 2007. Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 7. Kaczmarek T., Mikuła Ł. 2008. Planowanie przestrzenne i zarządzanie w obszarach metropolitalnych Niemiec. [W:] T Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 8. Kaczmarek T., Mikuła Ł. 2011. Spójność terytorialno-administracyjna aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 9. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (M.P z 2012 r. poz. 252).
 10. Lackowska M. 2009. Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce. Między dobrowolnością a imperatywem. Wyd. UW, Warszawa.
 11. Markowski T., Marszał T 2005. Funkcje i zarządzanie obszarami metropolitalnymi. Samorząd Terytorialny, 7-8.
 12. Mikuła Ł. 2012. Ustrój terytorialny a problemy polityki przestrzennej w Polsce. [W:] A. Lutrzykowski (red.), Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 13. Mikuła Ł. 2014. Polityka przestrzenna a rozwój aglomeracji: pomiędzy konkurencją a integracją. [W:] M. Madurowicz (red.) Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 14. Niewiadomski Z. (red.). 2004. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: komentarz. CH Beck, Warszawa.
 15. Olbrysz A., Koziński J. 2011. Raport o finansowych efektach polskiego systemu gospodarowania przestrzenią. Materiały z konferencji "Finansowe skutki polskiego systemu planowania przestrzennego" (http://www.finansewurbanizacji.pl).
 16. Siegień J. 2003. Prawo budowlane po nowelizacji. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra.
 17. Salet W., Thornley A., Kreukels A. 2003. Metropolitan governance and spatial planning. Comparative Case Studies of European City-Regions. Spon Press, London.
 18. Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej. 2012. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 19. Śleszyński P, Górczyńska M., Zielińska B. 2013. Szacunek prognozowanych i realizowanych wpływów i wydatków w Polsce wynikający z uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 20. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).
 21. Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 379).
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu