BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górny Janusz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na przemiany publicznego transportu zbiorowego w Poznaniu
The Impact of Poland's EU Membership on the Transformations of Public Transportation in Poznań
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, nr 27, s. 143-160, tab.,rys., bibliogr.17 poz.
Keyword
Transport, Polityka regionalna, Infrastruktura transportu
Transport, Regional policy, Transport infrastructure
Note
streszcz. ,summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Poznań
Poznan
Abstract
Pierwsza dekada członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej była dla wielu miast w Polsce, w tym także dla Poznania, okresem modernizacji i rozbudowy systemu publicznego transportu zbiorowego. Dzięki inwestycjom współfinansowanymze środków przeznaczonych na realizację wspólnotowej polityki spójności i polityki regionalnej dokonano w Poznaniu dużych zakupów taboru tramwajowego i autobusowego. Ponadto powstały trzy nowe trasy tramwajowe, nowoczesna zajezdnia tramwajowa oraz zmodernizowana została część istniejących torowisk. Następowały również zmiany w sferze organizacyjnej transportu publicznego, które prowadzą m.in. do integracji różnych gałęzi transportu w granicach aglomeracji poznańskiej. Wszystko to przyczyniło się do pozytywnej zmiany wizerunku publicznego transportu zbiorowego w mieście(abstrakt oryginalny)

Transportation is one of the domains of economy in which Poland, due to its accession to the EU in 2004, is obliged to adhere to the EU law. Sustainable development has been the paramount objective of the EU sectoral policies and thus the EU is the driving force in undertakings which aim at sustainable development of transportation. EU transportation policy encourages development of economic, safe and eco-friendly transportation. For this reason, the EU strongly supports all undertakings which lead to the improvement of public transportation in agglomerations. Well-organised and dependable public transportation definitely improves the quality of city life and it may contribute to the reduction of crowd and improvement of the environment. The tendency to modernise comprehensively urban systems of public transportation has arrived to Poland from Western Europe. The processes have been initiated by the possibility of subsidising public transportation projects thanks to substantial amount of money from the EU funds. The money allotted for implementation of cohesion policy and regional development policy has clearly changed the image of public transportation in many Polish cities. By dint of these policies, it has become possible to initiate long-delayed investments, i.e. not only the purchase of a fleet of new trams and buses, but also modernisation and development of transportation infrastructure. For Poznań, the first decade of Poland's EU membership has turned out to be a period of modernisation of the system of public transportation and possibility to buy modern low-floor trams and busses. Curiously, a company from the Wielkopolska voivodeship has won the tender to deliver the fleet three times, thereby strengthening its position on the market. Moreover, three new tram lines have been constructed. The first one, which crosses the city centre, has contributed to the optimization of the tram network and the revitalization of urban spaces. The second one has been built on the outskirts of the city and owing to the fact that in almost half of its length it passes through the tunnel, it is separated from the road traffic. The third one ensures fast and direct transport from the Northern districts of Poznań to the vicinity of main railway station. Apart from that, Poznań has undergone the following changes concerning the organisation of public transportation: separation of the organiser and the carrier of transportation; integration of railway, tram and bus transportation both in the city area and within the agglomeration; introduction of the flexible tariff and modern system of fees. Currently, the authorities of Poznań are planning subsequent investments in the development of public transportation, which can be subsidised in the new budget perspective of the EU.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, ener-getyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. UE L 134 z 30.04.2004).
 2. Gieżyński T. 2012. Pocztówka z Franowa. Świat Kolei, 10: 46-47.
 3. Madrjas J. 2011. Linie tramwajowe za miliard. Rynek Kolejowy, 8-9: 46-48.
 4. Potrykowski M., Taylor Z. 1982. Geografia transportu. Zarys problemów, modeli i metod badawczych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 5. Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U. UE L 315 z 3.12.2007).
 6. Stiasny M., Danyluk Z. 2013. Atlas sieci tramwajowych Polski 2014. Wydawnictwo Eurosprinter, Rybnik.
 7. Uchwała nr LXIV/1010/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025".
 8. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 nr 5, poz. 13).
 9. Wesołowski J. 2008. Miasto w ruchu. Przewodnik po dobrych praktykach w organizowaniu transpor-tu miejskiego. Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź.
 10. Wyszomirski O. (red.) 2010. Transport miejski. Ekonomika i organizacja. Wydawnictwo Uniwersyte-tu Gdańskiego, Gdańsk.
 11. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 12. http://www.i2012poznan.pl/
 13. http://www.mapadotacji.gov.pl/
 14. http://www.mir.gov.pl/
 15. http://www.mpk.poznan.pl/
 16. http://www.zdm.poznan.pl/
 17. http://www.ztm.poznan.pl/
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2014.27.09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu