BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bul Radosław (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Walaszek Marzena (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Dojazdy do pracy i szkół jako podstawowe kryterium delimitacji obszarów funkcjonalnych miast
Commuting to work and upper secondary school as the basic criterion for delimitation of functional areas of cities
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 29, s. 199-138, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Urbanizacja, Miasto, Obszar metropolitalny, Przestrzenne zagospodarowanie miasta, Dojazdy do pracy
Urbanisation, City, Metropolitan area, Town spatial development, Commuting
Note
streszcz., summ.
Country
Poznań, Poznański Obszar Metropolitalny
Poznan, Poznań Metropolitan Area
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie roli dojazdów do pracy i szkół jako ważnego identyfikatora powiązań przestrzenno-funkcjonalnych, które zachodzą pomiędzy wielkimi ośrodkami miejskimi a jednostkami gminnymi stanowiącymi ich bezpośrednie zaplecze. W pierwszej części pracy dokonano przeglądu literatury oraz doświadczeń krajowych i zagranicznych w aspekcie badań dojazdów do miejsc pracy i nauki. Przedstawione zostały również źródła danych oraz metody badawcze. W części empirycznej autorzy przytoczyli wyniki badań zasięgów oddziaływania miasta Poznania jako ośrodka szkolnictwa ponadgimnazjalnego i dojazdów do pracy. Badania te zostały przeprowadzone na potrzeby projektu delimitacji poznańskiego obszaru metropolitalnego, który został zrealizowany przez zespół Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to identify the role of commuting to work and school as an important indicator of functional spatial relations between the large cities and their urbon zone. The article has been prepared in an attempt to recognize the scale and directions of daily migration to work and schools in the agglomeration of Poznań. The first part of paper presents the literature and the experience of national and international research of commuting. Through extensive research, presented in this article, it was possible to determine the zones of strong and weak interactions with Poznań city. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze województwa śląskiego. 2012. Regionalne Centrum Analiz Strategicznych, Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Katowice.
 2. Bagiński E. 2006. Sieć osadnicza jako przedmiot badań. Katedra Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 3. Bajerski A. 2011. Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie usług edukacyjnych w aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 4. Borowiec M. 2007. Krakowski obszar metropolitalny w świetle powiązań z kształceniem akademickim (przykład Akademii Pedagogicznej w Krakowie). [W:] K. Heffner, T. Marszał (red), Małe miasta w obszarach metropolitalnych. Biuletyn KPZK PAN, Warszawa.
 5. Bul R. 2012. Dostępność transportowa, [W:] T. Kaczmarek (red.), Pozycja konkurencyjna Poznania i aglomeracji poznańskiej w sieci metropolii europejskich i krajowych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 6. Bul R. 2014. Migracje wahadłowe mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 7. Chojnicki Z. 1996, Region w ujęciu geograficzno-systemowym. [W:] T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 8. Czapiewski K.Ł., Kozak M., Śleszyński P. 2011. Znaczenie ośrodków miejskich oraz ich hierarchicznych powiązań dla regionalnego i lokalnego rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski Wschodniej. Ekspertyza wykonana na zalecenie MRR, Warszawa.
 9. Czyszkiewicz R., Durka W. 2010. Regionalne i środowiskowe granice rekrutacji na uczelnię wyższą. Przykład Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Regionalne i Lokalne, 3, Warszawa.
 10. Czyż T., Churski P., Spychała-Szyszka H., Weryfikacja makroregionu poznańskiego w świetle migracji studentów. [W:] T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 11. Guzik R. 2011. Dostępność komunikacyjna wybranych miast małopolski 2011-2020. Ekspertyza zrealizowana na zlecenie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków.
 12. Guzik R. 2003. Interpretacja przestrzennej dostępności szkół ponadpodstawowych w oparciu o metodę ilorazu potencjałów. [W:] H. Rogacki (red.), Problemy interpretacji wyników metod badawczych stosowanych w geografii społeczno ekonomicznej i gospodarce przestrzennej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 13. Harten U. 2008. Mobilitat von Auszubildenden in Niedersachsen und Bremen. Inst. fur Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundersagentur fur Arbeit, Nurnberg.
 14. Heller J., Bogdański M. 2013. Pochodzenie terytorialne studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w kontekście kształtowania się makroregionu funkcjonalnego Olsztyna. Studia Regionalne i Lokalne, 4 (54).
 15. Kaczmarek T., Matykowski R., Koralewski T. 1998. Ludność świata. [W:] Wielka encyklopedia geograficzna świata. 12. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 16. Kaczmarek T., Aglomeracja poznańska jako region badania i działania. [W:] Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 17. Kaczmarek T., Mikuła Ł. 2007. Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 18. Kaczmarek U., Mikuła Ł. 2010. Mobilność siły roboczej na rynku pracy aglomeracji poznańskiej. [W:] P. Churski (red.), Rynek Pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka aglomeracji Poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 19. Klaassen L., Paelinck J. 1979. The future of large towos. Environment and Planning.
 20. Korcelli P 1976. Aglomeracje miejskie w systemach osadniczych, Przegląd Geograficzny, 4. Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 21. Lijewski T. 1967. Dojazdy do pracy w Polsce, Studia KPZK, XV. PWN, Warszawa.
 22. Maik W. 1992. Podstawy geografii miast. Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń.
 23. Pacione M. 2001. Urban Geography. Routledge, London.
 24. Packin G. 2009. California Community Colleges: Student Transportation and Karbon Emissions, University of Redlands.
 25. Parysek J.J. 2008. Procesy suburbanizacyjne w aglomeracji poznańskiej. [W:] Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 26. Plaza M. 2012. Powiązania w zakresie dojazdów do szkół. [W:] R. Guzik (red.), Czynniki i ograniczenia rozwoju miast województwa pomorskiego w świetle relacji przestrzennych i dostępności komunikacyjnej. UMWP, Gdańsk.
 27. Runge J. 2007. Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 28. Sierpiński G. 2010. Miary dostępności transportowej miast i regionów. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Transport, 66, Gliwice.
 29. Śleszyński P 2013. Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 30. Sobala-Gwosdz A. 2007. Siła i zasięg przestrzenny oddziaływania Rzeszowa jako głównego ośrodka regionalnego Polski południowo-wschodniej. [W:] Z. Makieła, R. Fedan, (red.), Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów-Lwów. Biuletyn KPZK PAN, Warszawa.
 31. Walaszek M. 2012. Szkolnictwo ponadgimnazjalne [W:] T. Kaczmarek (red.), Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej. CBM UAM Poznań.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu