BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gos Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Prezentacja procesów kształtujących wynik finansowy uczelni
The Presentation of Processes Influencing the Financial Result of a University
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 253-262, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Wynik finansowy, Sprawozdawczość, Rachunkowość szkoły wyższej, Szkolnictwo wyższe
Financial performance, Reporting, Accounting in higher education institution, Higher education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem opracowania jest ocena zasad prezentacji informacji o wynikach finansowych uczelni zestawianych w planie rzeczowo-finansowym oraz rachunku zysków i strat. Metodologia badania - W artykule posłużono się następującymi metodami badawczymi: analiza literatury i aktów prawnych, metoda obserwacji, analizy dokumentów i pojedynczych przypadków. Wynik - Obowiązujące wzory sprawozdań o wyniku finansowym nie pozwalają na jednoznaczną ocenę wyniku uczelni osiąganego z poszczególnych działalności. Oryginalność/wartość - W opracowaniu podaje się propozycje modyfikacji sprawozdawczości dotyczącej wyniku finansowego.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the study is to assess the rules of the presentation of information about financial results provided by the material and financial plan as well as in the income statement. Design/methodology/approach - A few research methods were used in the article, i.e.: analysis of literature and legal regulations, observational method, document analysis and case study. Findings - The current stencil of financial statements about financial does not allow an unambiguous assessment of the result of a university in its individual activities. Originality/value - The study proposes a modification of reporting of the financial result.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analiza ekonomiczna uniwersytetów publicznych za lata 2005-2015 (2016). Gdańsk: Uniwersytecka Komisja Finansowa. Materiał wewnętrzny.
  2. Drucker, P.F. (1995). Zarządzanie w czasach burzliwych. Warszawa: Nowoczesność.
  3. Fedak, Z. (2016). Rachunek zysków i strat. W: Zamknięcie roku 2016. Warszawa: Rachunkowość spółka z o.o.
  4. Gierusz, J. (2009). Przebudowa sprawozdawczości finansowej - propozycja IASB i FASB. Rachunkowość, 7.
  5. Gmytrasiewicz, M., Karmańska, A. (2006). Rachunkowość finansowa. Warszawa: Difin.
  6. Mućko, P. (2008). Koncepcja zmian w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych. Dz.U. 2012, poz. 1533.
  8. Szkoły wyższe i ich finanse w 2015r. Pobrano z: www.dane.publiczne.gov.pl (16.02.2017).
  9. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1074 ze zm.
  10. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2016, poz. 1842 ze zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-24
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu