BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górz Bronisław (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Uliszak Radosław (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Title
Teraźniejszość i przyszłość małych gospodarstw
Present and Future of Small Farms
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, nr 26, s. 57-71, mapy, tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rodzinne gospodarstwo rolne, Funkcje, Obszary wiejskie
Agriculture, Family farm, Functions, Rural areas
Note
streszcz., summ.
Country
Małopolska
Malopolska
Abstract
Małe gospodarstwa zanikają w wielu regionach świata. Wciąż jednak pełnią istotną rolę w gospodarce zarówno krajów wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się. W artykule na wybranych przykładach przedstawiono rolę i funkcje małych gospodarstw rolnych. Szczególną uwagę zwrócono na Polskę i województwo małopolskie. Przedyskutowano przyczyny i skutki przestrzenne ich rozmieszczenia w tym regionie oraz dalsze perspektywy ich obecności jako trwałego elementu gospodarki terenów wiejskich Małopolski.(abstrakt oryginalny)

Small farms disappear in many regions of the world. Still, they play an important role in the economy of both developed countries and developing ones. The article presents selected examples of the role and function of small farms. Particular attention was given to Poland and Malopolska (Lesser Poland) Province. The causes and effects of the spatial distribution in the region and further prospects of their presence as a permanent element of the economy in rural areas of Malopolska were discussed.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alexandri C., Luca L. 2012. The role of small farms in Romania and their future in the face of challenges of the CAP post 2013. "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych", 1: 13-30.
 2. Ascione E., Henke R., Vanni F. 2012. Small farms in Italy: public support, diversification and economic sustainability. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 1: 31-42.
 3. Carfì S., Bucca M. 2012. The present and future of small farmers in the European Union: Italy's scenario. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 1: 61-70.
 4. Drygas M., Musiał W. 2013. Dylematy procesu delimitacji drobnych gospodarstw rolnych. Wieś i Rolnictwo, 2: 55-74.
 5. Czudec A. 2013. Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych. Wieś i Rolnictwo, 2: 90-105.
 6. Dzun W. 2013. Drobne gospodarstwa w rolnictwie polskim. Próba definicji i charakterystyki. Wieś i Rolnictwo, 2: 9-27.
 7. Głębocki B. 1998. Przemiany struktury agrarnej polskiego rolnictwa w latach 1990-1996. [W:] B. Głębocki (red.), Przestrzenne transformacje struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 9-75.
 8. Górz B. 2006. Rolnictwo Polski południowo-wschodniej (uwarunkowania rozwoju i współczesny stan). [W:] B. Głębocki (red.), Rolnictwo Polski u progu XXI wieku. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 311-356.
 9. Guzik C. 2002. Turystyka na obrzeżu Tatrzańskiego Parku Narodowego (na przykładzie Białki i Bukowiny Tatrzańskiej. [W:] J. Partyka (red.), Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 621-640.
 10. Halamska M. 2013. Quasi-chłopi w przestrzeni społecznej polskiej wsi. Wieś i Rolnictwo, 2: 28-42.
 11. Hunek T. 2001, Ekonomia polityczna rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 2: 41-67.
 12. Jóźwiak W. 2006. Funkcjonowanie i role społeczne najmniejszych gospodarstw rolnych. Wieś i Rolnictwo, 2: 29-40.
 13. Lelito E., Załuska S. 1992. Rolnictwo. Struktura agrarna, utajone bezrobocie w Makroregionie Południowo-Wschodnim. CUP, Biuro Planowania Regionalnego w Krakowie, Kraków.
 14. Małe gospodarstwa rolne szansą rozwoju rynku lokalnego. 2013. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju wsi, 23.04.2013. Kancelaria Senatu, Warszawa.
 15. Michalska S. 2012. Społeczny wymiar funkcjonowania drobnych gospodarstw rolnych. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 1: 85-94.
 16. Milczarek-Andrzejewska D. 2012. Drobne gospodarstwa rolne we współczesnych łańcuchach żywnościowych. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 1: 95-114.
 17. Nagayets O. 2005. Small farms: Current status and key trends. Information brief. Future of Small Farms Research Workshop. Wye, 26-29 June. IFPRI, Washington DC (http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADO609.pdf; data dostępu: 15.01.2014).
 18. Sawicka Z. 2013. Strategia rozwoju gospodarstw dwuzawodowych w regionie Bawarii - studium przypadku. Wieś i Rolnictwo, 2: 106-123.
 19. Structural development in EU agriculture. 2011. EU Agricultural Economic Briefs, 3 (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-area-economics/briefs/pdf/03_en.pdf; data dostępu: 15.01.2014).
 20. Structure and dynamics of EU farms: changes, trends and Policy relevance. 2013. EU Agricultural Economic Briefs, 9 (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-area-economics/briefs/pdf/09_en.pdf; data dostępu: 15.01.2014).
 21. Wilkin J. 2013. Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw. Wieś i Rolnictwo, 2: 43-54.
 22. Zagórski M. 2011. WPR 2013 "Plus" - przyszłość drobnych gospodarstw. Wieś i Rolnictwo, 3: 37-48.
 23. Zegar J.S. 2012a. Rola drobnych gospodarstw rolnych w procesie społecznie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 1: 129-148.
 24. Zegar J.S. 2012b. Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań wyżywienia i ochrony środowiska - ujęcie globalne. Wieś i Rolnictwo, 4: 53-74.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2014.26.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu