BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żelechowski Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Możliwości wykorzystania statystycznych metod klasyfikacji danych w badaniach natężenia suburbanizacji
Scope o f application o f statistical methods o f data classification in analysing the intensity o f suburbanization
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 29, s. 139-148, rys., wykr., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Urbanizacja, Miasto, Obszar metropolitalny, Analiza skupień, Klasyfikacja danych, Suburbanizacja
Urbanisation, City, Metropolitan area, Cluster analysis, Data classifications, Suburbanization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Suburbanizacja, jako składowa procesu metropolizacji, a jednocześnie jeden z etapów cyklu życia aglomeracji miejskich, dotyczy obecnie prawie wszystkich głównych ośrodków miejskich naszego kraju, stanowiąc podstawowy problem związany z ich rozwojem. Przydatnym narzędziem badania zróżnicowania natężenia suburbanizacji w strefach podmiejskich czy szerzej - na obszarach metropolitalnych - mogą być statystyczne metody klasyfikacji danych, takie jak analiza skupień. Metody te pozwalają na grupowanie jednostek terytorialnych danego obszaru (np. powiatów, gmin, miejscowości statystycznych) we względnie jednorodne klasy pod kątem natężenia zjawisk suburbanizacyjnych. Podstawą takiego grupowania jest podobieństwo pomiędzy poszczególnymi badanymi obiektami (np. gminami) w zakresie wartości zmiennych przyjmowanych za wskaźniki zaawansowania suburbanizacji. (abstrakt oryginalny)

Suburbanization, as a component o f the process o f metropolisation, and on the other hand one of the stages of city life-cycle, is now observed in almost all main city agglomerations in our country, being the most important problem connected w ith their development. The useful tools of investigation of intensity of suburbanization in suburban zones, or wider - in metropolitan areas, can be the statistical methods of data classification, such as data clustering. These methods allow grouping the territorial units of given area (e.g. poviats, gminas, statistical locations) in relatively homogeneous classes as regards the intensity o f suburbanization. The basis of such grouping is similarity between investigated objects (e.g. gminas) as regards the level of variables accepted for coefficients of intensity of suburbanization. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Lisowski A., Grochowski M. 2009. Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje. [W:] Ekspertyzy do Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  2. Mumford L. 1961. The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects. Harcourt, Brace and World, Inc., New York.
  3. Nocko A., Żelechowski M. 2011. Oddziaływanie obszarów miejskich na budownictwo w gminach sąsiadujących w województwie lubelskim w latach 2006-2010. Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin.
  4. Słodczyk J. 2001. Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia. Uniwersytet Opolski. Studia i Monografie, 298. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu