BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hołda Artur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Konat-Staniek Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Analiza wolnych przepływów pieniężnych jako element oceny zagrożenia upadłością małych i średnich przedsiębiorstw
Analysis of Free Cash Flows as the Element of the Hazard Assessment of the Bankruptcy of Small and Average Enterprises
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 273-282, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Przepływy pieniężne, Upadłość przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Cash flows, Enterprise bankruptcy, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie oceny przepływów pieniężnych netto w kontekście aplikowanych współcześnie metod i narzędzi w ramach analizy finansowej, w szczególności: analizy wskaźnikowej, zaawansowanych metod statystycznych wykorzystywanych do predykcji bankructwa czy wyceny wartości przedsiębiorstwa (zwłaszcza przy zastosowaniu dochodowych metod wyceny). Metodologia badania - Metodologia badania została oparta na analizie studiów literaturowych oraz analizie znakowej wolnych przepływów pieniężnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, wśród których 10 kontynuowało swoją działalność, a wobec 10 została ogłoszona przez sąd upadłość. Wynik - Przeprowadzone badanie pozwala na stwierdzenie, że zmiany, jakie dokonują się w poziomie sprzedaży (przychody netto z działalności operacyjnej) mają istotny wpływ na kierunek zmian wolnych przepływów pieniężnych. Podobne zależności są zauważalne w stosunku do zmian zachodzących w poziomie kapitału obrotowego netto w relacji do zmian wolnych przepływów pieniężnych, a w konsekwencji ma to wpływ m.in. na wycenę wartości przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość - Badając kierunek zmian w poziomie sprzedaży, jak i kapitale obrotowym netto można uzyskać ciekawe i ważne rozwiązania łączące się z potencjalną możliwością ich wpływu na kierunki zmian w wolnych przepływach pieniężnych. Znajomość kierunku zmian przepływów pieniężnych istotnie wpływa na wartość przedsiębiorstwa oraz ocenę ryzyka upadłości.(abstrakt oryginalny)

Objective - The purpose of this article is to present an assessment of net cash flows. In the context of today's applied methods and tools in financial analysis. In particular: indicator analysis, advanced statistical methods used to predict bankruptcies or valuation of an enterprise (especially using profitable valuation methods). Methodology of the study - The methodology of the study was based on literary studies and free cash flow analysis for small and medium enterprises. Of which 10 continued to operate, and 10 were declared bankrupt by the Court. Result - The study shows that changes in sales (net operating income) have a significant impact on the direction of changes in free cash flows. Similar dependencies are noticeable in relation to changes in the level of net working capital relative to changes in free cash flows, and consequently it is affected by min. On the valuation of the enterprise value. Originality/value - Investing in the direction of changes in sales levels and net working capital can provide interesting and important implications for potential impacts on change directions. In free cash flow. Knowledge of the direction of changes in cash flows has a significant impact on the value of an enterprise and the assessment of bankruptcy risk.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bielecki, J.K., Pawłowicz, L. (red.) (2015). Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Warszawa: CeDeWu.
 2. Cwynar, A., Cwynar, W. (2007). Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe. Warszawa-Rzeszów: PAR - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
 3. Domodaran, A. (2007). Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Gliwice: Helion.
 4. Hołda, A. (2001). Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH. Rachunkowość, 5, 306-310.
 5. Hołda, A. (2015). Wartość godziwa według MSSF oraz ustawy o rachunkowości. Warszawa: KIBR.
 6. Hołda, A. (2006). Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 7. Hołda, A., Kutera, M., Surdykowska, S. (2006). Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
 8. Hołda, A., Pociecha, J. (2004). Rewizja finansowa. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 9. Kutera, M., Surdykowska, S. (2009). Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych. Warszawa: Difin.
 10. Śnieżek, E., Wiatr ,M. (2014). Przepływy pieniężne. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 11. Wajszczuk, K. (2013). Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce. Warszawa: Difin.
 12. Ustawa o rachunkowości z dnia 19 lipca 2016 roku. T.j. Dz.U. 2016, poz. 1047.
 13. Krajowy Standard Rachunkowości nr 1. Rachunek przepływów pieniężnych. Dz. Urz. Min. Fin. 2011, nr 6, poz. 26.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-26
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu