BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karwowski Mariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wpływ modelu biznesu na przyjęte zasady ujmowania i wyceny wybranych składników sprawozdania finansowego
The Impact of the Business Model on the Adopted Principles of Recognition and Measurement of Selected Items of Financial Statements
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 283-292, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Modele biznesowe, Sprawozdanie finansowe, Polityka rachunkowości
Business models, Financial statements, Accounting policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Prezentacja wpływu modelu biznesu, stanowiącego współczesną formę zarządzania przedsiębiorstwem, na sprawozdanie finansowe. Metodologia badania - Jakościowa analiza zawartości sprawozdań finansowych przedsiębiorstw sektora paliwowego w zakresie polityki rachunkowości. Wynik - Wpływ modelu biznesu na sprawozdanie finansowe jest widoczny w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości. Oryginalność/wartość - Rozszerzenie spektrum merytorycznego zainteresowania rachunkowości przez odniesienie do obecnych trendów w zarządzaniu.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of the impact of the business model, which constitutes a modern form of management, on financial statements. Design/methodology/approach - Qualitative analysis of the financial statements of entities in the fuel sector in terms of accounting policy. Findings - The impact of the business model on financial statements is visible in the adopted accounting policy. Originality/value - Extension of the spectrum of accounting's interest in reference to current trends in management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. EFRAG (2013). The Role of the Business Model in Financial Statements. Research Paper. EFRAG, ANC, FRC. Pobrano z: http://www.efrag.org/files/EFRAG Output/131218_Business_Model_Research_Paper.pdf (24.07.2015).
 2. Karwowski, M. (2016). Model biznesu a zawartość obecnego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 90 (146), 135-155.
 3. Kęcki, P. (2015). Model biznesu w przypadku przedsiębiorstwa rafineryjnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 83 (1941), 255-269.
 4. Leszczewska, K. (2014). Model biznesu jako koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVI (7/1), 189-200.
 5. Nielsen, C., Bukh, P.N. (2011). What Constitutes a Business Model: The Perception of Financial Analysts. International Journal of Learning and Intellectual Capital, 8 (3), 256-271.
 6. Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2012). Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Gliwice: Helion.
 7. Owsiak, S. (2015). Finanse. Warszawa: PWE.
 8. Palepu, K.G., Healy, P.M., Peek, E. (2010). Business Analysis and Valuation. IFRS Edition: Text and Cases. Second Edition. Cengage Learning EMEA.
 9. Raport roczny 2015. Przemysł i handel naftowy. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego.
 10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3.11.2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 29.11.2008, z późn.zm.
 11. Stevens, P. (2016). International Oil Companies The Death of the Old Business Model. Energy. Environment and Resources, May.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-27
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu