BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukaszczyk Zygmunt (Politechnika Śląska)
Title
Centrum usług wspólnych sposobem na redukcję kosztów i standaryzację procesów przedsiębiorstwa na przykładzie KHW S.A.
Shared Services Center as a Way to Reduce Costs and Standardization Processes of Company Based on KHW S.A.
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 299-313, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Centra usług, Redukcja kosztów, Standaryzacja, Reorganizacja procesów biznesowych, Konsolidacja
Shared services, Costs reduction, Standardization, Business Process Reengineering (BPR), Consolidation
Note
streszcz., summ.
Company
Katowicki Holding Węglowy SA
Abstract
Na działalność każdego przedsiębiorstwa, w tym szczególnie produkcyjnego, składają się podstawowe procesy biznesowe i procesy pomocnicze, tzw. funkcje wsparcia. Centralizacja funkcji wsparcia jest jednym z częściej wykorzystywanych narzędzi do optymalizacji tego obszaru działalności. W arty-kule na przykładzie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (KHW) przedstawiono przebieg procesu tworzenia oraz rolę i funkcje Centrum Usług Wspólnych (CUW), jako sposobu na redukcję kosztów działalności firmy. Szczegółowa analiza CUW pokazuje zalety nowoczesnego podejścia do sposobu dostarczania usług na rzecz Grupy Kapitałowej KHW z możliwością rozszerzenia tej formy usług na inne przedsiębiorstwa, w tym górnicze. (abstrakt oryginalny)

The activity of each company, including in a special way production companies, consists of core business processes and auxiliary processes so. support functions. Centralization of support functions is one of the most frequently used tools to optimize this area of activity. The article, on the example of the Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (KHW), describes the process of creation and the role and functions of the Shared Services Centre (SSC) as a way to reduce the cost of business. Detailed analysis of the SSC shows the advantages of a modern approach to the way of providing services to the Group KHW with the possibility of extension this form of services to other companies, including mining businesses. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Shared Services Handbook. Hit the road. Deloitte MCS Limited, 2011.
  2. Shared Services Center (SSC) Enabling your business for success. Ernst & Young, 2000.
  3. Implementing Shared Services Centres. Institute of Management Accountants, 2000.
  4. Roczne raporty za lata 2009-2015. KHW.
  5. Szukalski S.: Zagraniczne centra usług w Polsce. Aspekty teoretyczne i empiryczne. Badania w ramach grantów Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
  6. Tarasiewicz A., Tyniec A.: Efektywność kosztowa i standaryzacja - wyzwanie. Centrum Usług Wspólnych KPRM, 09.06.2014.
  7. Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), 2014.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.22
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu