BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisek Sławomir (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Ujęcie w sprawozdaniu finansowym leasingowanych samolotów - studium przypadku Enter Air SA
The Recognition of Leased Aircra ft in the Financial Statement - Case Study of Enter Air SA
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 303-312, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Leasing, Środki trwałe, Standardy rachunkowości
Financial statements, Leasing, Fixed assets, Accounting standards
Note
streszcz., summ.
Company
Enter Air SA
Abstract
Cel - Wskazanie wpływu standardów rachunkowości na ujęcie w sprawozdaniu finansowym leasingowanych samolotów, mających zasadnicze znaczenie dla działalności linii lotniczej. Metodologia badania - Analiza sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Enter Air SA. Porównanie ich z MSSF oraz polskimi standardami rachunkowości. Symulacja ujęcia księgowego umów leasingowych dotyczących samolotów wg polskiej ustawy o rachunkowości. Wynik - Pełne ujawnienie leasingowanych środków trwałych zapewnia ustawa o rachunkowości. Nie gwarantuje tego MSR 17. Z oceną MSSF 16 należy się wstrzymać. Oryginalność/wartość - Rozpoznanie w jakim stopniu postulat wykazywania leasingowanych samolotów w sprawozdaniu finansowym linii lotniczej zapewniają międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a w jakim polska ustawa o rachunkowości. i krajowe standardy rachunkowości.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation accounting standard's influence into recognition in the financial statement leased aircraft - essential for airline activity. Design/methodology/approach - Analysis of financial statements of Enter Air SA capital group. Comparison of financial statements with IFRS as well as with Polish Accounting Standards. Simulation of accounting treatment of leasing contracts concerning aircraft on the basis of Polish Accounting Act. Findings - Accounting Act provides full disclosure of leased fixed assets. IAS 17 does not provide full disclosure. The evaluation of IFRS 16 shall be abstained. Originality/value - Identification of the extent to which International Accounting and Financial Reporting Standards provide the principle of leased aircraft recognition in the financial statement of the airline. Again to what extent it is provided by Polish Accounting Act and local accounting standards.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Hołda, A. (2013). MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej. Warszawa: C.H. Beck.
 2. Hońko, S. (2016). Ocena wpływu zasad ujmowania umów leasingowych według MSSF 16 "Leasing" na sprawozdania finansowe wybranych spółek notowanych na GPW. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2/1 (80), 41-51.
 3. Frymus, M. (2014). Jednostki zobowiązane i uprawnione do stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 827. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 69, 25-35.
 4. Kabalski, P. (2015). Środki trwałe. W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości (s. 22-37). Warszawa: Rachunkowość sp. z o.o.
 5. Turzyński, M. (2016). Nowy MSSF Leasing i jego potencjalny wpływ na polskie prawo bilansowe. Rachunkowość. 7, 3-17.
 6. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 17. Pobrano z: http://ibcauditoria.com/wp-content/uploads/2016/08/ msr-17.pdf (4.02.2017).
 7. Sprawozdanie finansowe (2015) grupy kapitałowej Enter Air SA za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015 r. Pobrano z: www.gpw.pl (4.02.2017).
 8. Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Enter Air za III kwartał 2016 r. Pobrano z: www.gpw.pl (4.02.2017).
 9. Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Enter Air na 30.09.2016 r. Pobrano z: www.gpw.pl (4.02.2017).
 10. Sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Enter Air SA za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015 r. Pobrano z: www.gpw.pl (4.02.2017).
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu