BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Obrzeżgiewicz Dawid (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wycena roślinnej produkcji w toku a sprawozdanie finansowe
Valuation of Plant Production in Progress and Financial Statements
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 353-364, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Wartość godziwa, Sprawozdanie finansowe, Koszt historyczny, Produkcja rolna, Rachunkowość rolna
Fair value, Financial statements, Historical cost, Agricultural production, Agricultural accountancy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sposobów ujmowania skutków wyceny roślinnych aktywów biologicznych na etapie produkcji w toku według kosztu historycznego oraz według wartości godziwej w sprawozdaniu finansowym jednostki prowadzącej działalność rolną. Metodologia badania - W realizacji celu zastosowano metodę krytycznej analizy literatury oraz aktów prawnych: ustawy o rachunkowości i MSR 41 "Rolnictwo". Wynik - Zdaniem autora niniejszego opracowania skutki wyceny roślinnej produkcji w toku w wartości godziwej do momentu sprzedaży lub zbioru roślinnych aktywów biologicznych powinny być odnoszone na kapitał z aktualizacji wyceny, a nie na wynik finansowy okresu. Oryginalność/wartość - Artykuł zwraca uwagę na sposób ujmowania skutków wyceny roślinnej produkcji w toku. Wartością dodaną artykułu jest autorska propozycja ujmowania skutków wyceny roślinnej produkcji w toku według wartości godziwej w sprawozdaniu finansowym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of paper is to present methods of recognizing the effects of valuation of biological assets in progress at historical cost and at fair value in the financial statements. Design/methodology/approach - The paper uses the method of critical analysis of literature and legal acts. Findings - According to the author of this study, the effects of valuation of plant biological assets in progress at fair value should be recognized in the entity's equity. Originality/value - The article draws attention to the way of recognizing the effects of valuation of plant biological assets in progress. The added value of the article is the author's proposal to recognize the effects of valuation of plant biological assets at fair value in the financial statements.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gorczycki, W. (1981). Rachunkowość przedsiębiorstw rolnych. Warszawa: PWE.
  2. Jarugowa, A.A., Frendzel, M., Ignatowski, R., Kabalski, P. (2006). Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne. Warszawa: SKwP.
  3. Karmańska, A. (2007). Ryzyko w rachunkowości. Warszawa: Difin.
  4. Kiziukiewicz, T. (2009). MSR 41. Rolnictwo. Warszawa: Difin.
  5. Mazur, A. (2011). Wartość godziwa - potencjał informacyjny. Warszawa: Difin.
  6. Michaluk, K. (2013). Ewidencja księgowa w jednostkach prowadzących działalność rolniczą. Biuletyn Głównego Księgowego - Serwis Finansowo-Księgowy, 18 (186), 19-26.
  7. MSSF (2011). Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Londyn: IFRS Foundation.
  8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. Dz.U. UE, 29.11.2008, nr L 320.
  9. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-34
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu