BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poniatowska Lucyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zmiany w sprawozdawczości finansowej jednostek dużych i grup kapitałowych w krajowych regulacjach rachunkowości
Changes in the Financial Reporting of Large Enitities and Capital Groups in Polish Accounting Regulations
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 365-373, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Regulacje prawne, Sprawozdawczość finansowa, Grupa kapitałowa, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Legal regulations, Financial reporting, Capital group, Consolidated financial statements
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Przedstawienie i ocena zakresu i kierunku zmian w sprawozdawczości finansowej jednostek dużych i grup kapitałowych w polskim prawie bilansowym. Metodologia badania - Analiza regulacji rachunkowości i literatury przedmiotu, metody porównań i wnioskowania. Wynik - W artykule przedstawiono zmiany w obszarze sprawozdawczości finansowej jednostek dużych i grup kapitałowych w regulacjach polskiego prawa bilansowego. Oryginalność/wartość - Zmiany regulacji rachunkowości dotyczące jednostek dużych i grup kapitałowych należy oceniać pozytywnie, gdyż stwarzają one warunki do podniesienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is presentation and assessment of changes in the financial reporting of large entities and capital groups in accounting regulations. Design/methodology/approach - Analysis of the accounting regulations and literature, comparative and inference methods. Findings - The article presents and analyzes changes in the financial reporting of large entities and capital groups in the regulations of the Polish balance sheet law. Originality/value - Changes in accounting regulations for large entities and capital groups should be judged positively as they create conditions for improving business security.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG. Dz. Urz. L 182/19 z 29.6.2013.
  2. Janowicz, M. (2015). Konsolidacja sprawozdań finansowych w świetle projektu zmian w polskim prawie bilansowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 873. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 513-522.
  3. Mućko, P. (2016). Analiza regulacji i kontekstu wprowadzenia sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej jako przykład sprawozdawczości finansowej dla interesariuszy niefinansowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2/2 (80), 481-491.
  4. Poniatowska, L. (2015). Zmiany w sprawozdawczości finansowej w regulacjach ustawy o rachunkowości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 388, 314-321.
  5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-35
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu