BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hall Hanna (Rzeszow University of Technology)
Title
Prospective Students as University Stakeholders -the Relational Aspect
Potencjalni kandydaci na studia jako interesariusze uczelni - aspekt relacyjny
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, t. 71 nr 6, s. 79-89, bibliogr. 14 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Szkoły wyższe w świetle zmian w zachowaniach nabywców
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Studenci, Oczekiwania, Interesariusze
Higher education, Students, Expectations, Stakeholders
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie potrzeb i oczekiwań kandydatów na studia, jako jednej z grup zewnętrznych interesariuszy szkoły wyższej, względem uczelni, a szczególnie jej komunikacyjnych działań skierowanych do tej grupy. Wiedza na temat tych potrzeb i oczekiwań stanowi podstawę kreowania relacji uczelni z analizowaną grupą, a ich rozpoznawanie poprzez realizację badań jest jednym z niezbędnych elementów procesu zarządzania relacjami z nią. W artykule zwrócono uwagę m.in. na czasowy zakres procesu decyzyjnego kandydatów na studia, ich oczekiwania względem wykorzystywanych przez uczelnie instrumentów, środków i treści kierowanych do nich przekazów, czynniki decydujące o wyborze danej uczelni, jak również korzyści wynikające z realizacji badań w ramach analizowanej grupy. Artykuł opiera się na analizie źródeł wtórnych oraz wynikach pierwotnych badań autorki.(abstrakt oryginalny)

The paper aims to depict the needs and expectations of higher education students considered as a group of external stakeholders in a higher education institution, with special emphasis on communications targeted at this group. Learning about these needs enables a university to establish relationships with this stakeholder group, while requirements identification through research is an essential element of stakeholder relationship management. The author brings up such issues as e.g. the time frame for the decision making process involving university and course selection, prospective higher education students' expectations toward the form and content of communications addressed to them and toward the media used, the factors affecting the choice of university, and the specific benefits derived from research focused on this key stakeholder group. The paper is based on an analysis of secondary sources and the findings of the author's original research.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brown J.A., Forster W.R., 2013, CSR and Stakeholder Theory: A Tale of Adam Smith, Journal of Business Ethics, No. 112(2): 301-312.
 2. Bukowska U., 2008, Proces zarządzania interesariuszami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, No. 784: 89-106.
 3. Cranfield University, www.cranfield.ac.uk/about/network/stakeholders/ [accessed 27.08.2015].
 4. Freeman R.E., 1984, Strategic management: A stakeholder approach, Boston: Pitman.
 5. Hall H., Peszko K., 2015, Instruments and promotion activities of the Universities in the context of recruitment campaign according to the students' opinions, International Journal of Teachnig and Education, Vol. III, No. 3: 50-67.
 6. Mikosik P., 2014, Problemy zarządzania marketingowego niepubliczną szkołą wyższą, Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, No. 13(3): 3-19.
 7. Preston L.E., Sapienza H.J., 1990, Stakeholder Management and Corporate Performance, Journal of Behavioral Economics, No. 19(4): 361-375.
 8. Raport samooceny jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2012/2013, www.pwsz.pila.pl/uploads/files/ROJK - Uczelnia 2014.pdf [accessed 25.08.2015].
 9. Rudnicka A., 2012, CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie, Warszawa: Oficyna Ekonomiczna GrupaWolters Kluwer.
 10. Savage G.T., Nix T.W., Whitehead C.J., Blair J.D., 1991, Strategies for assessing and managing organizational stakeholders, Akademy of Management Executive, No. 5(2): 61-75.
 11. Smith A., 1987, The theory of moral sentiments, in: R.L. Heilbroner, L.J. Malone (eds.), The essential Adam Smith, New York: W.W. Norton.
 12. Waśkowski Z., 2015, Wykorzystanie koncepcji marketingu relacyjnego w procesie budowania więzi uczelni z interesariuszami zewnętrznymi, Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, No. 15(1): 33-46.
 13. Wroczyńska A., 2013, Oczekiwania współczesnych studentów wobec uczelni wyższych - prezentacja wyników prowadzonych badań, Studia BAS, No. 35(3): 249-272.
 14. www.stmary.edu/AQIP/III-Students-Stakeholders-Needs.aspx [accessed 20.08.2015].
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu