BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gulińska Emilia (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, student), Składanek Bartłomiej (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, student)
Title
Budżet partycypacyjny jako przejaw demokracji uczestniczącej w samorządzie terytorialnym
Participatory Budget as an Expression of Participatory Democracy in Local Government
Source
Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne, 2017, nr 1, s. 30-40, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Partycypacja finansowa, Budżet samorządu terytorialnego, Samorząd terytorialny, Fundusz sołecki
Financial participation, Local budget, Local government, Sołecki fund
Note
summ., streszcz.
Abstract
W niniejszym artykule zaprezentowano instytucję budżetu partycypacyjnego jako przejawu demokracji uczestniczącej w samorządzie terytorialnym. W pracy omówiona została istota partycypacji społecznej, pojęcie i geneza budżetu partycypacyjnego, jak również jego etapy. Przedstawione zostały także przyczyny zainteresowania się budżetem partycypacyjnym oraz jego dysfunkcje. Zanalizowany został również fundusz sołecki jako przykład budżetu partycypacyjnego w Polsce. (abstrakt oryginalny)

This article presents the institution of the participatory budget as a manifestation of the democracy participating in the local government. The essence of social participation, the concept and origins of the participatory budget, and its stages are discussed. The reasons for interest in participation budget and its dysfunctions were also presented. The sołecki fund was also analyzed as an example of the participatory budget in Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Augustyniak M., Jednostki pomocnicze gminy, Warszawa 2010.
 2. Bluj A., Stokłuska E., Budżet partycypacyjny (obywatelski) krok po kroku. Poradnik dla praktyków, Warszawa 2015.
 3. Długosz D., Wygnański J. J., Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Warszawa 2005.
 4. Dworakowska M., Rola i znaczenie budżetu partycypacyjnego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego [w:] Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo. Gospodarka. Świat pod red. J. Osińskiego, J. Z. Popławskiej, Warszawa 2014.
 5. Kamiński R., Lewandowski Z., Olszewski A., Fundusz sołecki jak dobrze wydać nasze pieniądze, Konin 2009.
 6. Kijowski R. D., Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych - zagadnienia ogólne, Samorząd Terytorialny nr 1 - 2/ 2010.
 7. Kocot G., Budżet partycypacyjny w Polsce [w:] Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo. Gospodarka. Świat pod red. J. Osińskiego, J. Z. Popławskiej, Warszawa 2014.
 8. Konopelko A., Demokracja partycypacyjna w samorządzie lokalnym, Samorząd Terytorialny nr 12/2011.
 9. Kosikowski C., Salachna M. J., Finanse samorządowe: 580 pytań i odpowiedzi, Warszawa 2012.
 10. Kulesza M., Sześciło D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013.
 11. Markowska - Bzducha E., Ile partycypacji w demokracji? Doświadczenia z budżetem partycypacyjnym w polskich miastach [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym - aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne pod red. K. Głąbickiej, P. Świtala, Radom 2016.
 12. Niżnik - Dobosz I., Partycypacja jako pojęcie i instytucja demokratycznego państwa prawnego [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym pod red. B. Dolnickiego, Warszawa 2014.
 13. Poniatowicz M., Emilia Gulińska, Bartłomiej Składanek Kontrowersje wokół idei budżetu partycypacyjnego jako instrumentu finansów lokalnych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe część 1 nr 198/2014.
 14. Serzysko E., Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce, Warszawa 2014.
 15. Sura R., Partycypacja społeczna fundamentem dobrej administracji (wybrane aspekty prawno - aksjologiczne), Samorząd Terytorialny 10/2015.
 16. Świrska A., Fundusz sołecki jako narzędzie partycypacji w gminach [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym - aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne pod red. K. Głąbickiej, P. Świtala, Radom 2016.
 17. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn.: Dz. U.z 2015 r. poz. 1515 ze zm.).
 18. Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301.).
Cited by
Show
ISSN
2450-3940
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu