BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Różańska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Matuszak Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Raportowanie zintegrowane w badaniach naukowych - analiza bibliometryczna
Integrated Reporting in Research - Bibliometric Analysis
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 383-394, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Raportowanie, Sprawozdawczość zintegrowana, Grupa kapitałowa, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Analiza bibliometryczna
Reporting, Integrated reporting, Capital group, Consolidated financial statements, Bibliometric analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Ocena koncepcji raportowania zintegrowanego jako nowego obszaru badań naukowych w rachunkowości przy wykorzystaniu analizy bibliometrycznej publikacji naukowych indeksowanych w bazie Web of Science w latach 1945-2017. Metodologia badania - W ramach metody bibliometrycznej przeprowadzono analizę liczby publikacji oraz liczby cytowań posiłkując się programem HistCite, który jest narzędziem dedykowanym do tego typu analiz. Wynik - Analiza pozwoliła ocenić jaka jest aktywność badawcza oraz na jakim etapie rozwoju znajdują się badania w obszarze raportowania zintegrowanego, a także zidentyfikować publikacje mające kluczowe znaczenie dla tego obszaru badań. Wyniki analizy bibliometrycznej potwierdzają tezę, że raportowanie zintegrowane jest nowym i bardzo intensywnie rozwijającym się obszarem badawczym rachunkowości. Oryginalność/wartość - Przeprowadzone badanie dotyczące raportowania zintegrowanego w oparciu o zaprezentowaną metodologię jest, wedle najlepszej wiedzy autorów, pierwszym w Polsce tego typu badaniem. W założeniu autorów zastosowanie rygoru metodycznego w badaniu literaturowym w obszarze raportowania zintegrowanego wpływa na jakość wniosków, a dalej ma się przyczynić do poprawności stawianych hipotez czy interpretacji badań empirycznych podejmowanych w tym obszarze. Ograniczeniem badania jest między innymi zawężenie zbioru publikacji, będącego przedmiotem analizy do jednej bazy danych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - To assess the integrated reporting concept as a new field of research in accounting using the bibliometric analysis of scientific publications indexed in the Web of Science in the years 1945-2017. Design/methodology/approach - The study used such methods of bibliometric as publication quantity analysis and citation analysis and was supplemented with HistCite program, which is a tool dedicated to this type of analysis. Findings - The analysis allowed us to assess the research activity and development phase of research in the area of integrated reporting, and to identify publications that are crucial for this research area. Bibliometric analysis results confirm that integrated reporting is a new and very rapidly expanding research area in accounting. Originality/value - The study on integrated reporting based on the presented methodology is, to the best of our knowledge, the first research of this type in Poland. The methodological rigor in the literature research in the area of integrated reporting used by authors, affects the quality of findings and further should contribute to the correctness of hypotheses development or interpretation of empirical researches undertaken in this area. The study's limitation is, among others, the fact that the study covers only one database. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adams, C.A. (2015). The International Integrated Reporting Council: A Call to Action. Critical Perspectives on Accounting, 27, 23-28.
 2. Adams, S., Simnett, R. (2011). Integrated Reporting: An Opportunity for Australia's Not-for-Profit Sector. Australian Accounting Review, 21 (3), 292-301.
 3. Brown, J., Dillard, J. (2014). Integrated Reporting: On the Need for Broadening out and Opening up. Accounting Auditing & Accountability Journal, 27 (7), 1120-1156.
 4. Cheng, M., Green, W., Conradie, P., Konishi, N., Romi, A. (2014). The International Integrated Reporting Framework: Key Issues and Future Research Opportunities. Journal of International Financial Management & Accounting, 25 (1), 90-119.
 5. Daub, C.H., Karlsson, Y. (2006). Corporate Sustainability Reporting - Evidence from the First Swiss Benchmark Survey. Sustainability Accounting and Reporting, 21, 557-579.
 6. Eccles, R.G., Krzus, M.P., Ribot, S. (2015). Meaning and Momentum in the Integrated Reporting Movement. Journal of Applied Corporate Finance", 27 (2), 8-17.
 7. Flower, J. (2015). The International Integrated Reporting Council: A Story of Failure. Critical Perspectives on Accountin, 27, 1-17.
 8. Haller, A., van Staden, C. (2014). The Value-added Statement - An Appropriate Instrument for Integrated Reporting. Accounting Auditing & Accountability Journal, 27 (7), 1190-1216.
 9. Higgins, C., Stubbs, W., Love, T. (2014). Walking the Talk(s): Organisational Narratives of Integrated Reporting. Accounting Auditing & Accountability Journal, 27 (7), 1090-1119.
 10. Klincewicz, K., Żemigała, M., Mijal, M. (2012). Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 11. Lotka, J. (1926). The Frequency Distribution of Scientific Productivity. Journal of the Washington Academy of Sciences, 16 (12), 366-370.
 12. Słownik terminologiczny informacji naukowej (1979). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 13. Stubbs, W., Higgins, C. (2014). Integrated Reporting and Internal Mechanisms of Change. Accounting Auditing & Accountability Journal, 27 (7), 1068-1089.
 14. Thomson, I. (2015). 'But does sustainability need capitalism or an integrated report' a Commentary on 'The International Integrated Reporting Council: A Story of Failure" by Flower, J. Critical Perspectives on Accounting, 27, 18-22.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-37
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu