BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczyk Monika (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Title
Zakres pojęciowy terminu "informacja niefinansowa" jako źródło zróżnicowania ujawnień niefinansowych przedsiębiorstw
The Conceptual Scope of the Term "Non -Financial Information" as a Source Of Diversity of Non -Financial Disclosure of Enterprises
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 395-401, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Sprawozdawczość niefinansowa, Rachunkowość, Teoria rachunkowości
Non-financial reporting, Accounting, Accounting theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem opracowania jest prezentacja wniosków z analizy zakresu pojęciowego terminu "informacja niefinansowa". Metodologia badania - Badania oparto na tezie o zróżnicowaniu sprawozdań niefinansowych przedsiębiorstw wskutek odmiennego definiowania informacji niefinansowej. Zastosowano krytyczną analizę odnośnych aktów prawnych oraz piśmiennictwa naukowego, a także wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne. Wynik - Przeprowadzone analiza i wnioskowanie doprowadziły do zdefiniowania informacji niefinansowej i odróżnienia jej od danych niefinansowych oraz wskazanie, że brak definicji w odpowiednich regulacjach prawnych i możliwość wyboru zasady ramowej ujawniania informacji niefinansowych implikuje zróżnicowanie zakresu tych ujawnień. Oryginalność/wartość - Zakłada się, że dokonane ustalenia i wyciągnięte wnioski pomogą we właściwym operowaniu pojęciem "informacja niefinansowa", a także w wyborze zakresu ujawnień odpowiadającego priorytetom informacyjnym jednostki raportującej.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this paper is to present the conclusions of the analysis of the conceptual scope of the term "non-financial information". Design/methodology/approach - The study was based on the thesis of diversity of non-financial reporting resulting from different definitions of non-financial information. Applied critical analysis of the relevant legal regulations and scientific literature, as well as deductive and inductive reasoning. Findings - Conducted analysis and inference led to the definition of non-financial information and distinguish it from the non-financial data, and to an indication that the lack of definition in the relevant legal regulations and the ability to choose one of the international frameworks of non-financial disclosure implies diversity scope of these disclosures. Originality/value - It is assumed that the determination and the conclusions can help in the proper handling the term "non-financial information" and may help choosing the scope of the disclosure corresponding to the information priorities of the reporting unit.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anam, L., Kacprzak, J. (red.) (2015). Raportowanie niefinansowe. Poradnik dla raportujących. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 2. Bek-Gaik, B. (2015). Sprawozdawczość zintegrowana - wybrane problemy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 873. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 479-491.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. L330/1, 15.11.2014.
 4. Dziawgo, D. (2011). "Nowe" sprawozdanie finansowe - głos w dyskusji. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 62 (118), 83-98.
 5. Dziawgo, D. (2016). Znaczenie raportowania pozafinansowego w opinii inwestorów indywidualnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 436, 105-114.
 6. EYGM Limited (2016). The Road to Reliable Nonfinancial Reporting. Pobrano z: http://webcache.googleusercontent. com/search?q=cache:sYvwCyjlQcJ:www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-ccass- -road-to-reliable-nonfinancial-reporting/%24FILE/EY-ccass-road-to-reliable-nonfinancial-reporting. pdf+&cd=4&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (5.02.2017).
 7. FEE (2016). EU Directive on Disclosure of Non-financial and Diversity Information. Achieving Good Quality and Consistent Reporting. Position Paper. Tłumaczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Pobrano z: https://www.accountancyeurope.eu/publications/fee-issues-views-development-consistent-high-quality- -non-financial-reporting-europe/ (1.02.2017).
 8. Fijałkowska, J. (2016). Raportowanie informacji niefinansowych zgodnie z nową dyrektywą UE 2014/95/EU jako wyzwanie dla przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 436, 115-122.
 9. Grabowski, M., Zając, A. (2009). Dane, informacja, wiedza - próba definicji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 798, 99-116.
 10. Kiziukiewicz, T. (2009). Rachunkowość zarządcza - istota i zakres. W: T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość zarządcza (s. 7-16). Wrocław: Ekspert.
 11. Krasodomska, J. (2014). Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 12. Rumniak, P. (2013). Kierunki zmian raportowania w przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 760. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 59, 249-260.
 13. Stefanowicz, B. (2013). Informacja. Wiedza. Mądrość. Warszawa: GUS.
 14. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 1994 nr 121, poz. 591, z późn. zm.
 15. Zyznarska-Dworczak, B. (2016). Rozwój sprawozdawczości niefinansowej a możliwości jej zewnętrznej weryfikacji. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 285, 218-227.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-38
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu