BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciejewski Wojciech (University of Business in Wroclaw), Pondel Jolanta (University of Business in Wroclaw)
Title
Determining Preference Parameters as Exemplifield by the Choice of University
Wyznaczanie parametrów preferencji przy podejmowaniu decyzji na przykładzie wyboru uczelni
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, t. 71 nr 6, s. 212-133, bibliogr. 12 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Szkoły wyższe w świetle zmian w zachowaniach nabywców
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Podejmowanie decyzji, Studenci
Higher education, Decision making, Students
Note
streszcz., summ.
Abstract
Badania z zakresu podejmowania decyzji związane są z wieloma problemami metodycznymi. Składają się na to działania polegające na właściwym doborze próby badawczej, poprawnego zgromadzenia danych, doboru narzędzi analizy danych oraz końcowego wnioskowania. Trudności w poszukiwaniu czynników decydujących o wyborze uczelni wynikają z ich zróżnicowania, a ich uogólnienie wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi statystycznych, które nie zawsze gwarantują uzyskanie obiektywnych wyników. Artykuł stanowi przegląd metod wykorzystywanych w badaniach procesów decyzyjnych oraz problemy metodyczne związane z tym zagadnieniem.(abstrakt oryginalny)

In conducting research on decision making or consumer behavior, one encounters a number of methodology issues related to respondent sampling, data collection, data analysis tools, and inference techniques used to arrive at final conclusions. Difficulties in identifying the factors determining the choice of university are attributable to their diversity, hence generalizations entail the use of appropriate statistical tools that do not always ensure objective results. The paper offers a review of selected methods used in decision-making process research and associated methodological problems.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., 2008, Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, Toruń: Wyd. "Dom Organizatora".
 2. Assel H., 1986, Consumer Behavior and marketing action, Second Edition, Boston: Kent Publishing Company.
 3. Changsu K., Galliers R.D., Shin N. et al., 2012, Factors influencing Internet shopping value and customer repurchase intention, Electronic Commerce Research and Applications, Vol. 11, Issue 4: 374-387.
 4. Glimcher P.W., Fehr E. (eds.), 2013, Neuroeconomics, Second Edition: Decision Making and the Brain, London: Academic Press.
 5. Klein G.A., 2008, Naturalistic Decision Making, Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, Vol. 50, No. 3: 456-460.
 6. Lau J., Ioannidis J.P., Schmid C.H., 1998, Summing up evidence: one answer is not always enough, The Lancet, Vol. 351: 123-127.
 7. Maciejewski W., 2013, Czynniki wyboru uczelni ekonomicznej jako miejsca studiowania (na przykładzie Dolnego Śląska), Ph.D. dissertation, Wrocław: University of Economics (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).
 8. Saaty T.L., 1986, Axiomatic foundation of the analytic hierarchy process, Management Science, Vol. 32, No. 7: 841-855.
 9. Słomczyński W., Życzkowski K., 2015, Kompromis Jagielloński - alternatywny system głosowania dla Rady Unii Europejskiej, http://chaos.if.uj.edu.pl/~karol/pdf/KompJag.pdf [accessed: 20.08.2015].
 10. Szymańska A., 2007, Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, No. 739: 1-18.
 11. Szymańska A., 2013, Podejście kompozycyjne i dekompozycyjne w pomiarze wyrażonych preferencji konsumentów, in: Z. Zioło, T. Rachwał (eds.), Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Vol. 21: 239-252.
 12. Zhang J., Wu D., Olson D.L., 2005, The Method of Grey Related Analysis to Multiple Attribute Decision Making Problems with Interval Numbers, Mathematical and Computer Modelling, Vol. 42, Issue 9: 991-998.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu