BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalewski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Renesans koncepcji budżetowania od zera
The Renaissance of Zero -Base Budgeting
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 447-455, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Budżetowanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Planowanie budżetowe, Budżetowanie od zera
Budgeting, Enterprise management, Budget planning, Zero-base budgeting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest krytyczna analiza koncepcji budżetowania od zera, która ponownie po ponad czterdziestu latach od jej powstania przeżywa swój renesans. W artykule zostanie zaprezentowana krytyka tradycyjnego podejścia do budżetowania, historia budżetowania od zera wraz z jego podstawowymi założeniami, a także nowe podejście do tej koncepcji, które może na stałe wkomponować się w systemy zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami. Metodologia badania - W opracowaniu wykorzystano metodę analizy literatury oraz metodę dedukcji. Wynik - Budżetowanie od zera jest ciekawą alternatywą wobec tradycyjnego krytykowanego budżetowania przyrostowego. Metoda budżetowania od zera oznacza traktowanie każdego cyklu budżetowania jako autonomicznego, bez wspierania się danymi historycznymi. Jednym z najważniejszych powodów jej ponownej popularności jest ukierunkowanie na istotną redukcję kosztów i ciągłe doskonalenie działalności przedsiębiorstwa. Budżetowania od zera nie traktuje się wyłącznie jako jednorazowego procesu ukierunkowanego na redukcję kosztów, ale jako istotnego, koherentnego elementu systemu zarządzania przedsiębiorstwem, który wymusza zmianę ról i kryteriów podejmowania decyzji, wprowadza odpowiedzialność, skuteczny nadzór i efektywne działania. Oryginalność/wartość - Budżetowanie od zera to kolejna koncepcja zmieniająca podejście do planowania operacyjnego w przedsiębiorstwie, która wyraźnie wpisuje się w naukową dyskusję na temat zmian i kierunków rozwoju współczesnego budżetowania.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The main aim of this paper is the critical analysis of new approach to zero-based budgeting. This concept of budgeting, over 40 years after its creation, is enjoying a renaissance. There are discussed the dissatisfaction of traditional budgeting, the brief history of zero-base budgeting, the zero-base budgeting process and new approach to this concept. Design/methodology/approach - Literature review, deduction. Findings - Zero-base budgeting is an interesting alternative to traditional budgeting. Zero-base budgeting means to plan company activity "from scratch" - from zero. It is not only a powerful tool for cost management and continuous improvement, but unique mind-set shift that upends managers default assumptions. Originality/value - Zero-base budgeting is an another concept that emphasizes the changes in operational planning of enterprise activity nowadays.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anthony, R.N., Hawkins, D.F., Merchant, K.A. (2011). Accounting Text and Cases. Thirteenth Edition. McGraw-Hill International Edition.
 2. Bacon, J., Rogers, C., Chahal, M. (2016). Trends for 2017: Zero-based Budgeting & Influencers 2.0. Pobrano z: https://www.marketingweek.com/2016/12/08/trends-2017-zero-based-budgeting-influencers-tv (17.03.2017).
 3. Fitzpartick, M., Hawke, K. (2015). The Return of Zero-base Budgeting. McKinsey & Company. Pobrano z: http:// www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-return-of-zero- -base-budgeting (7.03.2017).
 4. Hansen, S.C. (2011), A Theoretical Analysis of the Impact of Adopting Rolling Budgets, Activity-Based Budgeting and Beyond Budgeting. European Accounting Review, 20 (2), 289-319.
 5. Heinrich, J., Garton, E., Martin, B. (2016). Betting on Zero-Based Budgeting's Trifecta. Bain & Company. Pobrano z: http://www.bain.com/publications/articles/betting-on-zero-based-budgetings-trifecta.aspx (8.03.2017).
 6. Kowalewski, M. (2013), Ewolucja czy rewolucja we współczesnym budżetowaniu. Koncepcja beyond budgeting a tradycyjne budżetowanie. W: A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 7. Kowalewski, M. (2014). Koncepcja better budgeting jako alternatywa wobec tradycyjnego budżetowania. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 66, 43-51.
 8. Mahler, D. (2016). Zero-Based Budgeting Is Not a Wonder Diet for Companies. Harvard Business Review, June.
 9. McNally, S.J. (2016). Zero-Based Budgeting: Building for Success Again, and Again, and Again. Pobrano z: https://www.picpa.org/articles/picpa-news/2016/11/28/zero-based-budgeting-building-for-success-again- -and-again-and-again (15.03.2017).
 10. Neely, A., Bourne, M., Adams, Ch. (2003). Better Budgeting or Beyond Budgeting? Measuring Business Excellence, 7 (3), 22-28.
 11. Nowak, E. (2010). Podstawy budżetowania w przedsiębiorstwie. W: E. Nowak (red.), Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 12. Pyhrr, P. (1973). Zero-Base Budgeting A Practical Management Tool for Evaluating Expenses. John Wiley & Sons.
 13. Sierpińska, M., Niedbała, B. (2003). Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Szychta, A. (2008). Etapy ewolucji i kierunki rozwoju metod rachunkowości zarządczej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 15. Szychta, A. (1999). Zasady i metody budżetowania. W: A.A. Jaruga, W. A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Łódź: Wydawnictwo Absolwent.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-43
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu