BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bała Dawid (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji środków UE przez grupy producenckie w województwie wielkopolskim
Spatial Differentiation in the Absorption European Union Funds by Agricultural Producer Groups in the Wielkopolskie Voivodship
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, nr 28, s. 79-88, rys., bibliogr.7 poz.
Keyword
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Środki unijne
Rural Development Programme, EU funds union
Note
streszcz. ,summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Wielkopolska, Polska
Wielkopolska, Poland
Abstract
W artykule poruszono zagadnienie przestrzennego zróżnicowania absorpcji środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 przez grupy producentów rolnych z terenu województwa wielkopolskiego. Idea działalności grupowej w warunkach polskich, pomimo stworzenia ram prawnych tego typu działalności, nie zyskała szerszego zainteresowania wśród rolników. W celu zachęcenia ich do tworzenia tego typu struktur instytucjonalnych zwiększających konkurencyjność wyodrębniono specjalne działanie umożliwiające finansowanie grup producenckich przez 5 pierwszych lat ich działalności. Największą popularność grupy zyskały w województwie wielkopolskim, na którego terenie zarejestrowanych jest ich najwięcej w skali kraju, a jednocześnie przodują one w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Na obszarze województwa zauważalne jest regionalne zróżnicowanie aktywności grup producenckich, które powiązane jest z uwarunkowaniami historycznymi i przyrodniczymi(abstrakt oryginalny)

The article discusses the issue of spatial differentiation of the absorption of funds from Rural Development Programme (RDP) for 2007-2013 by a groups of agricultural producers from the territory of Wielkopolskie Voivodship. Despite the creation of a legal framework in Poland the idea of producer groups do not aroused considerable interest among farmers. To encourage farmers to create this type of institutional structures which increase competitiveness, were created special mechanisms for funding the producer groups for the first 5 years of operation. In Poland producer groups have gained the greatest popularity in Wielkopolskie Voivodeship. In this Voivodeship is registered the highest number of producer groups which also are leading in obtaining funds from the European Union. In the territory of Voivodeship can be observed regional differences in the activity of producer groups which is linked to the historical and natural conditionality(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czapiewska G. 2013. Grupy producentów rolnych w rozwoju obszarów wiejskich Pomorza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 13: 165-178.
  2. Kacprzak E. 2010. Pozyskiwanie środków finansowych Wspólnej Polityki Rolnej przez grupy producenckie w Polsce. [W:] E. Kacprzak, A. Kołodziejczak (red.), Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich, XXIV: 99-119.
  3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2010. MRiRW.
  4. Racine J., Raymond H. 1977. Analiza ilościowa w geografii. PWN, Warszawa.
  5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2007 r. nr 81, poz. 550).
  6. Turski J., Witosław K. 2004. Grupy producentów rolnych polskiego rolnictwa. Biuletyn Informacyjny ARR, 2: 62-65.
  7. Ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 88, poz. 983). beneficjenciwpr.minrol.gov.pl www.bip.umww.pl
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2014.28.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu