BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pazder Dominika (Politechnika Poznańska)
Title
Aktywizująca i kulturotwórcza rola funkcji kreatywnych na obszarze śródmiejskim. Przykład studialny centrum Poznania
The activating role of cultural and creative functions in the downtown area. Case study of Poznań city center
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 30, s. 47-58, fot., rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Gospodarka przestrzenna, Centrum miasta, Kreatywność, Śródmieście
Spatial economy, Centre of urban, Creativity, City centre
Note
streszcz., summ.
Country
Poznań
Poznan
Abstract
Rozważania autorki koncentrują sie na możliwości wykorzystania potencjału kreatywnego współczesnej społeczności miejskiej w celu ożywiania i przekształcania często zdegradowanych i zdekapitalizowanych śródmieść. Ideą jest identyfikacja i klasyfikacja przestrzeni miejskich przeznaczonych na lokalizację funkcji kreatywnych. Badania obejmujące analizy ilościowe i jakościowe zostały przeprowadzone na obszarze śródmieścia Poznania, który został wybrany jako przykład studialny. Przedstawiona metoda badawcza ma na celu wyznaczenie potencjalnych lokalizacji działań przestrzennych realizowanych w skali urbanistycznej i architektonicznej, które pozytywnie wpłyną na jakość wizualną, na podwyższenie poziomu atrakcyjności przestrzenno-społecznej oraz ożywienie danej przestrzeni poprzez implementację funkcji i form kulturotwórczych i kreatywnych. (abstrakt oryginalny)

The paper focuses on the questions of using a creative potential to revive and transform often degraded and depreciated city centers. The idea was the identification and classification of urban spaces intended for creative functions implementation. Poznań was chosen as a case study city, for which there was carried out research in the area of the downtown, including quantitative and qualitative analysis. The presented research method aims at identification of potential locations for spatial activities carried out in urban and architectural scale. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Błaszczyk M. 2013. W poszukiwaniu socjologicznej teorii rozwoju miast. Meandry ekonomii politycznej. Warszawa.
 2. Caves R. 2000. Creative industries: contracts between art and commerce. Harvard University Press, Harvard.
 3. Gordon I., McCann P. 2000. Industrial Clusters: Complexes, Agglomeration and/or Social Networks? Urban Studies, 37, 3.
 4. Gorzelak G. 2004. Polska polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni. Studia Regionalne i Lokalne, 4.
 5. Gorzelak G. 2005. Szanse polskich regionów w konkurencyjnej otwartej gospodarce. Ekspertyza wykonana dla potrzeb aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. RCSS, Warszawa.
 6. Kaźmierczak B., Nowak M., Palicki S., Pazder D. 2011. Oceny rewitalizacji. Studium zmian na poznańskiej Śródce. Wyd. WNS UAM, Poznań.
 7. Klasik A. 2008. Budowanie i promowanie kreatywnej aglomeracji miejskiej. Wyd. AE "Forum", 27.
 8. Knop L., Macełko M., Mendel I. 2011. Klastry kreatywne we współczesnych polskich realiach. Organizacja i Zarządzanie, 4(16).
 9. Landry C. 2000. The creative city: a toolkit for urban innovators. Earthscan, London.
 10. Landry C., Bianchini F. 1995. The Creative City. London.
 11. Lazzeretti L., Boix R., Capone F. 2008. Do creative industries cluster: mapping creative local production systems in Italy and Spain. Industry and Innovation, 15, 5.
 12. Piccinato G. 2002. Planowanie dziedzictwa na świecie: szanse, zagrożenia i sprzeczności. [W:] J. Purchla (red.), Europa Środkowa. Nowy wymiar dziedzictwa. MCK, Kraków.
 13. Porębski M. 1972. Ikonosfera. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu