BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalewski Mirosław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Umiejscowienie controllingu oraz zasady wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności za koszty w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej
The Settlement of Controlling and Identification of Cost Centers in the Municipa l Heat Plant
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 457-468, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Controlling, Koszty, Ciepłownictwo, Przedsiębiorstwo komunalne
Controlling, Costs, Heating, Utility plant
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Głównym celem badań było określenie sposobu umiejscowienia controllingu w strukturze organizacyjnej oraz ukazanie zasad wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności za koszty w przedsiębiorstwie ciepłowniczym. Metodologia badania - Analiza literatury oraz studium przypadku. Wynik - Stwierdzono, że umiejscowienie controllingu w MPEC ma charakteru liniowy. W spółce wyodrębniono 17 ośrodków odpowiedzialności za koszty, stosując przy tym kryterium organizacyjne i procesowe. Ośrodki odpowiedzialności za koszty zostały podzielone na 3 grupy, z uwagi na kryterium w postaci rodzaju ponoszonych kosztów. Szczególną uwagę poświęca się grupie ośrodków, które generują największe koszty obciążające działalność podstawową (wytwarzanie i przesył ciepła) i mają najwyższy udział w kosztach funkcjonowania spółki. Oryginalność/wartość - W artykule ukazano zasady wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności za koszty w przedsiębiorstwie ciepłowniczym w powiązaniu z systemem zapewnienia jakości.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this research is to display the settlement of controlling in the organizational structure and the rules of identification of cost centers in the heat plant. Design/methodology/approach - review of literature and case study. Findings - The research showed that controlling unit is located in the linear position in the organization structure. There were 17 cost centers identified in this plant based on to the organizational and process criteria. The cost centers have been divided into 3 groups, based on the category of incurred cost. The company focuses on the group of cost centers which incur the highest costs of the core activities (heat production and transmission) and have the highest share in the total costs of the company. Originality/value - The paper displayed the rules of identification of cost centers in the heat plant based on the quality management system.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bielawski, R. (2011). Umiejscowienie controllingu w przedsiębiorstwie. Ludzie, Zarządzanie, Gospodarka, 2, 107-117.
 2. Błoch, H. (2009). Centra zysku i centra kosztów w strukturze decyzyjnej przedsiębiorstwa. Pobrano z: http:// www.szkolacontrollingu.com/strefa-wiedzy/ze-swiata-controllingu/142-centra-zysku-i-centra-kosztow-w- -strukturze-decyzyjnej-przedsiebiorstwa (10.01.2017).
 3. Chalastra, M. (2014). Identyfikacja centrów kosztów w rachunkowości finansowej a zarządczej. Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, 12 (2), 173-188.
 4. Czubakowska, K. (2000). Controlling jako instrument zarządzania. Zeszyty Metodyczne Rachunkowości GOFIN, 14, 2-51.
 5. Foremna-Pilarska, M. (2013). Centra kosztów - organizacja struktury i procesów w controllingu. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 17, 119-131.
 6. Nesterak, J. (2002). Controller w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. W: E. Urbańczyk (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka. Tom I. Szczecin: Wydawnictwo Kreos.
 7. Nowak, E. (2002). Kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, 965, 39-47.
 8. Nowak, M. (2010). Budżetowanie jako instrument zarządzania. W: B. Nita, E. Nowak (red.), Budżetowanie w przedsiębiorstwie: organizacja, procedury, zastosowanie. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 9. Ossowski, M. (2013). Idea ośrodków odpowiedzialności a społeczna odpowiedzialność podmiotów gospodarczych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 297, 243-253.
 10. Owidia-Surmacz, A., Brojak-Trzaskowska, M., Porada-Rochoń, M., Lubomska-Kalisz, J. (2010). Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu.
 11. Piosik, A. (2006). Zasady rachunkowości zarządczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Sobańska, I. (2009). Systemy rachunku kosztów i wyników. W: I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne. Warszawa: C.H. Beck.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-44
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu