BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łada Monika (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Dereń Anna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Cykle informacyjne w rachunkowości zarządczej restauracji - studium przypadku
Information Cycles in Restaurant Management Accounting - Case Study
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 469-476, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Usługi, Informacyjna funkcja rachunkowości
Management accounting, Services, Information function of accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Identyfikacja cykli dostarczania informacji z systemu rachunkowości zarządczej w restauracjach. Rozważania zostały osadzone w teorii uwarunkowań sytuacyjnych - cykle informacyjne są analizowane jako efekt określonych zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań działalności gastronomicznej. Metodologia badania - Badania przeprowadzono w formie przeglądu literatury oraz studium przypadku. Badania przeprowadzono w wybranej polskiej restauracji. Obejmowały one analizę dokumentów zastanych, zawartości systemu informatycznego oraz obserwację uczestniczącą. Wynik - Badania empiryczne wskazują, że cykle informacyjne związane z operacyjnym rytmem funkcjonowania podmiotu miały większy wpływ na system rachunkowości zarządczej restauracji niż standardowe okresy sprawozdawcze. Oryginalność/wartość - Cykle informacyjne rachunkowości zarządczej nie były jeszcze prezentowane w polskiej literaturze przedmiotu. Opracowanie prezentuje wyniki oryginalnych badań empirycznych poświęconych tej problematyce.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Identification of information cycles in the management accounting system in restaurants. Research is based on the contingency theory - information cycles are analysed as the effect of specific external and internal determinants of gastronomy business. Methodology - Research covers both literature review and a case study. A chosen Polish restaurant is the subject of the study. Empirical investigation is taking into account analyses of financial documents, content of IT system and participatory observation. Findings - Empirical studies suggests that the rhythm of operational activities has much stronger impact on informational cycles in restaurant management accounting system then standard accounting periods. Originality/value - Information cycles of management accounting have not been presented in the Polish literature on the subject yet. This work presents the results of original empirical research on those issues.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Evans, N. (2005). Assessing the Balanced Scorecard as a Management Tool for Hotels. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17 (5), 376-390.
 2. Jagels, M. G., Coltman, M.M. (2004). Hospitality Management Accounting. John Wiley & Sons.
 3. Kotas, R. (2014). Management Accounting for Hotels and Restaurants. Routledge.
 4. Kotaś, R., Sojak, S. (1999). Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Kotaś, R., Sojak, S. (2009). Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii. Warszawa: PWE.
 6. Łada, M. (2017). Rachunkowość zarządcza - od kosztów do wartości. Warszawa: Wydawnictwo Rachunkowość.
 7. Otley, D. (2016). The Contingency Theory of Management Accounting and Control: 1980-2014. Management Accounting Research, 31, 45-62.
 8. Rut, J., Kulińska, E., Skrzypczyk, L. (2014). Nowoczesne metody zarządzania logistyką w gastronomii. Część I: Studium przypadku. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1, 155-161.
 9. Słownik języka polskiego. Hasło: restauracja. Pobrano z: http://sjp.pwn.pl/szukaj/restauracja.html (20.02.2017).
 10. Waterhouse, J.H., Tissen, P. (1978), A contingency framework for management accounting systems research. Accounting, Organizations and Society, 3 (1), 65-76.
 11. Wikipedia. Hasło: restauracja. Pobrano z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Restauracja_(lokal_gastronomiczny) (20.02.2017).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-45
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu