BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojciechowski Jan (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Aktywność i skuteczność beneficjentów w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju przez Lokalną Grupę Działania w Polsce na przykładzie Stowarzyszenia LGD Puszcza Notecka
The Activeness and the Effectiveness of the Final Beneficiaries Under Implementation of the Local Development Strategy, by Local Activity Group in Poland, Based on the LAG Puszcza Notecka Association
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, nr 28, s. 99-114, rys., bibliogr.23 poz.
Keyword
Środki unijne, Obszary wiejskie
EU funds union, Rural areas
Note
streszcz. ,summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem pracy jest analiza aktywności i skuteczności beneficjentów końcowych w realizacji działań, podejmowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, realizowanej przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania Puszcza Notecka. Stowarzyszenie to funkcjonuje w ramach osi priorytetowej 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Beneficjenci końcowi są natomiast podmiotami, uzyskującymi dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia. W artykule przeprowadzono analizę zmienności aktywności i skuteczności w układzie konkursów, ogłaszanych przez Stowarzyszenie w latach 2009-2014. Analiza obejmuje również ocenę zróżnicowania przestrzennego omawianych zjawisk w układzie gmin członkowskich Stowarzyszenia. Uzyskane wyniki odnosi się do zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym zróżnicowania jakości kapitału ludzkiego i kapitału społecznego badanych gmin. W artykule wskazano również na problemy i sukcesy związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to analyze the activeness and the effectiveness of the final beneficiaries in the implementation of the activities under the Local Development Strategy implementation, by the Local Activity Group Puszcza Notecka Association. This Association is working as part of the 4th Priority Axis "Leader", of the Rural Development Programme for 2007-2013 in Poland. The final beneficiaries are the entities obtaining an co-funding through the LAG. Article lays emphasis on the analysis of the variability in activeness and effectiveness of implementation of the Local Development Strategy in system of calls for proposals, which were published by LAG Puszcza Notecka in the years 2009-2014. The analysis also contains the assessment of a spatial dispersion of activeness and effectiveness in a territorial division of communities, associated in LAG Puszcza Notecka. The results are collated with the level of socio-economical development, including a diversity o f quality of the human and social capital in researched area. The issues and the successes of implementation of the Local Development Strategy were exhibited in the article too.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bajek P., Chmielewska-Gill W., Giejbowicz E., Jaworowska A., Poślednik A., Wołek T. 2007. WPR. Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
 2. Churski P 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 3. Churski P, Perdał R., Borowczak A. 2014. Zróżnicowania rozwojowe na poziomie lokalnym a absorpcja środków polityki spójności - wyzwania krajowej polityki rozwoju. [W:] A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Przyszłość wolności. Wymiar krajowy - regionalny - międzynarodowy. Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, VII. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, s. 279-316.
 4. EU Budget 2013. Financial Report. 2014. Unia Europejska, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg.
 5. Gierulska J., Augustynowicz M. 2009. Podejście Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 6. Katalog LGD - Lokalne grupy działania i ich działalność na obszarach wiejskich. 2012. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 7. Kostrubiec B. 1965. Klasyfikacja dynamiczna i wielocechowa województw Polski. [W:] Z badań nad strukturą przestrzenną Gospodarki Narodowej Polski. Biuletyn KPZK PAN, 35: 28-49.
 8. Kostrubiec B. 1982. Taksonomia numeryczna w badaniach geograficznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 9. Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2009. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 10. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia "Puszcza Notecka". 2013. Wersja ujednolicona po zmianach z dnia 12.11.2013 r. Stowarzyszenie "Puszcza Notecka", Międzychód.
 11. Peters R. (red) 2012. Przegląd Obszarów Wiejskich UE, 11, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg.
 12. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Materiał informacyjny. 2009. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 13. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). 2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 14. Pro-Grant S.C. 2013. Raport z ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Puszcza Notecka". Stowarzyszenie "Puszcza Notecka", Międzychód.
 15. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2008 nr 103, poz. 659).
 16. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2008 r. nr 138, poz. 868).
 17. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005 z późn. zm.. Tekst jednolity z 2011 r.).
 18. Stankiewicz D. 2011. Wspólna polityka rolna. [W:] G. Gołębiowski (red.), Przewodnik poselski. Polityki unijne. Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa, s. 7-23.
 19. Swyngedouw E. 1983. Regionaal ongelijke structuren in Vlaanderen: een theoretische en empirische benadering. [W:] L. Albrechts (red.), Regionale ontwikkeling: raakvlak tussen ruimtelijke en economische planning. Uitgeverij Acco, Leuven, s. 101-174.
 20. Tomczak Ł. 2009. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 21. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. z 2007 r. nr 64, poz. 427 z późn. zm.. Tekst jednolity z 2013 r.).
 22. Portal internetowy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - województwo wielkopolskie (http://wielkopolskie. ksow.pl/; dostęp: 25.04.2014).
 23. Portal internetowy Lokalnej Grupy Działania Puszcza Notecka (http://www.puszczanotecka.org/; dostęp: 4.11.2014).
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2014.28.09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu