BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewska-Smardz Anna (Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej)
Title
Alumni Relationship Management by a University of Tourism in the Context of a Practically-profiled Curriculum
Zarządzanie relacjami uczelni o profilu turystycznym z absolwentami w kontekście prowadzenia praktycznego profilu kształcenia
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, t. 71 nr 6, s. 135-151, bibliogr. 21 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Szkoły wyższe w świetle zmian w zachowaniach nabywców
Keyword
Absolwenci szkół wyższych, Interesariusze
Higher education graduates, Stakeholders
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesny rynek edukacji na poziomie wyższym w Polsce wymaga od kadry kierującej uczelnią innowacyjnego podejścia do zarządzania podmiotem, jakim jest szkoła wyższa. Aby sprostać licznym wyzwaniom, ważna staje się doskonała znajomość interesariuszy uczelni oraz umiejętność zarządzania relacjami z nimi. W artykule przedstawiono zarządzanie relacjami z interesariuszami uczelni w układzie podmiotowym i narzędziowym, a następnie na tym tle odniesiono się do absolwentów, których znaczenie dla uczelni rośnie, zwłaszcza w aspekcie przyjętego przez nie praktycznego profilu kształcenia. Celem artykułu jest zidentyfikowanie relacji uczelni z interesariuszami oraz opracowanie układu podmiotowego i narzędziowego zarządzania tymi relacjami, a także dokonanie oceny dotychczasowych metod kształtowania relacji szkoły wyższej z absolwentami i wskazanie kierunku, w jakim powinny nastąpić zmiany w ich wykorzystaniu. W artykule wykorzystano metodę analizy i metodę syntezy oraz metodę badań bezpośrednich. (abstrakt oryginalny)

In today's Poland, the higher education market compels university administrators to come up with new and innovative ways to govern their institutions. To be able to cope with this challenge, they need to know as much as possible about their universities' stakeholders and have a perfect understanding of stakeholder relationship management. The paper discusses university stakeholder relationships in terms stakeholder groups and stakeholder management tools, with a special focus on alumni as the group that increasingly centers the attention of universities implementing practically-profiled curricula. The paper seeks to identify relationships that a university has with its stakeholders and to apply relevant relationship management approaches to specific stakeholder groups. In doing so, it looks at how higher education institutions currently manage their alumni relationships and attempts to suggest improvements in that respect. To address the research problem of whether, and to what extent, an institution's concentration on the delivery of tourism programs affects its alumni relationships, the author makes extensive use of analysis, synthesis, and primary research.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dawidziuk R., 2011, Analiza SWOT jako metoda diagnozy szkolnictwa wyższego, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, No. 37(1): 31-35.
 2. Drapińska A., 2011, Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 3. Eurydice (Network on education systems and policies in Europe), www.eurydice.org.pl/sites/eurydice.org.pl/files/niemcy.pdf [accessed 7.02.2013].
 4. Fedyk W., Paliga Z., 2012, Kształcenie kadr dla rekreacji i turystyki jako czynnik poprawy efektywności rozwoju turystyki aktywnej na Dolnym Śląsku na przykładzie AWF Wrocław, in: M. Morawski (ed.), Zarządzanie wiedzą w turystyce, a efektywność gospodarki turystycznej, Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Progres, 141-154.
 5. GUS, 2010, Prognoza ludności na lata 2008-2035, Warszawa, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_prognoza_ludnosci_na_lata2008_2035.pdf [accessed 10.06.2013].
 6. Hall H., 2011, Absolwenci jako podmiot badań marketingowych polskich uczelni, in: G. Rosa, A. Smalec, I. Ostrowska (eds.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów. Trendy i kierunki zmian, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 660, Ekonomiczne Problemy Usług, No. 72: 51-61.
 7. Krajewska-Smardz A., 2014, Zarządzanie relacjami szkoły wyższej z absolwentami, Ph.D. thesis [unpublished], Biblioteka UE we Wrocławiu.
 8. Krajewska-Smardz A., 2014, Koncepcja zarządzania relacjami szkoły wyższej z absolwentami i korzyści z jej zastosowania dla uczelni o profilu turystycznym, Marketing i Rynek, No. 8: 266-272.
 9. Mael F., Ashforth B.E., 1992, Alumni and their alma mater: A partial test of the reformulated model of organizational identification, Journal of Organizational Behavior, Vol. 13, Issue 2: 103-123.
 10. Marszałek A., 2010, Rola uczelni w regionie, Warszawa: Wyd. Difin.
 11. Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., 2011, Koncepcja pomiaru wizerunku szkoły wyższej, in: K. Mazurek-Łopacińska (ed.), Nauki o Zarządzaniu 6, Badania rynkowe, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 161: 9-18.
 12. Ministerstwo Sportu i Turystyki, 2010, Losy absolwentów szkół i uczelni kształcących kadry dla branży turystycznej, research report, Warszawa, https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/10494/original/Prezentacja_LOSY_ABSOLWENTOW_25_09_2010_MSiT_Aktualny.pdf?1334721231 [accessed 10.10.2013].
 13. Nowaczyk G., Kolasiński M. (eds.), 2004, Marketing szkół wyższych, Poznań: Wyd. WSB.
 14. Nowaczyk G., Lisiecki P. (eds.), 2006, Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, Poznań: Wyd. WSB.
 15. Nowaczyk G., Sobolewski D. (eds.), 2011, Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej, Poznań: Wyd. WSB.
 16. Panasiuk A. (ed.), 2008, Kadry w gospodarce turystycznej, Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego.
 17. Pausits A., 2007, Higher Education Management 2020. Challenges and New Approaches in the Future, http://drcsummerschool.eu/proceedings?order=getLinks&categoryId=6 [accessed 11.03.2013].
 18. Pluta-Olearnik M. (ed.), 2009, Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, Warszawa: Wyd. Difin.
 19. Pstrocka-Rak M., 2012, Kształcenie kadr dla turystyki w dolnośląskich szkołach wyższych, in: M. Morawski (ed.), Zarządzanie wiedzą w turystyce, a efektywność gospodarki turystycznej, Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Progres, 213-226.
 20. Uniwersytet Opolski, https://rekrutacja.uni.opole.pl [accessed 10.08.2013].
 21. Wiadomości Turystyczne, www.wiadomosciturystyczne.pl/files/szkoly wyzsze 2013.pdf [accessed 10.10.2013].
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu