BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nadolna Bożena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Jakość w badaniach interpretatywnych rachunkowości zarządczej
Quality in Interpretative Management Accounting Research
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 487-497, tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Metodologia badań, Rachunkowość zarządcza, System informacyjny rachunkowości
Research methodology, Management accounting, Accounting information system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest ocena metodyki wybranego projektu badawczego rachunkowości zarządczej przy wykorzystaniu określonej strategii podnoszenia jakości badań interpretatywnych. Metodologia badania - Artykuł napisano na podstawie szerokiego przeglądu literatury przedmiotu. Zastosowano metodę analizy źródeł. Wynik - W artykule przedstawiono czynniki i instrumenty zwiększające jakość badań interpretatywnych oraz dokonano oceny strategii badawczej wybranego projektu rachunkowości zarządczej. Oryginalność/wartość - W literaturze polskiej brak jest publikacji dotyczących opracowań w zakresie identyfikowania determinantów rzetelności i wiarygodności badań interpretatywnych oraz instrumentów podnoszenia ich jakości w rachunkowości zarządczej.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this article is to evaluate the methodology of a selected management accounting research project using a specific strategy to improve the quality of interpretative research. Design/methodology/approach - The article was written on the basis of literature. A method of analysis of the sources was applied. Findings - The article presents factors and instruments increasing the quality of the interpretative studies and evaluates the research strategy of selected management accounting. Originality/value - In polish literature there are no publications discussing the identification of the determinants of reliability of interpretative studies and instruments for increasing their quality in management accounting.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ahrens, T. (2008). Overcoming the Subjective-Objective Divide in Interpretive Management Accounting Research. Accounting, Organizations and Society, 33 (2-3), 292-297.
 2. Ahrens, T., Chapman, Ch.S. (2007). Management Accounting as Practice. Accounting, Organization and Society, 32, 1-27.
 3. Bohnsack, R. (2004). Group Discussion an Focus Groups. W: U. Flick, E. von Kardorff, I. Steinke (red), A Companion to Qualitative Research (s. 214-220). London: Sage.
 4. Bryman, A., Bell, E. (2007). Business Research Methods, Oxford: Oxford University Press.
 5. Charmaz, K. (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Cooper, D.J., Morgan, W. (2008). Case Study Research in Accounting. Accounting Horizons, 22 (2), 159-178.
 7. Denzin, N.K. (1970). The Research Act. Chicago: Aldine.
 8. Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Eisenhardt, K.M., Graebner, M.E. (2007). Theory Building from Cases: Opportunities and Challenges. Academy of Management Journal, 50 (1), 25-32.
 10. Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.
 11. Ihantola, E.A., Kihn, L.A. (2011). Threats to Validity and Reliability In Mixed Methods Accounting Research, Qualitative. Research in Accounting and Management, 8 (10), 39-58.
 12. Jönsson, S., Grönlund, A. (1988). Life with a Sub-contractor: New Technology and Management Accounting. Accounting, Organisation and Society, 13, 512-532.
 13. Kirk, J., Miller, M. (1986). Reliability and Validity in Qualitative Research. Beverly Hills: Sage.
 14. Kostera, M. (1996). Postmodernizm w zarządzaniu. Warszawa: PWE.
 15. Miles, M.B., Hubermann, A.M. (2000). Analiza danych jakościowych. Białystok: Trans Humana.
 16. Maxwell, J.A. (1992). Understanding and Validity in Qualitative Research. Harvard Educational Review, 62 (3), 279-300.
 17. Lukka, K., Modell, S. (2010). Validation in Interpretative Management Accounting Research. Accounting Organizations and Society, 35, 462-477.
 18. Nadolna, B. (2011). Wykorzystanie informacji z rachunkowości przy podejmowaniu decyzji operacyjnych w wybranych firmach budowlanych. Studium przypadku. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 181, 411-425.
 19. Nadolna, B. (2013). Problemy walidacji badań jakościowych w rachunkowości zarządczej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 291, 381-390.
 20. Parker, L.D. (2012). Qualitative Management Accounting Research: Assessing Deliverables and Relevance. Critical Perspectives on Accounting, 23, 54-70.
 21. Richardson, A. (2012). Paradigms, Theory and Management Accounting Practice: A Comment on Parker (Forthcoming) "Qualitative Management Accounting Research: Assessing Deliverables and Relevance". Critical Perspectives on Accounting, 23, 83-88.
 22. Silverman, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Steinke, I. (2004). Quality Criteria in Qualitative Research. W: U. Flick, E. von Kardorff, I. Steinke (red), A Companion to Qualitative Research (s. 184-190). London: Sage.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-47
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu