BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Musioł-Urbańczyk Anna (Politechnika Śląska), Sorychta-Wojsczyk Barbara (Politechnika Śląska)
Title
Zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w miastach na prawach powiatu w Polsce
Integrated Computer Systems Supporting the Management of the Cities with County Rights in Poland
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 339-352, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Keyword
System zarządzania jakością, Zintegrowane systemy informatyczne, Miasto na prawach powiatu, Zarządzanie miastem
Quality management systems, Information integrated system, City with county rights, City management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań w zakresie zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w miastach na prawach powiatu w Polsce. Podjęto próbę zdiagnozowania stanu wdrażania systemów zarządzania jakością, a także przedstawiono stosowane informatyczne systemy wspomagające zarządzanie miastem oraz wskazano problemy pojawiające się w trakcie wdrożenia i funkcjonowania tych systemów zarządzania. (abstrakt oryginalny)

In the paper the author presented the results of the study undertaken in the field of integrated management computer systems in cities with county rights in Poland. The authors attempts to diagnose the state of the implementation of quality management systems, selected computer systems supporting city management were characterised, and problems were pointed out with the process of implementation and functioning of management systems. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Wydawnictwo Informatyczne MIKOM, Warszawa 2004.
 2. Adamczewski P.: System ERP i Business Intelligence w zarządzaniu wiedzą przedsiębiorstwa, [w:] Kleban J., Wieczerzycki W. (red.): Era społeczeństwa informacyjnego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania. Poznań 2006.
 3. Bugdol M.: Zarządzanie jakością w administracji publicznej. Uniwersytet Opolski, Opole 2001.
 4. Bugdol M.: Zarządzanie Jakością w urzędach administracji rządowej. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2008.
 5. Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz-Sas A.: Zintegrowane systemy zarządzania jakością środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012.
 6. Grudowski P.: System zarządzania jakością wg normy ISO 9001 w małej firmie. Dokumentacja, wdrażanie, audyt. AJG, Bydgoszcz 2004.
 7. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2009.
 8. Kiełtyka L.: Komunikacja w zarządzaniu, techniki, narzędzia i formy przekazu informacji. Placet, 2002.
 9. Kindlarski E.: Jakość wyrobów. PWN, Warszawa 1988.
 10. Kozera I.: Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej. Kapitał intelektualny jako determinanta realizacji polityki jakości w urzędach administracji rządowej. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, listopad 2009.
 11. Lech P.: Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. Difin, Warszawa 2003.
 12. Lisiecka K.: Kreowanie jakości. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 13. Löffler E.: Defining Quality in Public Administration, Working Group on Better Quality Administration for the Public Building Quality Administration for the Public in Central and Eastern Europe, NISPAcee Conference, Riga, Latvia 2002.
 14. Łunarski J.: Zintegrowane systemy zarządzania. Wspomaganie zarządzania systemami standardowymi. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011.
 15. Rut J., Kulińska E.: Implementacja technik informatycznych w logistycznym funkcjonowaniu przedsiębiorstw. "Logistyka" nr 6, 2011.
 16. Skierniewski T.: Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej. Raport z I etapu badania. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, listopad 2008.
 17. Skrzypek E.: Jakość i efektywność. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001.
 18. Taguchi G.: Introduction to Quality Engineering. American Supplier Institute, Dearborn, Michigan 1986.
 19. Toruński J.: Wdrażanie systemu zarządzania jakością w administracji publicznej na przykładzie miasta. Zeszyty Naukowe, s. Administracja i Zarządzanie, nr 80. Akademia Podlaska, Siedlce 2009.
 20. Wawak T.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Helion, Gliwice 2002.
 21. http://www.coig.pl.
 22. http://www.pumasystem.pl.
 23. http://www.rekord.com.pl.
 24. https://serwis.otago.pl/system.html.
 25. PN-EN 45020: 2009 Normalizacja i dziedziny związane. Terminologia ogólna. PKN, Warszawa 2009.
 26. PN-EN ISO 14001: 2005 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania. PKN, Warszawa 2005.
 27. PN-EN ISO 14004: 2010 Systemy zarządzania środowiskowego. Ogólne wytyczne dotyczące zasad, systemów i technik wspomagających. PKN, Warszawa 2010.
 28. PN-EN ISO 14031: 2002 Zarządzanie środowiskowe. Ocena efektów działalności środowiskowej. Wytyczne. PKN, Warszawa 2002. 29. PN-EN ISO 19011: 2003 Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego. PKN, Warszawa 2003.
 29. PN-EN ISO 9000: 2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. PKN, Warszawa 2006.
 30. PN-EN ISO 9001: 2009 Systemy zarządzanie jakością. Wymagania. PKN, Warszawa 2009.
 31. PN-EN ISO 9004: 2010 Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością. PKN, Warszawa 2010.
 32. PN-N-18001: 2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. PKN, Warszawa 2004.
 33. PN-N-18002: 2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. PKN, Warszawa 2011.
 34. PN-N-18004: 2001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne. PKN, Warszawa 2001.
 35. PN-N-18011: 2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne audytowania. PKN, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu