BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nieplowicz Maria (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ewolucja zrównoważonej karty wyników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
The Evolution of Balanced Scorecard in the Social Insurance Institution
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 499-510, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Strategiczna Karta Wyników, Strategia przedsiębiorstwa
Balanced Scorecard (BSC), Corporation strategies
Note
streszcz., summ.
Company
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Social Insurance Institution
Abstract
Cel - Celem artykułu jest dokonanie analizy struktury zrównoważonej karty wyników ZUS w związku z wprowadzeniem nowych strategii w latach 2010, 2013 i 2016. Metodologia badania - Przegląd literatury, analiza dokumentów źródłowych i analiza porównawcza. Wynik - Na podstawie przeprowadzonych badań wskazano zmiany struktury zrównoważonej karty wyników ZUS na przestrzeni lat 2010-2020. Oryginalność/wartość - Oryginalną wartością jest wskazanie metodologii dostosowania zrównoważonej karty wyników ZUS do zmieniającego się prawodawstwa i uwarunkowań funkcjonowania ZUS.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this article is to analyze the structure of the Balanced Scorecard of the Social Insurance Institution in connection with the implementation of new strategies in 2010, 2013 and 2016. Design/methodology/approach - Literature review, source document analysis, and comparative analysis. Findings - Based on the research, changes in the structure of the BSC of the Social Insurance Institution during the years 2010-2020 have been shown. Originality/value - The original value is an indication of the methodology for adapting the BSC of the Social Insurance Institution to the changing legislation and conditions of functioning of the Social Insurance Institution.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1992). The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance. Harvard Business Review, January-February, 71-79.
 2. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001). Strategiczna Karta Wyników. Praktyka. Warszawa: CIM.
 3. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2004). Strategy Map: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes. Boston: Harvard Business School Press.
 4. Nieplowicz, M. (2016). The Balanced Scorecard in Realizing the Strategy of the Social Insurance Institution in Poland. W: R. Motoryn, E. Nowak (red.), Quantitative Methods in Accounting and Finance (s. 165-177). Ternopil: Ternopil National Economic University.
 5. Nita, B. (2009). Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 6. Niven, P.R. (2008). Balanced Scorecard Step-by-step for Government and Nonprofit Agencies. United States of America: John Wiley & Sons.
 7. Odlanicka-Poczobutt, M., Kulińska, E. (2014). Wdrażanie koncepcji Balanced Scorecard w sektorze publicznym - analiza wybranych doświadczeń. Część 1. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 76 (1923), 113-127.
 8. Strategia przekształceń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2010-2012 (2010). Warszawa. Pobrano z: www.zus.pl.
 9. Strategia rozwoju Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2013-2015 (2012). Warszawa. Pobrano z: www.zus.pl.
 10. Strategia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2016-2020 (2015). Warszawa. Pobrano z: www.zus.pl.
 11. Świerk, J. (2009). Mapa strategii i strategiczna karta wyników w planowaniu działań przedsiębiorstwa. Studium teoretyczno-empiryczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 12. Świerk, J. (2012). Monitorowanie przebiegu procesu restrukturyzacji ZUS przy wykorzystaniu strategicznej karty wyników. Annales UMCS Sectio H, XLVI (4), 815-826.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-48
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu