BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Odlanicka-Poczobutt Monika (Politechnika Śląska)
Title
Standaryzacja czynności sekretariatów sądowych jako element koncepcji Lean w logistyce wewnętrznej sądów powszechnych
Standarization of Court Secretariats' Operations as an Element of Lean Concept in Internal Logistics of Common Courts
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 367-377, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Sądy powszechne, Praca biurowa, Standaryzacja, Obciążenie pracą, Odchudzanie produkcji
Common courts, Office work, Standardization, Workload, Lean production
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano identyfikacji czynności sekretarskich wspólnych i odrębnych dla poszczególnych wydziałów sądów powszechnych oraz zaproponowano ustalenie miary obciążenia pracowników biurowych. W treści artykułu zawarto również zalecenia dotyczące standaryzacji pracy sekretariatów. (abstrakt oryginalny)

The article presents the identification of joint and distinct secretarial operations for each department of common courts and the proposal of the measure of the workers workload. The content of the article also contains the recommen-dations for the standardization of secretariats' work. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bełdowski J.: Safjan-Kaczorowska M.: Kierunki reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce według Banku Światowego. "Monitor Prawniczy", nr 26, 2006.
 2. Blank J., van der Ende M., van Hulst B., Jagtenberg R.: Bench Marking in an International Perspective. An International Comparison of the Mechanisms and Performance of the Judiciary System. ECORYS-NEI, Rotterdam 2004.
 3. Coolsen J.P.: From the benches and trenches, case management innovation in a large Urban Trial Court: the critical importance of legal stakeholder attitudes. "The Justice System Journal", Vol. 30(1), 2008.
 4. Dokument programowy rządu i Ministerstwa Sprawiedliwości: Strategia Polska 2030, Wyzwania rozwojowe, część 9. Sprawne państwo.
 5. Grycuk A.: Lean Government, czyli koncepcja szczupłego zarządzania w administracji publicznej, [w:] Analizy BAS [on-line]. Biuro Analiz Sejmowych, 4 lutego 2011.
 6. Hajduk W.: Analiza obciążenia sekretariatów. Materiały szkoleniowe. Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 12-14 grudnia 2011, udostępnione przez autora.
 7. Keyte B., Locher D.: The Complete Lean Enterprise. Productivity Press, New York 2004.
 8. Konstytucja RP, art. 56, ust. 1.
 9. Odlanicka-Poczobutt M.: Integration and standardization of processes as a determinant of workload balancing in the court secretariats, [in:] Carpathian Logistics Congress. CLC'2013, December, 9th-11th 2013, Cracow, Poland. Tanger Ltd. [et. al.]. [B.m.]: [b.w.], 2013, CD-ROM.
 10. Odlanicka-Poczobutt M.: The analysis of the relationship between the organizational structure, the inflow of cases and fixing the number of permanent posts within the common judiciary - A perspective of performance measurement, [in:] Carpathian Logistics Congress. CLC'2015, November 4th-6th 2015, Jesenik, Czech Republic. Tanger Ltd. [et. al.]. [B.m.]: [b.w.], 2015, CD-ROM.
 11. Odlanicka-Poczobutt M.: The reform of the common judiciary in Poland - annexation or adaptation?, [in:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (eds.): Knowledge, economy, society. Challenges and development trends of modern economy, finance and information technology. Cracow University of Economics, Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2015.
 12. Odlanicka-Poczobutt M.: Modele procesów logistycznych w sądownictwie powszechnym. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016.
 13. Ramello G.B., Voigt S.: The economics of efficiency and the judicial system. Introduction. "International Review of Law and Economics", Vol. 32, 2012.
 14. Schiele J.J., McCue C.P.: Professional service acquisition in public sector procurement: A conceptual model of meaningful involvement. "International Journal of Operations and Production Management", Vol. 26(3), 2006.
 15. Stabryła A. (red.): Innowacyjność we współczesnych organizacjach. Akademia Ekono-miczna, Kraków 2005.
 16. Steelman D.C., Fabri M.: Can an Italian Court use the American approach to delay reduction. "The Justice System Journal", Vol. 29(1), 2008.
 17. Waterman J., McCue C.: Lean Thinking Within Public Sector Purchasing Department: The Case Of The UK Public Service. "Journal Of Public Procurement", Vol. 12, Iss. 4, 2012.
 18. Womack J.P., Jones D.T.: Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. Simon & Schuster, Free Press, New York 1996.
 19. Womack J.P.: Lean Think: Where Have We Been and Where Are We Going? "Forming and Fabricating", Vol. 9(9), 2002.
 20. www.ms.gov.pl, grudzień 2016.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.27
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu